Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Spoločný obecný úrad

- životné prostredie


Ing. Zoltán Nagy, PhD.
tel.: +421 36 771 0660
e-mail: zoltan.nagy@zeliezovce.sk

Ing. Gabriela Bieliková
tel.: +421 36 771 0403
e-mail: gabriela.bielikova@zeliezovce.sk


Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

Ing. Jitka Buchlovičová
tel.: +421 36 771 1196
e-mail: jitka.buchlovicova@zeliezovce.sk

Veronika Tóthová
tel.: +421 36 771 1196
e-mail: veronika.tothova@zeliezovce.sk

 

Výruby drevín - oznámenia o začatí konania

Kontakt
Mestský úrad v Želiezovciach
Ul. SNP 40/2
937 01 Želiezovce
2. poschodie, č. dv. 34

Náplň činnosti Spoločného obecného úradu

V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 24.6.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2008 účastníkmi zmluvy (mesto Želiezovce, obec Tekovské Lužany, obec Čata, obec Farná, obec Hontianska Vrbica, obec Hronovce, obec Kukučínov,obec Malé Ludince, obec Kuraľany, obec Pohronský Ruskov, obec Nýrovce, obec Šalov, obec Šarovce, obec Zbrojníky, obec Sikenica, obec Zalaba, obec Čaka, obec Keť, obec Málaš, obec Plavé Vozokany, obec Turá, obec Veľké Ludince /spolu 22 obcí/) bol zriadený Spoločný obecný úrad (ďalej len „SOÚ“ v meste Želiezovce so sídlom Želiezovce ulica SNP č. 2. Úrad nie je právnickou osobou a je organizačne začlenený do štruktúry Mestského úradu v Želiezovciach. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa úradu je primátor mesta. SOÚ bol zriadený na zabezpečovanie:

a) výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

b) pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,

c) výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v súlade so zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

d) výkonu štátnej správy vo vodnom hospodárstve podľa zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo  vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov,

e) pôsobnosti na úseku ochrany ovzdušia,

f) pôsobnosti na úseku ochrany pred povodňami SOÚ v uvedených oblastiach zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou odborné podklady a iné písomnosti v daných právomociach pre potreby združených obcí a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí starostov a primátora mesta

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore