Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Činnosť MsP

na území mesta Želiezovce

    Mestská polícia ako poriadkový útvar vo svojej každodennej činnosti zabezpečuje úlohy v oblasti zamerané na:
- zabezpečenie verejného poriadku
- zabezpečovaní ochrany životného prostredia
- plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta a plnila úlohy vydané náčelníkom mestskej polície.

Činnosť MsP sa riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, kde sú ustanovené základné úlohy, organizácia, základné povinnosti, práva, oprávnenia MsP a príslušníkov
vykonáva pravidelný dozor, dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku ma verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a ostatných verejne prístupných objektoch formou obchôzdkovej a hliadkovej služby
vykonáva obchôdzkovú a hliadkovú službu na konkrétnych úsekoch a miestach, podľa situácie, alebo vo vyhradenom čase za účelom pozorovania poriadku s úlohou predchádzať narušeniu verejného poriadku
výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho spolunažívania
predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy mesta na odstránenie príčin vedúcich k narušeniu verejného poriadku, alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany
vykonáva opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste
ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky, ktoré sú uvedené v § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za priestupky, ktorými sú narušené ustanovenia všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce
objasňuje priestupky v zmysle § 58 ods. 3 písm. e) zákona o priestupkoch v znení neskorších 1predpisov. Ide o priestupky, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní

a) na úseku ochrany verejného poriadku (sleduje, preveruje, kontroluje, zisťuje a dohliada)
na čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách vo verejne prístupných objektoch,
- či sa nepoškodzujú a neznečisťujú verejné komunikácie, či nedošlo k poškodeniu živej zelene ( kvety, kríky, kvetinové záhony a trávnaté plochy)
- či sa nepoškodzujú verejnoprospešné zariadenia
na stav, údržbu a čistotu chodníkov a miestnych komunikácií, upozorňuje m.p. VEPOS na zistené nedostatky, kontroluje ich včasné očistenie v zimnom období – odpratávanie snehu, posypanie chodníkov a pod.
- či sa neničia, nepoškodzujú alebo neoprávnene nevylepujú okrem miest na to určených plagáty, reklamy a rôzne oznámenia
dodržiavanie trhového poriadku a predajnej doby v obchodoch a reštauračných zariadeniach
- či sa v reštauračných zariadeniach v obchodnej sieti dodržiava zákaz podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a podnapitým osobám
vykonáva kontrolu zákazu predaja tabakových výrobkov mladistvým osobám ako aj zákaz predaja kusových tabakových výrobkov
sleduje či sa neznečisťujú zdroje pitnej vody
oznamuje nesprávne parkovanie motorových vozidiel na obvodné oddelenie Policajného zboru
dohliada, či sa nepoškodzujú kultúrne pamiatky, kultúrne pamätihodnosti mesta, chránené časti prírody, zapísané v ústrednom zozname na území mesta
kontroluje, či fyzické a právnické osoby majú povolenie na vykonávanie stavebných prác, terénnych alebo sadových úprav
kontroluje a upozorňuje na správne označovanie nebezpečných miest pri rôznych poruchách, rozkopávkach, pričom dohliada na to, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdraviu a života iných osôb
dohliada, či sa nepoškodzujú alebo neoprávnene neodstraňujú dopravné značky na miestnych komunikáciách, označovania ulíc, domov a iné veci
spolupracuje s obvodným oddelením Policajného zboru pri udržiavaní verejného poriadku pri manifestáciách, zhromaždeniach a demonštráciách občanov v katastrálnom území mesta
kontrolujú zabezpečujú verejné kultúrne podujatia (diskotéky, koncerty, filmové, divadelné prestavenia, futbalové zápasy MŚK a pod.) a dohliada na verejný poriadok v týchto priestoroch a objektoch, či sa neoprávnene neusporadúvajú verejné kultúrne podujatia, či sú dodržiavane podmienky stanovené v povolení v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku MsP a pokynov primátora mesta a podľa popisu pracovnej činnosti


b) na úseku ochrany životného prostredia
na dodržiavanie poriadku a čistoty na miestach vyhradených na pouličný predaj
aby sa ambulantný predaj vykonával len na miestach na to určených alebo vyhradených
ukladá pokuty za poškodenie verejnej zelene, sadov, parkov a samostatne rastúcich stromov
čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami, obchodmi na verejných priestranstvách a dbá, aby boli vykonané účinné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane nariadení mesta o ochrane životného prostredia mesta
či fyzické a právnické osoby neporušujú zákaz vývozu smetí na iné než k tomu určené miesto
či sa dodržiavajú podmienky povolenia na rozkopávku ciest, verejných priestranstiev a miestnych komunikácii
či sa dodržiavajú podmienky povolené na skládky na verejných priestranstvách
zákaz umývania vozidiel pri vodných tokoch, ochranných zónach, na verejnej zeleni a z mestskej vodovodnej siete
dodržiavanie čistoty okolo vodných tokov a zdrojov pitnej vody
či sa v rozpore s platnou právnou úpravou nevypúšťajú ropné alebo iné chemické látky, oleje do kanalizácií, prípadne do vôd
dohliada na zákaz vypaľovania trávy a trávnatých porastov ako aj spaľovanie zvyšky rastlín, lístia
oznamuje primátorovi zistené nedostatky pri udržiavaní čistoty v meste

Mestská polícia ďalej plnila úlohy :
zabezpečovala hladký priebeh kladenie vencov pri pamätníkoch,
spolupracovala s mestským úradom pri organizovaní mestských dní, oberačkových slávností, Ondrejského jarmoku,
informovala riaditeľa a zamestnancov m. p. VEPOS o nefungovaní verejného osvetlenia v častiach mesta, na stav a údržbu mestských chodníkov a v zimnom období na odpratávanie snehu, posypania chodníkov aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia občanov,
kontrolovala dopravné značky, či sa neodstraňujú a nepoškodzujú na mestských komunikáciách,
denne kontrolovala Schubertov park, kaštieľ, amfiteáter a okolie, námestie Sv. Jakuba, kino, pošty, cintoríny, a ďalšie objekty v správe mestského úradu, detské ihriská,
kontrolovala v nepravidelných intervaloch mestské smetisko, miesta, kde občania vynášali smeti na nedovolené divoké skládky, ktoré sa nachádzajú väčšinou v okrajových častiach mesta, kontrolovala, či fyzické a právnické osoby neporušujú zákaz vývozu smeti na iné než tomu určené miesto,
zamerala sa na sprejerov / odhalila v roku 2005 a 2006 páchateľov – je vedené voči páchateľom trestné stíhanie obvodným oddelením Policajného zboru Želiezovce /,
zistila a zaistila páchateľov krádeže vlámaním, spolupráca s obvodným oddelením Policajného zboru a okresným riaditeľom Policajného zboru Levice pri pátraní po hľadaných osobách, veciach, zabezpečovanie miesta dopravných nehôd, stráženie podozrivých osôb, asistencia pri odňatí dieťaťa rodičom – umiestnenie do sociálneho zariadenia, vykonávala otváranie bytov pri podozrení náhleho úmrtia a pod., asistencia pri vykonávaní exekúcie spôsobom vypratania bytu.,
vo viacerých prípadoch riešili výtržníkov – narušiteľov verejného poriadku v blokovom konaní ako aj oznamovala páchateľov priestupku na obvodný úrad,
kontrolovala dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadeniach,
zamerala sa na vyberačov kontajnerov a zberných nádob,
riešila priestupky v doprave – zákaz vjazdu, parkovanie na tráve a pod.
kontrolovala obchodné centrá a v meste sa zamerala na vreckových zlodejov a pouličný predaj,
pravidelne vykonávala kontrolu pred školami a v ich okolí so zameraním sa na výchovu detí pri vystupovaní a nastupovaní do dopravných prostriedkov, zabraňovala prepadávaniu detí počas cesty do a zo školy ako aj zneužívanie deti dospelými osobami, resp. medzi deťmi,
vykonávala prednášky najmä v špeciálnej základnej škole ale aj na ostatných základných školách - téma prednášok sa týkala drogy a drogová závislosť, šikanovanie v škole a na ulici, dochádza do školy a záškoláctvo, kontakt so zvieratami, ako riešiť konflikty, ako sa správať na ulici a na prechodoch pre chodcov, kedy volať políciu, pobyt v prírode, bezpečné kúpanie,
vykonávala kontrolu na zistenie totožností osôb pristihnutých na miestach, kde bol zákaz vstupu,
vykonávala kontrolu motorových vozidiel, resp. vodičov,
doručovala zásielky súdov, prokuratúry, exekútorov, mestského úradu a iných inštitúcii,
plnila ďalšie úlohy v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta.

    Štát prostredníctvom štátnej polície ponechal v rukách otázky štátnej bezpečnosti, zločiny proti štátu, styk so zahraničím, spravodajské služby a pod. Všetky ostatné činnosti policajnej práce sa presúvali na samosprávy v rôznom stupni, čo je samozrejmé a prirodzené. Tak ako sa presúvali právomoci a s tým aj zodpovednosť, vrátane, vo všetkých oblastiach nášho života na samosprávy tak celkom prirodzene stúpa význam zložky, ktorá výkon prijímaných opatrení, rozhodnutí a všeobecne záväzne nariadení zabezpečuje. A to sú obecné a mestské polície.

    Predpokladám za naivné domnievať sa, že rozhodnutia mesta, všeobecne záväzné nariadenia mesta, budú zabezpečovať už aj dosť preťažené obvodné oddelenia Policajného zboru v budúcnosti. Z praxe je na prosto zrejmé, že nie len v dennodenných problémoch ale predovšetkým v kritických situáciách sa občan vždy obracia so žiadosťou o pomoc na mestský úrad, na primátora a žiada riešenie aj od mestskej polície.

    Otázky zabezpečenia verejného poriadku na území mesta pokladám za najelementárnejšie
práva a povinnosť mesta. Ústava dáva právo samotným obciam a mestám rozhodovať o veciach verejných na svojom území a k tomu prijímať aj zodpovedajúce uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia mesta vlastným poslaneckým zborom. Na zabezpečenie a kontrolu, plnenie dodržiavanie prijatých nariadení mesta bolo potrebné vytvorenie takého orgánu mesta akými sa dnes mestské a obecné polície.

    Netreba zabudnúť nato, že za tých 15 rokov čo v meste bola zriadená mestská polícia, táto urobila pre mesto kus dobre vykonanej roboty a možno povedať, že získali renomé jak v okruhu občanov tak aj medzi narušiteľmi verejného poriadku a páchateľmi trestných činov, ktorých mestská polícia odhalila.

    Obvodné oddelenie Policajného zboru spolupracuje s mestskou políciou a už ani nevedia predstaviť, že by sa skutočne mali vrátiť do ulíc a vykonávať poriadkovú službu. Jedine mestská polícia hlavne v dennej dobe vykonáva obchôdzkovú resp. hliadkovú službu peši a motorové vozidlo používa len vo výnimočných prípadoch / zákrok mimo mesta, resp. vo vzdialenejších častiach mesta, služobné cesty, obedy pre MŠ a iné/, v poobedňajšej zmene sa využíva motorové vozidlo pre väčší dosah hliadky a pri kontrole priľahlých častí mesta.
Vzhľadom k tomu, že na mestskú políciu sú kladené stále väčšie nároky na výkon služby a aby mohla plniť úlohy vyplývajúce z platných zákonov a plniť nevyhnutné úlohy zo zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva je potrebné aby mali neustále vytvorené dobré podmienky / výstroj, výzbroj, technika /, a neustále zlepšovať spoluprácu a získavať informácie od občanov, primátora, poslancov a pod. a neustále sa vzdelávať a poznať platné zákony.

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore