Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Informácie pre predajcov - PO a FO podnikatelia

Informácie pre predajcov - právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie

Prihlášky na príležitostné trhy  sú dostupné v priložených súboroch nižšie a je potrebné poslať ich elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom (platí pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby)  

Predávajúci zo zahraničia predkladajú aj úradne preloženú kópiu živnostenského listu.

Podpísanú záväznú prihlášku s požadovanými prílohami zasielajte prostredníctvom elektronického podania (vrátane príloh) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby predložia:

  • fotokópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR - v prípade elektronického podania nie je potrebné dokladať túto prílohu),
  • fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice  – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu. (Akceptovateľné príklady dokladov o pridelenom daňovom kóde pokladnice, ktoré môže obec prijať pri podávaní žiadostí na predaj na trhovom mieste.),
  • originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu (nie fotokópie),
  • fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
  • fotokópiu potvrdenia o Registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe - ak predávaný sortiment podlieha tejto povinnosti.

 

viac informácií na tel. č. +421 36 7711 087

 

Tlačivá pre záujemcov o predajné miesta

1. Záväzná prihláška

2. Čestné vyhlásenie o používaní pokladnice

 

Pokyny k jarmoku

Situačný plán jarmoku

 

Umiestňovanie stánkov je povolené od piatka 07:00 hod.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore