Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Stavebné konanie

Stavebné povolenie - žiadosť 
Kérvény építési engedély kiadására 
Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere 
Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat kiadására
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
Kérvény építési tilalmat elrendelő határozat érvényességének meghosszabbítására
Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere 
Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat módosítására
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác) 
Építési változtatások (karbantartási munkák) bejelentése
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 
Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby 
Kérvény építménybontási engedély kiadására
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
Javaslat az építmény-elhelyezési engedélyről szóló határozat kiadására
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 
Kérvény építmény-elhelyezési határozat érvényességének meghosszabbítására
Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby 
Javaslat építmény-elhelyezési határozat módosítására
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
Javaslat használatbavételi engedély kiadására
Ohlásenie drobnej stavby Kisméretű építmény bejelentése
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby 
Kisméretű építmény eltávolításának bejelentése
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie 
Bejelentés az építmény rendeltetésének megváltozásáról és kérvény ennek az engedélyezésére
Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia 
Tájékoztató/reklámhordozó/propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 
Kérvény tájékoztató, reklámhordozó és propaganda célú objektum elhelyezésének engedélyezésére
Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny 
Javaslat a tájvédelmi területről szóló határozat kiadására
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny 
Kérvény tájvédelmi területről szóló határozat érvényességének meghosszabbítására
Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny 
Javaslat tájvédelmi területről szóló határozat módosítására
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 
Kérvény tereprendezési munkák engedélyezésére
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia 
Javaslat a területhasználati határozat kiadására
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia 
Kérvény területhasználati határozat érvényességének meghosszabbítására
Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia 
Javaslat területhasználati határozat módosítására
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísle
Épületjegyzékszám és házszám meghatározása iránti kérelem
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
Az épület koráról szóló tanúsítvány kiadása iránti kérelem
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Bontási engedély kiadása iránti kérelem
Návrh na kolaudáciu stavby
Az épület használatbavétel-engedélyezése iránti kérelem

 

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad v Želiezovciach
Ul. SNP 2
937 01 Želiezovce
2. poschodie, č. dv. 34
kontakt: 036/771 11 96

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore