Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Projekt rekonštrukcia kaštieľa z grantov EHP a Nórska

logo EEA Grants

Aktuality projektu

7. 4. 2022
ŽELIEZOVCE 7.4. 2022 – Začína sa rekonštrukcia Esterházyho kaštieľa v Želiezovciach
Od uskutočnenia Otváracej konferencie projektu CLT01024 sa realizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Po kontrole riadiacich orgánov mesto mohlo pristúpiť k podpisu zmluvy s víťaznou firmou Tomáš Pohori. Odovzdanie a prevzatie staveniska bolo zvolané na 1.4.2022. Po obhliadke objektu zhotoviteľom boli zistené také statické poruchy, ktoré treba zdokumentovať a zaistiť pred samotným zahájením rekonštrukčných prác. V stredu 06. apríla 2022 si zhotoviteľ oficiálne prevzal stavenisko od mesta. Po vykonaní nevyhnutného statického zabezpečenia konštrukčných prvkov budovy zhotoviteľ zaháji práce. Rekonštrukčné práce by mali trvať 400 dní. Z Grantu EHP sa obnoví strešná konštrukcia objektu a z programu Interreg V-A SK-HU bude zrekonštruované severovýchodné krídlo kaštieľa.

ŽELIEZOVCE 7.4. 2022 - Reconstruction of Esterházy manor in Želiezovce begins
Since the opening conference of the CLT01024 project, the public procurement process for the construction contractor has been implemented. After the control of the managing authorities, the city was able to sign a contract with the winning company Tomáš Pohori. The handover and takeover of the construction site was called on 1.4.2022. After the building was inspected by the contractor, static defects were found that should be documented and secured before the start of the reconstruction work. On Wednesday, April 6, 2022, the contractor officially took over the construction site from the city. After the necessary static securing of the structural elements of the building, the contractor will start the work. The duration of the reconstruction works is 400 days. The roof structure of the building will be restored from the EEA Grant and the north-eastern wing of the manor house will be reconstructed from the Interreg V-A SK-HU program.

The handover and takeover of the constructionThe Esterházy manor today

2. 2. 2022
V rámci projektu CLT01024 z Grantov EHP a Nórska bola vytvorená webová stránka kaštieľa v Želiezovciach, ktorá bude obsahovať informácie o projekte, o kaštieli, o priebehu rekonštrukcie a o podujatiach súvisiacich s týmto projektom.
Odkaz: https://www.kastielzeliezovce.sk/

 

christmas card EN

christmas card

16. 7. 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Vytvorenie webovej stránky a administrácia.
V prípade záujmu súťažné podklady poskytne Ing. Jaromír Smítka: jaromir.smitka@gmail.com
Lehota na predloženie ponúk je 23.7.2021, 9:00 hod.

22. 12. 2021
Výsledok VO na EPM: Zmluva o poskytovaní služieb č. 6040/2021:https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/6024099787

Výsledok VO na webovú stránku: Mandátna zmluva č. 12220/2021: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/ZML/7144895895

Výsledok VO na video produkcie: objednávka č. 14/2100245: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6962956536

Výsledok VO na grafické služby: objednávka č. 14/2100215: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6742872250

Výsledok VO na tlmočnícke a prekladateľské služby: objednávka č. 14/2100238:
https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/6903807435

Výsledok VO na dendrologické služby: objednávka č. 14/2100058: https://zeliezovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-zeliezovce/organizacia/mesto-zeliezovce/2021/OBJ/5465188438

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore