Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Archív správ mestského rozhlasu

 

Sadzobník poplatkov Mestská knižnica.jpg

Objednávka na vyhlásenie správy v mestskom rozhlase:

Rendelés a közlemény hirdetésére a zselízi városi hangosbemondóban:

formulár - Objednávka na hlásenie v mestskom rozhlase do emailu.docx (8.94 kB)
 

APRÍLOVÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU 

Aprílové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Aké témy prináša?

– Želiezovce navštívila veľvyslankyňa Nórska. Čomu môžeme vďačiť za vzácnu návštevu?

– Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši rokoval so starostami regiónu. Čo očakávať od jeho rezortu v blízkej budúcnosti?

– Predbežný program osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o Želiezovciach je zostavený. 25. mája nás čaká celodenný program.

– Kamery prispeli k vyriešeniu ďalších porušení zákona.

– Ako zvládli šachisti uplynulú sezónu?

– Milana Haboráka ocenili aj v Nových Zámkoch.

O tom aj ďalších témach sa dočítate v aprílovom čísle mestských novín. Dostanete ich na obvyklých miestach, popri iných aj v želiezovskom supermarkete a novinovom stánku pred poliklinikou.

 

Már kapható a Zselízi Hírmondó áprilisi száma. A tartalomból:

– Városunkban járt Norvégia nagykövete. Minek volt köszönhető a megtisztelő látogatás?

– Richard Raši beruházásügyi, területfejlesztési és informatizációs miniszter a környék polgármestereivel tárgyalt. Mit várhatunk tárcájától a közeljövőben?

– Összeállt a város első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség műsora. Május 25-én egész napos programmal várják az érdeklődőket.

– További törvénysértésekre derült fény a térfigyelő kameráknak köszönhetően

– Milyen eredménnyel zárták az idényt a zselízi sakkozók?

– Milan Haborákot Érsekújvárott is kitüntették.

Minderről és további témákról is olvashatnak a városi lap áprilisi számában. Kapható a szokott helyeken, többek közt a zselízi szupermarketben és a rendelőközpont előtti trafikban.


ZO JDS V ŽELIEZOVCIACH - ŠPORTOVÝ DEŇ SENIOROV - ZMENA TERMÍNU

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Želiezovciach oznamuje svojím členom, že športový deň seniorov dňa 20. apríla 2024, v sobotu sa odvoláva z dôvodu nepriaznivého počasia. Náhradný termín bude včas oznámený.

Az Országos Nyugdíjas-egylet zselízi szervezete értesíti tisztelt tagjait, hogy a 2024. áprílis 20-án, szombaton megrendezedő idősek sportnapja a kedvezőtlen időjárás miatt elmarad. A sportnap pótidőpontjáról időben tájékoztatják Önöket.


ODBER KRVI V DOME KULTÚRY ŽELIEZOVCE

Národná transfúzna služba, Slovenský červený kríž a občianske združenie Mikulčan Vás pozýva na odber krvi dňa 18. apríla, vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.30 hodiny do Domu kultúry v Želiezovciach. Zároveň prosia darcov krvi, aby si priniesli so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca, respektíve legitimáciu darcu krvi. Očakávajú účasť darcov krvi dňa 18. apríla, vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.30 hodiny v priestoroch Domu kultúry.

A Nemzeti Transzfúziós Állomás nyitrai kirendeltsége, a Szlovák Vöröskereszt és a Mikulčan polgári társulás értesíti lakosainkat, hogy október 18-án, csütörtökön reggel 8-órától 11:30 óráig a Zselízi Művelődési Otthonban önkéntes véradáson vehetnek részt. Egyúttal kérik a véradókat, hogy hozzák magukkal a személyazonossági igazolványt, az egészségügyi biztosító kiskártyát, ill. a legitimációt. Várják a véradók részvételét április 18-án, csütörtökön reggel 8 órától 11:30-ig a Zselízi Művelődési Otthonban.


ODPOČET ELEKTRICKEJ ENERGIE - 16.4.2024 (utorok)

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce,

Západoslovenská distribučná Vám dáva do pozornosti termíny realizácií cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie v domácnostiach a to nasledovne: 

16.4.2024 (Utorok): 12:00 - 15:00 - ulice: Mierová, Nová, Petőfiho, Schubertova, Tržná, Úzka, Ľ. Štúra.

Žiada preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby im v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov). Preto je potrebné vopred zabezpečiť prístup k odbernému miestu. Okrem iného žiadajú obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov. Ak  niekto nebude v uvedených termínoch doma, môže fotografiu celého elektromera zaslať na telefónne číslo 0948 953 860 alebo emailom na: tsbl.odpocty@gmail.com. Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujú.

A Nyugat – Szlovákiai Villamosművek társasága értesíti a lakosságot, hogy 2024. április 16-án, kedden 12:00 és 15:00 óra között a villanyórák ellenőrzéség és leolvasását végzik községünkben, pontosabban az Béke, Új, Petőfi, Schubert, Piac, Szoroska és a Štúr utcában. Kérik az érintett lakosokat, hogy tegyék hozzáférhetővé a villanyórákat, és biztonsági okokból a kutyákat kössék pórázra. Ha valaki a megadott időpontokban nem tartózkodik otthon, a teljes villanyóráról készült fényképet elküldhetik a 0948 953 860-as telefonszámra vagy e-mailben: tsbl.odpocty@gmail.com. Az együttműködésüket előre is köszönik.


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV OD 10.4.2024, 13:00 HOD.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach od 10. apríla 2024 od 13:00 hodiny vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levice.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom na voľnom priestranstve. Fyzickým osobám sa zakazuje:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí až do odvolania.

Celá správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je zverejnená na webovej stránke mesta Želiezovce. aktuality/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-1352sk.html

 

A Lévai Járási Tűzoltó-parancsnokság 2024. április 10-től, 13:00 órától a Lévai járás egész kataszteri területére fokozott tűzvédelmi állapotot hirdetett ki.

Fokozott tűzvédelmi állapotban tilos:

 • mindenféle nyílt lánggal való manipulálás nyílt területen.
 • tilos dohányozni, egő vagy izzó tárgyakat eldobni, ill. nyílt lánggal manipulálni fokozottan tűzveszélyes helyeken,
 • növényzetet, bokrokat, fákat tüzelni olyan helyeken, ahol a tűz tovább terjedhetne,
 • gyúlékony anyagokat tüzelni erdőterületeken.

A fokozott tűzvédelmi állapot a határozat visszavonásáig érvenyes.

Az Lévai Járási Tüzoltó-parancsnokság felhívása teljes terjeledemben Zselíz város honlapján található. aktuality/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-1352sk.html


VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU V MESIACI APRÍL 2024

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 15. apríla, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 16. apríla, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 17. apríla, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 18. a 19. apríla, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2024. április 15-én, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SzNF /a zselízi része/, Vásár és a Temető utcákból: 2024. április 16-án, kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2024. április 17-én, szerdán.

Az üzletekből: 2024. április 18-án és 19-én, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.


ODPOČET ELEKTRICKEJ ENERGIE - 9.4.2024 (utorok)

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce,

Západoslovenská distribučná Vám dáva do pozornosti termíny realizácií cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie v domácnostiach a to nasledovne: 

9.4.2024 (Utorok): 8:30 - 15:00 - ulice: Agátová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jókaiho, Nám. sv. Jakuba, Poštová, Rozmarínová, Sadová, Sládkovičova, Zlatnícka.

Žiada preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby im v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov). Z uvedeného je potrebné vopred zabezpečiť prístup k odbernému miestu. Okrem iného žiadajú obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov. Ak niekto nebude v uvedených termínoch doma, môže fotografiu celého elektromera zaslať na telefónne číslo 0948 953 860 alebo emailom na: tsbl.odpocty@gmail.com. Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujú.

A Nyugat – Szlovákiai Villamosművek társasága értesíti a lakosságot, hogy 2024. április 9-én, kedden 8:30 és 15:00 óra között a villanyórák ellenőrzéség és leolvasását végzik városunkban, pontosabban az Akác, Temető, Garam, Vásár, Jókai, Szent Jakab-tér, Posta, Rozmaring, Liget, Sládkovič és Ötvös utcában. Kérik az érintett lakosokat, hogy tegyék hozzáférhetővé a villanyórákat, és biztonsági okokból a kutyákat kössék pórázra. Ha valaki a megadott időpontokban nem tartózkodik otthon, a teljes villanyóráról készült fényképet elküldhetik a 0948 953 860-as telefonszámra vagy e-mailben: tsbl.odpocty@gmail.com. Az együttműködésüket előre is köszönik.


Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce prijme do služobného pomeru sestru na úseku ošetrovateľskej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia ústavu. Ponúkaný brutto plat je od 1709 eur 50 centov podľa dĺžky odbornej praxe. Minimálne požadované vzdelanie je stredoškolské s maturitou a odborná spôsobilosť a špecializácia v odbore na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona. Žiadosť a životopis zasielajte na emailovú adresu gabriela.jankova@zvjs.sk alebo sa informujte na telefónnom čísle 036 28 32 160. Celá ponuka je zverejnená aj na webovej stránke mesta Želiezovce. aktuality/volne-miesto-sestra-1348sk.html

A Zselízi Büntetésvégrehajtási Intézet egészségügyi nővért keres ápolói munkakörbe az intézmény egészségügyi részlegére. A felajánlott bruttó fizetés 1709 euró 50 centól kezdődik a szakmai gyakorlattól függően. A felvétel feltétele az érettségi vizsgával megszerzett legalább középfokú végzettség, szakmai alkalmasság és a törvény szerinti egészségügyi szakmai specializáció. Jelentkezésüket és önéletrajzukat küldjék a gabriela.jankova@zvjs.sk e-mail címre, illetve további tájékoztatást a 036/28 32 160-as telefonszámon kérjenek. Az állásajánlat teljes szövege Zselíz város honlapján található. aktuality/volne-miesto-sestra-1348sk.html


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Riaditeľstvá oboch Základných škôl v Želiezovciach oznamujú rodičom, že zápis do prvého ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 11. apríla 2024 (štvrtok) a 12. apríla 2024 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. Prihlášku je možné podať aj vopred elektronicky a následne osobne prísť do školy s dieťaťom. Zákonní zástupcovia si donesú so sebou vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku, kópiu rodného listu dieťaťa a kópiu zdravotného preukazu, ako aj a platný občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu). Vytlačiť a kopírovať prihlášku bude možné aj v škole.  Všetky podrobné informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl.  Srdečne Vás očakávajú.

A zselízi alapiskolák igazgatóságai értesítik a Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az első évfolyamba a 2024/2025 – ös tanévre 2024. április 11-én (csütörtök) 8:00-tól 17:00-ig és 2024. április 12-én (péntek) 8:00-tól 17:00-ig zajlik a gyermekek jelenlétével az iskolák épületeiben. Amennyiben elektronikus formában már megtörtént a jelentkezés, kérik, hogy hozzák magukkal a kinyomtatott és mindkét törvényes képviselő által  aláírt jelentkezési lapot, gyermek anyakönyvi kivonatának és egészségügyi kártyájának fénymásolatát, a szülő (törvényes képviselő) személyi igazolványát. Amennyiben gondjuk lenne az elektronikus beiratkozással, ezeken a napokon papír alapú jelentkezésre is lehetőség lesz. Kérik, hogy hozzák magukkal a felsorolt okmányokat. A jelentkező lap kinyomtatására és fénymásolásra lehetőség lesz az iskolában. Minden szükséges információt megtalálják az iskolák honlapjain. Szeretettel várják Önöket!


POŠTA ŽELIEZOVCE - OZNAM O ZATVORENÍ

Pošta Želiezovce oznamuje svojim cteným zákazníkom, že v dňa 4. apríla 2024, vo štvrtok bude od 12:00-tej do 13:00 hod. pre verejnosť zatvorená. Za porozumenie Vám ďakujú.

A Zselízi Posta hivatal értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2024. április 4-én, csütörtökön, 12:00 és 13:00 óra között a posta zárva tart. Megértésüket köszönik!


Postrek porastov repky ozimnej v katastrálnom území Mikula - upozornenie včelárom

Vedenie Poľnohospodárského družstva POHRONIE ŽELIEZOVCE oznamuje majiteľom včelstiev, že dňa 4. apríla 2024 vo štvrtok vo večerných hodinách bude prebiehať postrek porastov repky proti škodcom Krytonos repkový a Bliskáčik, v katastrálnom území Mikula insekticídom MAGMA a CARNADINE v dávke 0,2 l/ha. Žiadajú majiteľov o uzavretie včelstiev, nakoľko prípravky sú pre včely škodlivé.

Za pochopenie ďakujú.

A Zselízi Garamvölgye Mezőgazdasági szövetkezet vezetése értesíti a méhészeket, hogy 2024. április 4-én, csütörtökön az esti órákban Garammikola kataszteri területén a repce permetezését végzik a nagy repceormányos és a repcefénybogár kártevők ellen a MAGMA és CARNADINE rovarirtókkal 0,2 l/ha mennyiségben. Felkérik a méhészeket, hogy a méhállományukat zárják el mivel a termékek károsak a méhekre.

A megértésüket köszönik.


ÚRADNÉ HODINY NA MsÚ

Mestský úrad informuje občanov nášho mesta, že vo štvrtok 28. 03. 2024 budú úradné hodiny MsÚ Želiezovce od 8:00 do 12:00 hod.

A Zselízi Városi Hivatal értesíti lakosainkat, hogy 2024. március 28-án, csütörtökön az ügyfélfogadás a hivatalban 8:00-tól 12:00-ig folyik.


ZAČIATOK PREDAJA NA MESTSKOM TRHOVISKU

Vážení občania, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Predajcovia na  mestskom trhovisku oznamujú, že v sobotu 30. marca 2024, začínajú predaj jarnej zeleniny na mestskom trhovisku. Srdečne Vás očakávajú.

Tisztelt polgártársak, szenteljenek figyelmet a következő  bejelentésnek. 

A városi piactér árusai bejelentik, hogy 2024. március 30-án, szombaton kezdik a tavaszi zöldségek árusítását a városi piactéren. Nagy szerettetel várják a kedves vásárlókat.


VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU POČAS SVIATKOV

Mestský úrad oznamuje obyvateľom, že zber a vývoz triedeného odpadu sa dňa 1. apríla 2024, v pondelok neuskutoční. Náhradný termín vývozu je 2. apríla 2024, v utorok. Ďalej Vám oznamujú, že zberný dvor bude dňa 30. marca 2024, sobotu zatvorený. Za pochopenie vám ďakujú.

A Városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályzott hulladék gyűjtése és elszállítása 2024. április 1-én, hétfőn nem valósul meg. Az elszállítás új időpontja 2024. április 2-a, kedd. Továbbá értesíti Önöket, hogya a hulladékgyűjtő udvar 2024. március 30-án, szombaton zárva tart. Megértésüket köszönjük.


POŠTA ŽELIEZOVCE - OZNAM O ZATVORENÍ

Pošta Želiezovce oznamuje svojim cteným zákazníkom, že v dňa 25. marca 2024, v pondelok od 12:00-tej do 13:00 hod. bude pošta pre verejnosť zatvorená. Za porozumenie Vám ďakujú.

A Zselízi Posta hivatal értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2024. március 25-én, hétfőn, 12:00 és 13:00 óra között a posta zárva tart. Megértésüket köszönik!


ODPOČET ELEKTRICKEJ ENERGIE - 26.3.2024 (utorok)

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce.

Západoslovenská distribučná Vám dáva do pozornosti termíny realizácií cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie v domácnostiach a to nasledovne:  

26.3.2024 (Utorok): 8:30 - 13:30 - ulice: SNP, Nábrežná, Mikulská

Žiada preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby im v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov). Z uvedeného je potrebné vopred zabezpečiť prístup k odbernému miestu. Okrem iného žiadajú obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov. Ak  niekto nebude v uvedených termínoch doma, môže fotografiu celého elektromera zaslať na telefónne číslo 0948 953 860 alebo emailom na: tsbl.odpocty@gmail.com. Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujú.

A Nyugat – Szlovákiai Villamosművek társasága értesíti a lakosságot, hogy 2024. március 26-án, kedden 8:30 és 13:30 óra között a villanyórák ellenőrzéség és leolvasását végzik községünkben, pontosabban a Szlovák Nemzeti Felkélés, Folyóparti és a Mikolai utcában. Kérik az érintett lakosokat, hogy tegyék hozzáférhetővé a villanyórákat, és biztonsági okokból a kutyákat kössék pórázra. Ha valaki a megadott időpontokban nem tartózkodik otthon, a teljes villanyóráról készült fényképet elküldhetik a 0948 953 860-as telefonszámra vagy e-mailben: tsbl.odpocty@gmail.com-címre. Az együttműködésüket előre is köszönik.


OZNAM O ZATVORENÍ MESTSKEJ KNIŽNICE

Mestská knižnica Želiezovce oznamuje svojim čitateľom, že bude dňa 26. marca 2024, v utorok popoludní a 27. marca 2024, v stredu predpoludním z organizačných dôvodov zatvorená. Za pochopenie Vám ďakujeme. 

A Zselízi Városi Könyvtár tájékoztatja olvasóit, hogy szervezési okokból 2024. március 26-án, kedden délután és 2024. március 27-én, szerdán delelőtt a könyvtár szervezési okok miatt zárva tart. Megértésüket köszönjük.


PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE - 10.4.2024 (Svodov)

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach elektrickej energie budú bez dodávky elektrickej energie dňa 10. apríla 2024, v stredu v čase od 7:45 do 12:45 hod. v mestskej časti Svodov čísla domov: evt_file.php?file=7495 Za pochopenie Vám ďakujú.

A Nyugat Szlovákiai Disztribúciós Társaság értesíti a lakosságot,  hogy javítások várhatóak az elektromos energiaelosztó berendezéseken, ezért 2024. április 10-én, szerdáj nem lesz áramszolgáltatás 7:45-tól 12:45-ig a Szódó városrészben, és pedig a következő házszámok: evt_file.php?file=7495. Megértésüket köszönik.


POZVÁNKA ZUŠ FRANZA SCHUBERTA

ZUŠ Franza Schuberta Vás srdečne pozýva na výstavu obrazov bývalých žiakov výtvarného odboru s názvom „Čaro umenia“. Výstava sa uskutoční v kultúrnom dome v Želiezovciach a potrvá od 26. marca do 4. apríla 2024. Zároveň sa Vám v stredu 27. marca 2024 o 17:00 hod. predstavia učitelia a bývalí absolventi školy na spoločnom koncerte pod názvom „Večer plný umenia“. Tieto podujatia organizuje základná umelecká škola z príležitosti Dňa učiteľov a všetkých srdečne očakáva. 

A Franz Schubert Művészeti Alapiskola szeretettel meghívja Önöket a művészeti tagozat egykori hallgatóinak festményeiből készült kiállítására "A művészet varázsa" címmel. A kiállítás a zselízi Művelődési Otthonban 2024. március 26-tól április 4-ig lesz megtekinthető. Ezzel egyidőben 2024. március 27-én, szerdán 17.00 órától a „Művészettel teli est“- című közös hangversenyen mutatkoznak be az iskola tanárai és egykori végzősei. E rendezvényeket az Franz Schubert Művészeti Alapiskola a Pedagógusnap alkalmából szervezi és mindenkit szeretettel várnak.


MIMORIADNY ODPOČET PLYNU FIRMOU STENGEL, a.s.

Oznamujeme občanom, že od 18. do 24. marca 2024 firma Stengel a.s. na základe poverenia SPP vykonáva odpočet plynu v našom meste v čase od 9:00 do 18:00 hod.. Poprosíme obyvateľov o odomknutie a odkrytie plynomerov v uvedenom období. Pre urýchlenie odpočtu plynu, môžete zaslať fotografiu so stavom plynu formou mms alebo cez WhatsApp na telefónne číslo 0940 777 824. Uvedené číslo slúži len za zasielanie stavu plynu. Ďakujeme za spoluprácu.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Stengel cég alkalmazottai a Szlovák Gázművek megbízásából 2024. március 18-tól 2024. március 24-ig gázórák állását fogják leolvasni városunkban naponta 9:00–től 18:00 óráig. Kérik a lakosságot, hogy a leolvasáshoz tegyék lehetővé a gázórák hozzáférését, vagy esetleg a gázórák burkolatának eltávolítását a megadott időszakban. A gyorsabb leolvasás érdekében a lefényképezett óraállást elküldhetik mms formájában vagy WhatsApp-on keresztül a 0940 777 824-es telefonszámra. A megadott telefonszám csak a gázállapot küldésére szolgál. Az együttműködésüket köszönjük!


UPOZORNENIE OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH

Vážení občania, vypočujte si upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Leviciach, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične v jarnom období vznikajú v lesoch materiálne a ekologické škody, najmä z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania odpadu a odpadkov.           

V tejto súvislosti je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Každý občan má okrem toho aj tieto povinnosti:

 • sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať  miesto spaľovania,
 • ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
 • zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa.

Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi pokuta až do výšky 331 eur.

Vážení občania, aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim deťom a ich pobytu v prírode. Celú správu hasičského zboru si môžete prečítať na webovej stránke mesta Želiezovce. aktuality/upozornenie-pre-obcanov-zakaz-spalovania-1321sk.html

Tisztelt lakosaink, halgassák meg a lévai járási tűzoltóság felhívását:

A tavasz közeledtével főleg az erdőgazdaságban növekszik a tűzesetek száma, főként a fű és a száraz növényzet égetése, valamint a hulladék és szemétégetés miatt. Ezzel kapcsolatban kérik önöket, hogy tartság be a következő tűzvédelmi előírásokat:

A törvény szerint tilos nyílt területeken a fű, gallyak és a fák égetése. Tilos tüzet gyújtani olyan helyeken, ahol továbbterjedhet.

Ezenkívül minden állampolgárnak a következő kötelezettségei vannak:

 • figyelemmel kísérni az éghajlati és időjárási viszonyokat, és ellenőrizni az égés helyét,
 • gyúlékony anyagokat előkészített kupacokban olyan távolságban tárolni, ahonnan sugárzó hővel vagy repülő égő részecskékkel nem veszélyeztetik a környező tárgyakat és egyéb tárolt vagy tárolt gyúlékony anyagokat, növényzetet,
 • gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű megfelelő oltóanyagról, munkaeszközökről a tűz továbbterjedésének megakadályozására.

A jogszabály megsértéséért az illetékes hatóság a természetes személynek 331,-€ bírságot szabhat ki.

Ezúton is kérjük a tisztelt polgárokat, hogy tartsák be a tűzvédelmi törvényből eredő kötelezettségeiket, valamint fordítsanak kellő figyelmet gyermekeikre és a természetben való tartózkodásukra. A tűzoltóság felhívása teljes terjedelemben Zselíz város honlapján olvasható.  aktuality/upozornenie-pre-obcanov-zakaz-spalovania-1321sk.html


VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU V MESIACI MAREC 2024

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 25. marca, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 26. marca, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 27. marca, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 28. a 29. marca, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2024. március 25-én, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi része/,Vásár és a Temető utcákból: 2024. március 26-án, - kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai, Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2024. március 27-én, szerdán.

Az üzletekből: 2024. március 28-án és 29-én, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.


ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV - KLADENIE VENCOV

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach Vás srdečne pozýva na kladenie vencov (pietnu spomienku) pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta počas II. svetovej vojny, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2024, v utorok o 13:30 hod. na Námestí sv. Jakuba.

A Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének helyi  szervezete  értesíti a lakosságot, hogy a város felszabadításának 79. évfordulója alkalmából 2024. március 26-án, kedden 13:30-kor megkoszorúzzák a Szent Jakab téren álló második világháborús emlékműt.


POZVÁNKA NA SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ

Základná organizácia Csemadok v Želiezovciach všetkých srdečne pozýva na tradičnú spomienkovú slávnosť, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2024, v piatok o 16:30 pri Pamätnom parku hrdinov. Na podujatí vystúpi Miešaný zbor Franza Schuberta, študenti Gymnázia Comenius a Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj spevák László Zsákovics. S príhovorom vystúpi učiteľ dejepisu Sál Attila a štipendistska programu Sándora Petőfiho Bíró Bernadett. Každý je srdečne vítaný.

A Csemadok alapszervezete szeretettel hív meg mindenkit a hagyományos március 15-ei megemlékező ünnepségre. Gyülekező pénteken fél 5-kor a kopjafánál. Műsort ad a Franz Schubert vegyeskar, a Comenius Gimnázium és a Magyar Tannyelvű alapiskola tanulói, illetve Zsákovics László énekes. Beszédet mond Sál Attila történelemtanár és Bíró Bernadett Petőfi ösztöndíjas. Mindenkit szeretettel várunk. Talpra magyar! 


HARMONOGRAM ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V ROKU 2024 

KAŽDÝ NEPÁRNY TÝŽDEŇ – PONDELOK

1. vývoz dňa 25. marca 2024 

Adyho, Dóžová, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Mierová, Nemocničná, Garáže-Komenského, Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petőfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Tržná, Úzka, Zlatnícka, SNP(od 1-50 Želiezovce, Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok.

KAŽDÝ NEPÁRNY TÝŽDEŇ – STREDA

1. vývoz dňa 27. marca 2024 

F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossuthova, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná, Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Mikula, SNP (od 51), Svodov.

 

BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI 2024-ben

MINDEN PÁRATLAN SZÁMÚ HÉTEN - HÉTFŐI NAP

Az 1. elszállítás időpontja 2024 március 25. 

Ady u., Dózsa u., Fučík u., Hviezdoslav u., Nálepka százados u., Béke u., Kórház u., Garázsok-Komenský u., Rózsa u., Vasút u., Akác, Nyírfa u., Temető u., Garam u. , Vásár u., Jilemnicky u., Jókai u., Komenský u., Hársfa u., Nárcisz u., Új u., Nefelejcs u., Petőfi u., Posta u., Rozmaring u., Sládkovič u., Schubert u., Tulipán u., Piac u., Szoroska u., Ötvös u., SzNF( 1-50 Zselíz), Nagypuszta, Karolina, Rozina, Árok majorok.

MINDEN PÁRATLAN SZÁMÚ HÉTEN - SZERDAI NAP

Az 1. elszállítás időpontja 2024 március 27. 

F. Kráľa u., Gorkij u., Hurban u., Kherndl u., Ľ. Štúr u., Kossuth u., Orgona u., Rövid u., Patak u., Csendes u., Úttörő u., Mező u., Sacher u., Kert u., Jesenský u., Iskola u., Fűzfa u., Mikola, SzNF(51-től Mikola), Szódó.


PRESKÚŠANIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI SYSTÉMOV VAROVANIA V ŽELIEZOVCIACH

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Želiezovciach, skúšky sirén budú vykonané 8. marca. Skúšky sirén prebiehajú v súlade s ustanoveniami príslušného zákona a vyhlášky a majú za cieľ preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Akustická skúška sirén bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12:00 hod. Za porozumenie Vám ďakujeme

A városi hivatal illetékes osztálya ezúton értesíti a lakosságot, hogy március 8-án, pénteken 12.00 órától ismét kétperces hangos próbát hajtanak végre a város területén elhelyezett, vészhelyzetet jelző hangkészülékein (szirénák). A hivatal munkatársai ezúton is köszönik a megértést.


DIGITÁLNA ČITÁREŇ KUBO

Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom aj všetkým obyvateľom, že s podporou Mesta Želiezovce Vám prináša online čítanie detských elektronických kníh v digitálnej čitárni KUBO. Každý registrovaný čitateľ môže cez aplikáciu KUBO detské knihy čítať kedykoľvek a kdekoľvek. V digitálnej čitárni KUBO nájdete množstvo kvalitnej detskej literatúry už pre deti od 2 rokov aj v anglickom a ukrajinskom jazyku. Vyplňte voľný čas svojich detí zmysluplným využitím mobilov či tabletov. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke kniznicazeliezovce.wordpress.com, na facebookovom profile knižnice, alebo nám napíšte na kniznicazeliezovce@gmail.com či volajte na číslo 0367711000.

A városi könyvtár értesíti olvasóit, hogy Zselíz város támogatásával a KUBO digitális olvasóterem aplikációján keresztül online elérhető elektronikus gyermekkönyveket kínál elolvasásra. Elegendő, hogy a felhasználó a könyvtár olvasója legyen, bárhol és bármikor hozzáférhet az ott található elektronikus gyermekkönyvekhez. A KUBO digitális olvasóteremben nagyon sok színvonalas gyerekirodalom található már 2 éves kortól, szlovák, angol és ukrán nyelven tartalmas időtöltést kínálva gyermekeknek a szabadidő alatt is mobiltelefonjukon akár tabletjükön keresztül. Bővebb információ a kniznicazeliezovce.wordpress.com honlapon és a könyvtár Facebook-profilján található, vagy írjanak a kniznicazeliezovce@gmail.com címre.


PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach elektrickej energie budú bez dodávky elektrickej energie dňa 22. marca 2024, v piatok v čase od 7:30 do 15:00 hod. v mestskej časti Karolina čísla domov: 1-4, 9, 11. Za pochopenie Vám ďakujú.

A Nyugat Szlovákiai Disztribúciós Társaság értesíti a lakosságot,  hogy javítások várhatóak az elektromos energiaelosztó berendezéseken, ezért 2024. március 22-én, pénteken nem lesz áramszolgáltatás 7:30-tól 15:00-ig a Karolina városrészben, és pedig a 1-től-4-ig, 9-es, 11-es házszám. Megértésüket köszönik.


JARNÁ DERATIZÁCIA

Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka.

            Vzhľadom na skutočnosť, že termín jarnej deratizácie sa blíži, upozorňujeme na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie.

             Z dôvodu  celoplošnej  deratizácie  mesta  Želiezovce,  ktorá  prebehne

od 25. marca do 28. marca 2024 upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 25. marca do 1. apríla.

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű Rendelet 5.paragrafusa, 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán.

            Tekintettel arra, hogy elérkezett a tavaszi rágcsálóirtás ideje, felhívják a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.

            Tekintettel arra, hogy 2024. március 25. és március 28. között az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetik a kutya tulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, március 25. és április 1. között pedig lehetőleg ne engedjék el őket a pórázról.


ZBER ELEKTROODPADU

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 6. apríla do 10.00 hod. dňa 19. apríla 2024 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolínu.

Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.).

Ďalej oznamujú, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

 • objemného odpadu (odpad, ktorý sa  pre svoje rozmery  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
 • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
 • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
 • vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo

Prosia občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora.

Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku.

Upozorňujú občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2024. április 6-tól    április 19-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben.

Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie.

Ezúton tájékoztatják Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási időben az egész év folyamán a

 • nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
 • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
 • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)
 • osztályozott papír, üveg és fa hulladék

elhelyezésére kijelölt hely.

Kérik lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.

Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett hulladék elhelyezése ingyenes.

Felhívják tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot  a kijelölt helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.


ZO SZTP - VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHôDZA

Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých oznamuje a zároveň srdečne pozýva všetkých svojich členov, telesne postihnutých občanov a rodičov zdravotne postihnutých detí na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2024, v utorok, začiatkom o 14:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach.

A Zselízi Mozgássérültek Szervezetének Tanácsa értesíti és szeretettel meghívja a tagságot, városunk mozgássérült polgárait és gyermekek szüleit a 2024. március 5-én, kedden 14:00 órai kezdettel tartandó évzáró gyűlésre a Zselízi Művelődési Otthonba.


16. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITĽSTVA

Primátor mesta Želiezovce zvoláva  16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Želiezovciach, ktoré sa uskutoční dňa  28. februára 2024   (STREDU) začiatkom o  1400 hod.  v obradnej sieni s nasledovným návrhom programu:

 • Návrh schválenia Dohody o urovnaní
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
 • Schválenie kúpy nehnuteľností v kat. území Želiezovce, Hurbanova ulica – kanalizácia pozemky
 • Prerokovanie žiadosti o kúpu časti mestského pozemku pod trafostanicou vo Svodove
 • Zriadenie vecného bremena v rámci stavby LV, SVODOV, ŽELIEZOVCE, VNK, NNK, TS
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2023
 • Správa o kontrole plnenia uznesení
 • Správa o činnosti MsP za mesiac december 2023 a január 2024
 • Poslanecký návrh na schválenie uznesenia o dvojjazyčnosti dopravných značiek na území mesta
 • Interpelácia poslancov, diskusia

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné, očakávajú účasť občanov.

Zselíz város polgármestere 2024. február 28-án, szerdán 14:00 órára a városi hivatal dísztermébe hívja  össze a képviselő-testület 16-ik ülését a következő programtervezettel:

Vitarendezési megállapodás-tervezet

Zselíz város általános érvényű rendeletének tervezete az óvodai és az iskolai intézmények bérnormatíváinak meghatározásáról

 • Egy Hurban utcai ingatlan vásárlásának a jóváhagyása
 • A szódói transzformátorállomás alatti városi telekrész megvásárlása iránti kérelem tárgyalása és szolgalmi jog létesítése
 • Jelentés a városi főellenőr 2023-as tevékenységéről
 • Jelentés a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről
 • Beszámoló a városi rendőrség decemberi és januári tevékenységéről
 • Képviselői indítvány a közúti jelzőtáblák kétnyelvűségéről a város területén
 • Képviselői interpellációk, vita

A testületi ülés nyilvános, várják a lakosok jelenlétét.


BESEDA V MAĎARSKOM DOME - AUTORI TELEVÍZNEJ RELÁCIE HAZAJÁRÓ

Základná organizácia Csemadok v Želiezovciach Vás srdečne pozýva dňa 29. februára 2024, vo štvrtok začiatkom o 17:00 hodine na autorskú besedu do Maďarského domu v Želiezovciach.  Hosťami budú Kenyeres Oszkár a Jakab Sanyi, autori televíznej relácie Hazajáró. S hosťami sa rozpráva Csonka Ákos. Vstup je bezplatný. Každý je srdečne očakávaný.

A Csemadok Zselízi Alapszervezete szeretettel hív meg mindenkit február 29-ére, csütörtökre a Duna Televízió Prima Primissima-díjas Hazajáró című műsorának közönségtalálkozójára a zselízi Magyar Házba. Kenyeres Oszkárral és Jakab Sanyival Csonka Ákos beszélget. Kezdés 17 órától. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak.


FEBRUÁROVÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU 

Februárové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Z obsahu vyberáme:

- Intenzívne sa rokuje o odkúpení alebo neodkúpení Slobodárne. O čo ide a čo hrozí?

- Po dobudovaní kanalizácie sa čaká na kolaudáciu stavby. Dajú sa odhadnúť termíny?

- Spoznajte človeka, ktorý zanechal stopy svojej práce po celom meste, takmer na každej ulici.

- Čo odkázala Tímea Majorová školákom?

- Ďalšie odhalenie kamerového systému. O čo išlo?

- O výsledkoch žiakov miestnych škôl, rybárov a volejbalistov aj ďalších zaujímavostiach sa dočítate vo februárovom čísle mestských novín. Už v predaji na obvyklých miestach, popri iných aj potravinách na Ul. kpt. Nálepku a v stánku oproti jasliam na Komenského ulici.

 

Megjelent a Zselízi Hírmondó februári száma. A tartalomból:

- Intenzív tárgyalások folynak a munkásszálló megvásárlásáról, ill. ennek elutasításáról. Miről van szó és mi a tét?

- A csatornahálózat kiépítése után a város a használatbavételi engedélyre vár. Lehet tudni, milyen határidőkre számíthatunk?

- Ismerjék meg azt az embert, akinek munkája nyomát szinte az egész városban, majd minden utcában láthatjuk.

- Mit üzent Major Tímea a zselízi iskolásoknak?

- Újabb elkövetőt füleltek le a térfigyelő-rendszer segítségével. Miről volt szó?

- A zselízi alapiskolások, a horgászok és a röplabdások eredményeiről és további érdekességekről is olvashatnak a városi lap februári számában. Már kapható a megszokott helyeken, többek közt a Nálepka százados utcai élelmiszerüzletben és a bölcsődével szembeni, Komenský utcai trafikban is.


VÝZVA K OPATRNOSTI - PROTEST POĽNOHOSPODÁROV A POTRAVINÁROV

Dňa 22.02.2024 – štvrtok, sa uskutoční Protest poľnohospodárov a potravinárov, ktorý organizuje Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Levice na území mesta Levice. V čase od 8.00 do 9.00 hod. a od 12.00 do 13.30 hod. sa budú presúvať traktory aj naším mestom. Organizátori protestu nás prosia  o trpezlivosť a spolupatričnosť pri presune traktorov. Protest poľnohospodárov je na podporu protestujúcim európskym farmárom a proti politike Európskej komisie, ktorá ohrozuje poľnohospodárstvo na Slovensku a v celej EU.  Poukazuje aj na nedostatočnú ochranu európskych trhov pred dovozmi ukrajinských komodít a neskoré vyplácanie priamych platieb poľnohospodárom na Slovensku.

2024.02.22-én – csütörtökön – a Lévai Regionális Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara szervezésében a gazdálkodók és az élelmiszer-termelők tiltakozást tartanak Léva város területén. 8.00 és 9.00 óra között, valamint 12:00 és 13:30 között a traktorok városunkon haladnak át. A tiltakozás szervezői ezúttal türelmüket és együttműködésüket kérik a traktorok áthaladásával kapcsolatban. A gazdák tiltakozásukkal a európai gazdálkodókat támogatják, valamint az Európai Bizottság politikája ellen tüntetnek, amely veszélyezteti a mezőgazdaságot Szlovákiában és az egész EU-ban. A tiltakozás továbbá rámutat az európai piacok elégtelen védelmére az ukrán áruk behozatalával szemben, valamint a szlovákiai gazdálkodóknak nyújtott közvetlen kifizetések késedelmeire.


HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU - FEBRUÁR

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňa: 19. februára, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 20. februára, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 21. februára, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 22. a 23. februára, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2024. február 19-én, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SzNF /a zselízi része/,Vásár és a Temető utcákból: 2024. február 20-án, kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2024. február 21-én, szerdán.

Az üzletekből: 2024. február 22-én és 23-án, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.

POZVÁNKA NA GALAKONCERT

Pozývame Vás na galakoncert Slovensko – maďarských šlágrov hviezd TV ŠLÁGER a Nóta TV, ktoré k nám zavítajú 21. apríla 2024, v nedeľu začiatkom o 17.00 v Dome kultúry v Želiezovciach. Zabavte sa spoločne s vynikajúcimi interpretmi z TV Šláger, ako sú: Mája Velšicová, Dr. Martin Jakubec, manželia z Duo Rytmus, Marián a Danulka, Jandrana Božanu a Senzi Vili. Lístky si už zakúpite v Dome kultúry v Želiezovciach a v sieti Ticketportal.sk online z pohodlia domova. Cena je 12,- EUR. POZOR!!! Každý, kto si zakúpi vstupenku do 21. marca 2024, získava na mieste darček v hodnote 10€.

Zselíz Város szeretettel meghívja Önöket a TV Šláger és a Nóta TV szlovák és magyar slágereinek gálakoncertjére, mely 2024. április 21-én, vasárnap 17.00 órakor valósul meg a zselízi Művelődési Otthonban. Szórakozzanak együtt a TV ŠLÁGER kiváló előadóival, nevezetesen: MÁJA VELŠICOVÁ, Dr. Martin Jakubec, Márián és Danulka a DUO RYTMUS házaspár a Jadran énekesnője, a Božanka és Senzi Vili slágerénekes. Belépőjegyek elővételben kaphatók a zselízi Művelődési Otthonban, valamint a Ticketportal.sk weboldalon is vásárolhatóak. Jegyár: 12,- EUR FIGYELEM!!! Mindenki, aki 2024. március 21-ig belépőjegyet vásárol, a helyszínen 10€ értékben ajándékot  kap.


NAŠLI SA 2 ZVÄZKY KĽÚČOV

Našli sa dva zväzky kľúčov. Prvý zväzok s čipom sa našiel pri Hrone, druhý zväzok sa našiel v želiezovskom parku. Kľúče si majitelia môžu prevziať u mestskej polícii.

Találtak két kulcscsomót, és pedig: az egyiket a Garamnál, melyen egy csip is van, a másikat a zselízi parkban. A kulcscsomókat a tulajdonosok átvehetik a városi rendőrségen.


HĽADAJÚ SA MAJITELIA PSOV

Dňa 7.2.2024 boli odchytení dvaja psy stredného až väčšieho vzrastu. Jeden je čierny, krátkosrstý s bielym fľakom na hrudi, má na sebe aj obojok s motívom psov. Druhý psík je hnedej farby, krátkosrstý. Obaja sú mladí, priateľskí, v dobrej kondícií. V prípade, že ste spoznali aspoň jedného z nich, prosíme volajte mestskú políciu na čísle 0905 891 441.  

2024.2.7-én befogásra került két közepes-nagyobb testű kankutya. Az egyik fekete, rövidszőrű, mellkasán fehér folttal, kutya motívummal díszített nyakörv is van rajta. A másik kutya barna színű, rövidszőrű. Mindketten jó állapotban vannak, fiatalok, barátságosak. Ha esetleg valamelyik kutyát felismerte, kérjük hívja a városi rendőrséget a 0905 891 441-es számon. 


KYNOLOGICKÝ KLUB - OBRANÁRSKY PRETEK

Kynologický klub Želiezovce Vás srdečne pozýva na obranársky pretek o pohár primátora mesta Želiezovce, ktorý sa uskutoční dňa 24. februára 2024, v sobotu so začiatkom o 8:00 hodine na futbalovom štadióne v Želiezovciach. Psovodi sa môžu prihlásiť u Pavla Ivana do 17. februára 2024. Každý je srdečne vítaný.

A Zselízi Kinológiai Klub szeretettel meghívja Önöket a polgármesteri serlegért rendezett védelmi versenyre, melyet 2024. február 24-én, szombaton 8:00 órai kezdettel rendeznek a zselízi futballpályán. A kutyavezetők 2024. február 17-ig jelentkezhetnek Pavol Ivannál. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.


MESTSKÁ KNIŽNICA - DONÁŠKA KNÍH

Mestská knižnica Želiezovce od novembra 2023 ponúka novú službu - Donáška kníh - pre všetkých, ktorí sa nechcú vzdať pôžitku z čítania, ani keď dočasne alebo aj dlhšie obdobie nemôžu prísť osobne do našej knižnice. Vyberte alebo rezervujte si knihy v online katalógu  knižnice a knihovníčka Vám po dohode raz mesačne prinesie požadované dokumenty do Vášho domu/bytu. Ak ste vy alebo váš príbuzný starší, chorý alebo trvalo (resp. dočasne) obmedzený v pohybe a máte záujem o túto bezplatnú službu, prihláste sa osobne na adrese SNP 2, telefonicky na číslach: 036 7711 000; 0915 712 839 alebo e-mailom na: kniznicazeliezovce@gmail.com.

A Zselízi Városi Könyvtár 2023 novemberétól új szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről, akkor sem, ha - ideiglenesen, vagy akár hosszabb ideig - személyesen nem tudnak eljönni könyvtárunkba olvasnivalóért. Válasszanak vagy foglaljanak le könyveket a könyvtár online katalógusában és munkatársunk megegyezés szerint havonta egy alkalommal házhoz/lakáshoz viszi a kért dokumentumokat. Ha Ön, vagy hozzátartozója idős, beteg vagy mozgásában tartósan (illetve ideiglenesen) korlátozott és igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, jelentkezzen személyesen SzNF 2 szám alatt, telefonon a: 036 7711 000; 0915 712 839-es telefonszámon vagy e-mailben a: kniznicazeliezovce@gmail.com címen.


SLOVENSKÁ POŠTA - OBMEDZENIE HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Pošta Želiezovce oznamuje svojim cteným zákazníkom, že od 24. do 26. januára 2024, teda od stredy do piatku bude pošta pre verejnosť otvorená v obmedzenom režime, a to nasledovne:

V stredu, vo štvrtok a v piatok v doobedňajších hodinách od 8:30 hodiny do 12:00 hodiny, a v poobedňajších hodinách v stredu od 13:00 do 17:00 hodiny, vo štvrtok od 13:00 do 15:00 hodiny a v piatok od 13:00 do 16:00 hodiny.

Za porozumenie Vám ďakujú.

A Zselízi Posta hivatal értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2024. január 24-e és 26-a között, tehát szerdától péntekig a posta hivatal korlátozott nyitvatartással üzemel, még pedig:

Szerdán, csütörtökön és pénteken a delelőtti órákban 8:30-től 12:00 óráig, a délutáni órákban pedig szerdán 13:00-tól 17:00 óráig, csütörtökön 13:00-tól 15:00 óráig és pénteken 13:00-tól 16:00 óráig tart nyitva.

Megértésüket köszönik!


JANUÁROVÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU

Januárové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Z obsahu:

- Mesto sa rozhodlo neodkúpiť späť budovu Slobodárne. Z akého dôvodu?

- Práce na obnove bývalej budovy ZUŠ pokračujú. Kedy sa tam presťahuje škôlka z SNP 9?

- Na čo postačí mestský rozpočet v tomto roku?

- Prečo mesto, ako aj iné mestá na Slovensku, muselo zdvihnúť dane z nehnuteľnosti?

- Tibor Csenger ocenený Peštianskou župou.

- Kamery opäť odhalili páchateľov.

- Talentovaní Želiezovčania v elitnej liahni futbalistov.

O tom aj ďalších témach si prečítate v januárovom čísle Želiezovského spravodajcu. Za novú cenu 50 centov si ich kúpite na obvyklých miestach, okrem iných aj v mestskej knižnici a Jednote na Fučíkovej ulici.

 

Már kapható a Zselízi Hírmondó januári száma. A tartalomból:

- A város úgy döntött, nem vásárolja vissza a munkásszálló épületét. Milyen okból?

- Javában folyik a művészeti alapiskola egykori, Štúr utcai épületének felújítása. Mikor költözhet át oda az Sznf utcai óvoda?

- Mire lesz elég az idei költségvetés?

- Miért kellett Zselíznek – a hazai városok többségéhez hasonlóan – megemelni az ingatlanadót?

- Pest Vármegye kitüntette Csenger Tibort.

- A térfigyelő kamerák rongálókat buktattak le.

- Tehetséges zselíziek a neves futballakadémián.

Erről és további érdekes témákról is olvashatnak a Zselízi Hírmondó januári számában. Új, 50 centes áron kapható a megszokott helyeken, többek közt a városi könyvtárban és a Fučík utcai Jednotában is.


HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU - JANUÁR

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 22. januára, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 23. januára, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 24. januára, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 25. a 26. januára, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2024. január 22-én, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi része/,Vásár és a Temető utcákból: 2024. január 23-án, kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2024. január 24-én, szerdán.

Az üzletekből: 2024. január 25-én és 26-án, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.

Harmonogram na celý rok nájdete tu: oznamy/


ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Mestský úrad oznamuje občanom mesta, že zber vianočných stromčekov od rodinných domov sa uskutoční dňa 15. januára 2024 v pondelok. Dôkladne odzdobené stromčeky je potrebné vyložiť pred dom v deň zberu. Za spoluprácu ďakujeme.

A városi hivatal értesíti a város lakosait, hogy 2024. január 15-én, hétfőn kerül sor a kidobott karácsonyfák gyűjtésére a családi házak elöl. A gondosan lebontott fákat a gyűjtés napján a ház elé kell helyezni. Köszönjük az együttműködést.


PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Mestský úrad Želiezovce, referát daní a poplatkov týmto žiada občanov, ktorí v priebehu roka 2023 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, alebo u ktorých nastali zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, aby do 31. januára 2024 podali priznanie k dani z nehnuteľnosti.

A Zselízi Városi Hivatal adóügyi osztálya ezennel felkéri azokat a lakosokat, akik a 2023-as év folyamán ingatlant vásároltak, eladtak vagy akiknél olyan változások keletkeztek, amelyek befolyásolják az adó helyes kiŕóvását, hogy 2024. január 31-ig adják be bevallásukat az ingatlanadóhoz.VÁŽENÍ OBČANIA!

Prichádza očakávaná chvíľa, keď oslávime najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Vianoce sú obdobím, keď sa zastavíme, spomalíme - sú časom lásky, ale aj oddychu a veselosti, sú to sviatky porozumenia a rodinnej súdržnosti. Symbolom je vianočný stromček, voňavé vianočné pečivo a darčeky. Zabudneme na starosti a zhon a snažíme sa vytvoriť slávnostnú atmosféru. 

Prajeme všetkým občanom v mene mestského rozhlasu a v mene primátora mesta šťastné a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Tisztelt lakosság!

Elérkezett az év egyik legszebb ünnepe a Karácsony, mely a lelki felfrissülés, a vidámság, az elmélkedés, a pihenés ünnepe. A Karácsony meghitt családi ünnep, a megbékélés ünnepe. Az ünnep jelképe a karácsonyfa, az édesség és az ajándék. Ilyenkor lerázzuk magunkról a fáradságságot és igyekszünk szeretteink körében igazi ünnepi hangulatot teremteni.

Engedjék meg, hogy városunk polgármestere nevében és a városi hangszóró nevében mindenkinek szeretetteljes, nyugodt, békés és boldog karácsonyi ünnepeket kívánjunk.


OZNAM O ZATVORENÍ MESTSKEJ KNIŽNICE POČAS SVIATKOV

Milí čitatelia! Mestská knižnica Želiezovce oznamuje svojim čitateľom, že počas sviatkov bude zatvorená od 22. decembra 2023 do 2. januára 2024. Za porozumenie Vám ďakujeme!

Kedves olvasók! A Zselízi Városi Könyvtár értesíti az olvasóit, hogy az ünnepek 2023. december 22. és 2024. január 2.  között alatt zárva tart. Megértésüket köszönjük!


DECEMBROVÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU

Decembrové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. O čom sa v ňom dočítame tentoraz?

– Pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa, obnova maďarskej základnej školy, DOS-ky, revitalizácia parku. Aké ďalšie projekty by sa mali realizovať v blízkej budúcnosti?

– Cenový šok. Mesto malo až doteraz výhodné ceny zemného plynu. Od januára stúpnu rapídne. Čo to znamená?

– Za odpad si priplatíme. Koľko?

– Ako sa jarmok vydaril miestnym podnikateľom?

– Hodnotenie investičnej činnosti kraja a malý náhľad do budúcnosti z pohľadu jeho podpredsedu. Aké rozvojové aktivity očakávať v okolí Želiezoviec?

– Vydarená koncertná jeseň v Sacherovej pivnici. Bude mať pokračovanie?

– Želiezovskí teqbalisti medzi slovenskou a európskou špičkou.

O tom aj ďalších zaujímavostiach si prečítate v decembrovom čísle mestských novín. Kúpite si ho na obvyklých predajných miestach, okrem iných aj v oboch stánkoch na Komenského ulici.

 

Már kapható a Zselízi Hírmondó decemberi száma. Miről olvashatunk benne ezúttal?

– A kastélyfelújítás folytatása, a magyar alapiskola felújítása, a DOS szigetelése, a park revitalizálása. Milyen projektek valósulnak meg a közeljövőben?

– Ársokk. A város egész mostanáig kedvező áron vásárolta a földgázt, januártól ugrásszerű növekedés várható. Mit jelent ez számunka?

– Jövőre többet fizetünk a hulladékért. Mennyivel?

– Hogy sikerült a vásár a helyi vállalkozóknak?

– A megye beruházási tevékenységéről és terveiről a közgyűlés alelnöke tájékoztat. Milyen fejlesztés várható Zselíz környékén?

– Jól sikerült őszi koncertsorozat a Sacher pincében. Lesz folytatás?

– Zselízi teqballosok az országos és európai élvonalban.

Minderről és sok más érdekességről olvashatunk a Zselízi Hírmondó decemberi számában. Megvásárolható a szokott helyeken, többek közt mindkét Komenský utcai trafikban.


VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU - DECEMBER

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňa: 18. decembra, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 19. decembra, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 20. decembra, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 21. a 22. decembra, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2023. december 18-án, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból: 2023. december 19-én, kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2023. december 20-án, szerdán.

Az üzletekből: 2023. december 21-én és 22-én, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.


DECEMBROVÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Primátor mesta Želiezovce zvoláva  14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Želiezovciach, sa uskutoční dňa  14. decembra 2023   (ŠTVRTOK) začiatkom o  1000 hod.  v obradnej sieni MsÚ s nasledovným návrhom programu:

 • Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2024
 • Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dane za psa
 • Návrh VZN mesta Želiezovce č. 8/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce
 • Odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Želiezovce
 • Správa o podaných súťažných návrhoch na prenájom nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve mesta
 • Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 9 k Územnému plánu mesta Želiezovce
 • Informatívna správa o zabezpečení sociálnej politiky a starostlivosti o komunitu na základe opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2026
 • Správa o výsledku kontroly č. 5/2023
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 • Správa o kontrole plnenia uznesení
 • Správa o činnosti MsP za mesiac október a november 2023
 • Interpelácia poslancov, diskusia

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné, očakávajú účasť občanov.

Zselíz város polgármestere 2023. december 14-én, csütörtökön 10:00 órára a városi hivatal dísztermébe hívja  össze a képviselő-testület 14-ik ülését a következő programtervezettel:

 • A 2024-as évre szóló ingatlanadó, ebadó és a háztartási és kis tömegű építkezési hulladékilleték tervezete
 • Zselíz város 2023/8-as általános érvényű rendeletének javaslata a városi iskolákban és iskolai intézményekben való részleges költségtérítés összegének meghatározásáról
 • Városi ingatlaneladások
 • Beszámoló a város nem lakáscélú helyiségeinek bérbeadási pályázatairól
 • Határozati javaslat Zselíz Területrendezési Terve 9. módosításainak és kiegészítésének jóváhagyására
 • Tájékoztató jellegű jelentés a 2021-2026-os közösségi szociális szolgáltatási terv alapján való szociálpolitika és a közösségi gondoskodás biztosításáról
 • Jelentés a 2023. év 5. számú ellenőrzésének eredményéről
 • A városi főellenőr 2024 első féléves tevékenységének tervezete
 • Jelentés a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről
 • Beszámoló a városi rendőrség októberi és novemberi tevékenységéről
 • képviselők interpellációja, vita

A testületi ülés nyilvános, várják a lakosok jelenlétét.


VIANOČNÉ STRETNUTIE DÔCHODCOV

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Želiezovciach pozýva všetkých svojich členov na vianočné stretnutie, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2023, vo štvrtok o 15:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Každý je srdečne vítaný.

Az Országos Nyugdíjas-egylet zselízi szervezete meghívja tagjait a karácsonyi találkozójára, amely 2023. december 14-én, csütörtökön, 15 órai kezdettel lesz megtartva a zselízi Művelődési otthonban. Mindenkit szeretettel várnak.


PRESKÚŠANIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI SYSTÉMOV VAROVANIA V ŽELIEZOVCIACH

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Želiezovciach, skúšky sirén budú vykonané 8. decembra. Skúšky sirén prebiehajú v súlade s ustanoveniami príslušného zákona a vyhlášky a majú za cieľ preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Akustická skúška sirén bude vykonaná dvojminútovým stálym tónom sirén v jednotnom čase o 12:00 hod. Za porozumenie Vám ďakujeme

A városi hivatal illetékes osztálya ezúton értesíti a lakosságot, hogy december 8-án, pénteken 12.00 órától ismét kétperces hangos próbát hajtanak végre a város területén elhelyezett, vészhelyzetet jelző hangkészülékein (szirénák). A hivatal munkatársai ezúton is köszönik a megértést.


ŽELIEZOVSKÉ KLZISKO

Mesto Želiezovce sa aj v tomto roku rozhodlo potešiť všetkých milovníkov zimných radovánok a spestriť centrum mesta klziskom – syntetickou ľadovou plochou o rozlohe 10 x 20 metrov na Námestí sv. Jakuba, kde sa bude môcť verejnosť bezplatne korčuľovať. K dispozícii bude od 5. decembra 2023 až do 4. januára 2024 od utorka do nedele, okrem  dní 24, 25., 31. decembra 2023 a 1.januára 2024. Otvorené bude denne v čase od 14:00 do 20.00 h., počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod.

Vstup na klzisko bude povolený výhradne iba v naostrených korčuliach a rukaviciach! Plocha je vhodná iba na korčuľovanie, ľadové hry ako hokej nie sú povolené. Pre tých, ktorí korčule nemajú, bude možnosť bezplatného zapožičania korčúľ v rozličných veľkostiach a záujemcovia si budú môcť bezplatne nabrúsiť aj vlastné korčule. Veríme, že klzisko poteší veľkých i malých, a vytvorí skvelú atmosféru počas nastávajúcich zimných dní. Každého srdečne očakávame na Námesti sv. Jakuba, v utorok, 5. decembra o 14:00 hod.

Zselíz város önkormányzata a téli sportok szerelmeseinek szeretne kedveskedni a város központjában a Szent Jakab téren felállított 10 x 20 méteres korcsolya műjégpályával, amit a nyilvánosság ingyenesen használhatja. A korcsolyapálya december 5-én, kedden, 14 órakor nyit, és egy hónapig, tehát egész 2024. január 4-ig ingyenesen látogatható, és pedig kedtől vasárnapig naponta 14:00 órától 20:00 óráig, a téli szünidő alatt 10:00-től 20:00-ig, december  24-e, 25-e, 31-e és január 1-e kívül.

A pályára lépni kizárólag élezett korcsolyában és kesztyűben szabad! A pálya csak korcsolyázásra alkalmas, jégkorong játszása nem engedélyezett. Aki nem rendelkezik korcsolyával, a pálya mellet ingyenes kölcsönző és korcsolya élesítő is üzemel. Hisszük, jogy a jégpálya remek hangulatot varázsol a téli napokra. Mindenkit szeretettel várunk december 5-től, 14:00-tól a Szent Jakab téren.


UKONČENIE ZBERU BIOODPADU

Mestský úrad Želiezovce informuje obyvateľov mesta, že ukončuje zber bioodpadu v roku 2023.

POSLEDNÝ VÝVOZ Z ULÍC: Adyho, Dóžová, Fučíkova, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku,  Mierová, Nemocničná, Garáže-Komenského, Ružová, Železničná, Agátová, Brezová, Cintorínska, Hronská, Jarmočná, Jilemnického, Jókaiho, Komenského, Lipová, Narcisová, Nová, Nezábudková, Petőfiho, Poštová, Rozmarínová, Sládkovičova, Schubertova, Tulipánová, Tržná, Úzka, Zlatnícka, SNP(od 1-50 Želiezovce), Veľký Dvor, Karolína, Rozina, Jarok bude dňa 29. novembra 2023 – STREDA

POSLEDNÝ VÝVOZ Z ULÍC: F. Kráľa, Gorkého, Hurbanova, Kherndlova, Ľ. Štúra, Kossuthova, Orgovánová, Krátka, Potočná, Tichá, Pionierska, Poľná,  Sacherova, Záhradná, Jesenského, Školská, Vrbová, Mikula, SNP (od 51), Svodov bude dňa 06. decembra 2023 – STREDA

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy a biológiai úton lebomló hulladék elszállítása az idei 2023-as évben befejeződik. 

Az utolsó elszállítási időpontok a következők: Ady, Dózsa, Fučík, Hviezdoslav, Nálepka százados, Béke, Kórházi, a Komensky utcai garázsok, Rózsa, Vasút, Akác, Nyírfa, Temető, Garam, Vásár, Jilemnicky, Jókai, Komensky, Hársfa, Nárcis, Új, Nefelejcs, Petőfi, Posta, Rozmaring, Sládkovič, Schubert, Tulipán, Piac, Szoroska, Ötvös, a SzNF utca (1-től 50-ig), Nagypuszta, Karolina, Rozina, Árokmajor 2023. november 29-én, szerdán.

Fraňo Kráľ, Gorkij, Hurban, Kherndl, Štúr, Kossúth, Orgona, Rövid, Patakparti, Csendes, Úttörö, Mező, Sacher, Kert, Jesensky, Iskola, Fűzfa, Garammikola, SzNF utca (az 51-es számtól), Szódó városrészben 2023. december 6-án, szerdán.


ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ - VÝZVA NA OKLIESNENIE STROMOV

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné aj podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný termín okliesnenia je do 15.3.2024. Ak táto lehota uplynie západoslovenská distribučná a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle platného zákona. O využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. Ak sú konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m, je potrebné vykonať orez ihneď. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu alebo orezu je nutné požiadať v lehote 25 dní pred plánovanou realizáciou prác u Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, na emailovej adrese odberatel@zsdis.sk.

A Nyugat-szlovákiai disztribúciós társaság felhívja a vállalat fenntartása alá tartozó, föld feletti és alatti villamos vezetékekhez kötött ingatlanok tulajdonosainak, ill. bérlőinek figyelmét, hogy a törvény értelmében kötelességük a villamos vezetékeket veszélyeztető növényzet eltávolítására. E kötelességüknek legkésőbb 2024. március 15-ig kell eleget tenniük. A terminus után a Nyugat-szlovákiai disztribúciós társaság az érvényes tőrvény szerint elvégzi a növényzet eltávolítását. A fa ill. a növényzetmaradvány felhasználása és megsemmisítése az ingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek kötelessége. Ha az ágak veszélyesen megközelítik a vezetéket, a növényzetett azonnal el kell távolítani. Biztonsági okokból a munkák tervezett időpontja előtt legfeljebb 25 nappal kérvényezhetik a vezeték lekapcsolását a Nyugat-szlovákiai disztribúciós társaság e-mail címén: odberatel@zsdis.sk.


DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo v spolupráci s mestom Želiezovce Vás v rámci projektu JESENNÉ UMELECKÉ TÝŽDNE srdečne pozýva na divadelnú komédiu "Darček" dňa 02. decembra 2023 (sobota) o 18:00 h. v Dome kultúry v Želiezovciach.  Účinkujú: Andrea Profantová a Marián Labuda ml. Vstupné v predpredaji 8 €, na mieste 10 €. Predaj vstupeniek v Dome kultúry v pracovných dňoch od 9:30 h. do 17:00 h. Každého srdečne očakávame.

Neinvestičný fond Čistý prameň-Tiszta Forrás v spolupráci s mestom Želiezovce Vás srdečne pozýva na predstavenie "Varšavská melódia" dňa 10. decembra 2023 (nedeľa) o 18:00 h. v Dome kultúry v Želiezovciach. Účinkujú: Viki Rák Lakatos a Róbert Lucskay. Vstupné v predpredaji 8 €, na mieste 10 €. Predaj vstupeniek v Dome kultúry v pracovných dňoch od 9:30 h. do 17:00 h. Každého srdečne očakávame.

Az ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK pályázat utolsó részeként az Alsó-Garam menti Fejlesztési Partnerség polgári társulás Zselíz városával együttműködve meghívja Önt 2023. december 2-án (szombat) 18:00 órai kezdettel az "Ajándék" című színházi vígjátékra a zselízi Művelődési Otthonba. Szereplők: Andrea Profantová és ifj. Marián Labuda. Belépőjegy elővételben 8 €, a helyszínen 10 €. Jegyek kaphatóak a Művelődési Otthonban munkanapokon 9:30 órától 17:00 óráig. Mindenkit szeretettel várunk.

A Tiszta Forrás Alap Zselíz városával együttműködve meghívja Önt 2023. december 10-én (vasárnap) 18:00 órai kezdettel az "Varsói melódia" című előadásra a zselízi Művelődési Otthonba. Szereplők: Lakatos Rák Viktória és Lucskay Róbert. Belépőjegy elővételben 8 €, a helyszínen 10 €. Jegyek kaphatóak a Művelődési Otthonban munkanapokon 9:30 órától 17:00 óráig. Mindenkit szeretettel várunk.


ŽELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA - NOVEMBROVÉ ČÍSLO

Novembrové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Z obsahu vyberáme:

– Vrbovianka získala medzinárodné ocenenie. Prevzali si ho v Barcelone. Vďaka čomu ho získali a kto vycestoval do Španielska?

– Kanalizácia je hotová, mesto začalo preberanie stavby. Aké budú povinnosti dodávateľa v rámci garancie?

– Čaká nás zvýšenie poplatkov za odpad. Aké sú vyhliadky na budúci rok?

– Dvaja mladíci kradli priamo na ulici. Vďaka kamerám ich rýchlo chytili. Ako sa to stalo?

– Telocvičňa T18 opäť v prevádzke. Dnu sa však nedostane ktokoľvek. Čo sa zmenilo?

Ako sa darilo futbalistom, šachistom, motokárovému pretekárovi, kto sa zosobášil, kto nás opustil a mnoho ďalších informácií sa dozviete v novembrovom čísle mestských novín. Už v predaji na obvyklých miestach, okrem iných aj vo všetkých prevádzkach Jednoty Levice a Nové Zámky.

Megjelenet a Zselízi Hírmondó novemberi száma. A tartalomból:

– A Vrbovianka nemzetközi elismerésben részesült. A díjat Barcelonában vették át. Minek köszönhetik az elismerést és ki utazott ki Spanyolországba?

– Elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat. Milyen kötelességei lesznek a kivitelezőnek a többéves jótállás ideje alatt?

– Jövőre emelkedik a szemétdíj. Milyenek a kilátásaink?

– Az utcán loptak, de a kamerák segítségével gyorsan lebuktak. Mi is történt valójában?

– Ismét használatban a T18-as tornaterem, de a bejutás nem egyszerű. Mi változott?

Hogyan teljesítettek a focisták, a sakkozók, a gokartversenyző, kik házasodtak, kik távoztak el sorainkból és sok további információt is találnak a városi újság novemberi számában. Megvásárolható a szokott helyeket, többek közt a lévai és érsekújvári Jednota zselízi üzleteiben.


VÝZVA NA ZAPLATENIE DANÍ

Mestský úrad Želiezovce, referát daní a poplatkov vyzýva občanov, ktorí nezaplatili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023, aby tak učinili najneskôr do 30. novembra 2023.

A Zselízi Városi Hivatal adóügyi osztálya felszólítja a lakosok azon részét, akik nem fizették ki a 2023 évi ingatlanadót, kutyaadót és a szemétdíjat, tegyék ezt meg legkésőbb 2023. november 30-ig.


VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU - NOVEMBER

Mestský úrad oznamuje občanom, že vývoz triedeného odpadu bude v nasledovných dňoch:

Zo Svodova a z Mikuly v dňoch: 20. novembra, v pondelok.

Z ulíc Záhradná, Hurbanova, Poľná, Fr. Kráľa, Orgovánová, Gorkého, Krátka, Tichá, Pionierska, Kossuthova, Kherndlova, Sacherova, Potočná, Vŕbová, Školská, Štúrova, Jesenského, SNP /časť Želiezovce/, Jarmočná a Cintorínska budú odvážať dňa: 21. novembra, v utorok.

Z ulíc kpt. Nálepku, Ružová, Mierová, Železničná, Hviezdoslavova, Adyho, Dózsova, Fučíkova, Schubertova, Úzka, Tržná, Petőfiho, Lipová, Nezábudková, Brezová, Agátová, Tulipánová, Narcisová, Rozmarínová, Nová, Poštová, Sládkovičova, Jilemnického, Hronská, Jókaiho, Zlatnícka a Komenského 35 budú odvážať dňa: 22. novembra, v stredu.

Z obchodov v dňoch: 23. a 24.. novembra, vo štvrtok a piatok.

S odvážaním začínajú o ôsmej hodine ráno, preto Vás žiadajú, aby ste vrecia pripravili včas pred Vás dom, ďalej Vás žiadajú, aby ste vrecia nezaviazali.

 

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályozott hulladék elszállításának időpontja a következő:

Szódóról és Mikoláról: 2023. november 20-án, hétfőn.

A Kert, Hurban, Mező, Fr. Kráľ, Orgona, Gorkij, Rövid, Csendes, Úttörő, Kossuth, Kherndl, Sacher, Patakparti, Fűzfa, Iskola, Štúr, Jesenský, SNP /a zselízi rész/,Vásár és a Temető utcákból: 2023. november 21-én, kedden.

A Nálepka, Rózsa, Béke, Vasút, Hviezdoslav, Ady, Dózsa, Fučík, Schubert, Piac, Hársfa, Nefelejcs, Nyírfa, Akácfa, Tulipán, Nárcisz, Rozmaring, Új, Posta, Sládkovič, Jilemnický, Garam, Jókai , Ötvös utcákból és a Szoroskából: 2023. november 22-én, szerdán.

Az üzletekből: 2023. november 23-án és 24-én, csütörtökön és pénteken.

Az elszállítást reggel 8-órakor kezdik, ezért kérik Önöket, hogy zsákjaikat időben tegyék ki a házuk elé és nekössék be.


OZNAM O VÝVOZE TKO - NÁHRADNÝ TERMÍN

Mestský úrad oznamuje občanom mesta, že zber triedeného komunálneho odpadu dňa 14.11.2023, v utorok sa z technických príčin neuskutočnil. Predmetné nádoby budú vyprázdnené 15.11.2023, v stredu. Ďakujeme za porozumenie.

A városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy az osztályzott hulladék elszállítása 2023. november 14-én, kedden technikai okok miatt elmarad. Az edények szerdán, november 15-én kerülnek kiürítésre. Megértésüket köszönjük.


ONDREJSKÝ JARMOK - ANDRÁSNAPI VÁSÁR 2023

Mesto Želiezovce Vás pozýva na 24. ročník tradičného Ondrejského jarmoku, ktorý mesto usporiada v dňoch 24. a 25. novembra 2023, v piatok a v sobotu na uliciach Petőfiho a Schubertovej. Príďte sa zabaviť na jeden z posledných jarmokov v tomto roku. Okrem klasického sortimentu, na ktorý sme na Ondrejskom jarmoku zvyknutí, sa môžete tešiť na mnoho remeselníkov a pestrý hudobný program. Na parkovisku pri mestskom štadióne vystúpia:

24.11. 2023 – PIATOK
10:30 – Základná umelecká škola Franza Schuberta
13:00 - Senzus
16:00 – Kiss Zenészek
18:00 – 80´Factory
20:00 – DJ Spiko

25.11.2023 – SOBOTA
10:30 – Őszirózsák
11:00 – Zmiešaný zbor Franza Schuberta
12:00 – Rikkoňovci
14:30 – Ádám és az öregfiúk
16:00 – Just In Time
18:00 – ABBA Slovakia

Každého srdečne očakávame v Želiezovciach na 24. ročníku tradičného Ondrejského jarmoku, a to 24. a 25. novembra, v piatok a v sobotu. Podujatie je spolufinancované Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Zselíz város meghívja Önöket a hagyományos András-napi vásár 24. évadjára, amelyet 2023. november 24-én és 25-én, pénteken és szombaton tart a Petőfi és a Schubert utcában. Jöjjenek el szórakozni az egyik utolsó idei vásárra. Az András-napi vásárokon megszokott árukínálat mellett számos kézműves is jelen lesz, és színes műsor várja a látogatókat. A stadion melletti parkolón fellépnek:

2023. 11. 24., PÉNTEK
10:30 – Franz Schubert Művészeti Alapiskola
13:00 - Senzus
16:00 – Kiss Zenészek
18:00 – 80´Factory
20:00 – DJ Spiko

2023. 11. 25., SZOMBAT
10:30 – Őszirózsák
11:00 – Franz Schubert Vegyeskar
12:00 – Rikkoňovci
14:30 – Ádám és az öregfiúk
16:00 – Just In Time
18:00 – ABBA Slovakia

Mindenkit szeretettel várunk Zselízen az András-napi vásár 24-ik évadján, november 24-én és 25-én, pénteken és szombaton. A rendezvényt a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.


PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach elektrickej energie budú bez dodávky elektrickej energie dňa 16. novembra 2023, vo štvrtok v čase od 07:45:00 hod. do 11:15:00 hod. nasledovné ulice:

GORKÉHO č. 1,2,14,15,16,17,18

HURBANOVA č. 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,4909/4,4961/1

KRÁTKA č. 2,3,4,4/OP,5,6,6/OP,10,11,12,4894/7

KRÁĽA,FR. č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,589/26

ORGOVÁNOVÁ č. 1,3,4,5,43

PIONIERSKA č. 1,1/A,2,3,4,5,6,7,8,9 SNP č. 35,37,39,45,46,47,48,52,53

TICHÁ č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14

ZÁHRADNÁ č. 2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,49

V čase od 07:45:00 hod. do 13:00:00 hod.:

JAROK č. 3,4,5,9,11,2273/49

A nyugatszlovákiai disztribúciós társaság értesíti a lakosságot, hogy javítások várhatóak az elektromos energiaelosztó berendezéseken, ezért 2023. november 16-án, csütörtökön nem lesz áramszolgáltatás 07:45-től 11:15-ig a következő utcákban:

GORKIJ u.: sz. 1,2,14,15,16,17,18

HURBAN u.: sz. 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,4909/4,4961/1

RÖVID u.: sz. 2,3,4,4/OP,5,6,6/OP,10,11,12,4894/7

FR. KRÁL u.: sz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,589/26

ORGONA u.: sz. 1,3,4,5,43

ÚTTÖRŐ u.: sz. 1,1/A,2,3,4,5,6,7,8,9 SNP č. 35,37,39,45,46,47,48,52,53

CSENDES u.: sz. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14

KERT u.: 2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,49

Továbbá 07:45-től 13:00-ig a következő városrészben:

ÁROKMAJOR č. 3,4,5,9,11,2273/49


PRACOVNÁ PONUKA

Novootvorená Taxi služba v Želiezovciach hľadá šoférov na Taxi na dlhodobý úväzok. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0918/ 516 134.

Újonnan nyíló Taxi szolgálat Zselízen sofőröket keres hosszútávra. Bővebb információ a következő telefonszámon kapható: 0918/516 134.


ODSTÁVKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Počas predĺženého víkendu v termíne od 17. do 19. novembra 2023 bude prebiehať plánovaná odstávka informačného systému mestského úradu. Z tohto dôvodu pre Vás nebudú dostupné elektronické služby a podania určené na elektronickú komunikáciu s úradom. Za pochopenie ďakujeme.

A 2023. november 17-től 19-ig tartó hosszú hétvégén a városi hivatal információs rendszere a tervezett leállás miatt szünetelni fog. Emiatt a hivatallal való elektronikus kapcsolattartásra szánt elektronikus szolgáltatások és beadványok nem lesznek elérhetőek. Megértésüket köszönjük.


ZO SZPB - KLADENIE VENCOV, PIETNA SPOMIENKA

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach Vás pozýva na pietne spomienkové stretnutie z príležitosti 105. výročia ukončenia 1. svetovej vojny (podujatie Červené vlčie maky), ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2023, v sobotu o 11:11 hod. na cintoríne v Mikule pred Domom smútku a pri Pomníku obetiam 1. svetovej vojny. Spoločne položíme veniec a symbolicky zapálime sviečku, a tak si uctíme pamiatku týchto obetí. Každý je srdečne vítaný.

A Szlovák Antifasiszta Harcosok Zselízi  alapszervezete  szeretettel meghívja Önöket kegyeletes emléktalálkozóra és koszorúzásra, melyet az első világháború befejezésének 105– ik évfordulója alkalmából tart 2023. november 11-én, 11:11-es kezdettel a garammikolai halottasháznál és az első világháború elesettjeinek felállított emlékműnél. Mindekit szeretettel várnak.


NOVÁ SLUŽBA - DONÁŠKA KNÍH

Mestská knižnica Želiezovce od novembra 2023 ponúka novú službu - Donáška kníh - pre všetkých, ktorí sa nechcú vzdať pôžitku z čítania, ani keď dočasne alebo aj dlhšie obdobie nemôžu prísť osobne do našej knižnice. Vyberte alebo rezervujte si knihy v online katalógu  knižnice a knihovníčka Vám po dohode raz mesačne prinesie požadované dokumenty do Vášho domu/bytu. Ak ste vy alebo váš príbuzný starší, chorý alebo trvalo (resp. dočasne) obmedzený v pohybe a máte záujem o túto bezplatnú službu, prihláste sa osobne na adrese SNP 2, telefonicky na číslach: 036 7711 000; 0915 712 839 alebo e-mailom na: kniznicazeliezovce@gmail.com.

A Zselízi Városi Könyvtár 2023 novemberétól új szolgáltatást nyújt mindazok számára, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről, akkor sem, ha - ideiglenesen, vagy akár hosszabb ideig - személyesen nem tudnak eljönni könyvtárunkba olvasnivalóért. Válasszanak vagy foglaljanak le könyveket a könyvtár online katalógusában és munkatársunk megegyezés szerint havonta egy alkalommal házhoz/lakáshoz viszi a kért dokumentumokat. Ha Ön, vagy hozzátartozója idős, beteg vagy mozgásában tartósan (illetve ideiglenesen) korlátozott és igényt tart erre az ingyenes szolgáltatásra, jelentkezzen személyesen SzNF 2 szám alatt, telefonon a: 036 7711 000; 0915 712 839-es telefonszámon vagy e-mailben a: kniznicazeliezovce@gmail.com címen.


SPÄTNÉ ÚPRAVY

Mestský úrad oznamuje obyvateľom mesta, že prebiehajú spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete. Preto upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií. Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után tereprendezési munkákat végeznek. A helyi utak felújítása céljából medrek vannak létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérjük a lakosságot. Megértésüket köszönjük!


9. SCHUBERT FEST

Občianske združenie Castellum Zeliz v spolupráci s Mestom Želiezovce Vás pozýva na 9. ročník medzinárodného festivalu s názvom Schubert Fest, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2023, v sobotu začiatkom o 15:00 hod. v kaštieli Esterházyovcov. V rámci exkluzívneho Openingu v zrekonštruovanom kaštieli vystúpi nemecká klavírna poetka Krisztina Marouf, francúzska sopranistka Christine Lavazec, huslista Štefan Gyöpös a Rumi quartet z Bratislavy. Na koncertoch sa predstavia renomovaní interpreti, ktorí svojou virtuozitou a vášňou pre Schubertovu hudbu prinesú nezabudnuteľný hudobný zážitok. Vstup je bezplatný. Každý je srdečne vítaný.

A Castellum Zeliz polgári társulás Zselíz városával együttműködve meghívja Önöket a 9. alkalommal megrendezésre kerülő Schubert Fest elnevezésű nemzetközi fesztiválra, amely 2023. október 28-án, szombaton 15.00 órai kezdettel lesz megtartva az Esterházy-kastélyban. A felújított kastélyban első alkalommal szervezett kamarazene fesztiválon fellépnek: Marouf Krisztina német zongoraköltő, Christine Lavazec francia szoprán énekesnő, Gyöpös István hegedűművész és a pozsonyi Rumi quartet. A koncerteken neves előadók lépnek fel, akik virtuozitásukkal és Schubert zenéje iránti szenvedélyükkel felejthetetlen élményt nyújtanak. A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak.


STRATENÁ MAČKA

Hľadá sa stratená dospelá mačička bielej farby so sivým chvostíkom a sivými škvrnami na tele a hlave. Stratila sa na ulici Fraňa Kráľa. Žiaľ má neurologické problémy, momentálne nevie normálne chodiť, skôr sa len plazí, pravdepodobne leží zalezená u niekoho na dvore a nemá silu sa vrátiť domov. V prípade že ju vidíte, volajte prosím 0918 497 317. Za nájdenie odmena istá! Ďakujeme.

A Fraňa Kráľa utcában elveszett egy fehér színű nőstény macska, testén és feje tetején szürke foltok vannak, farka szintén szürke. Idegrendszeri problémái miatt jelenleg járásképtelen, kúszva mozog. Valószinűleg valaki udvarán bújt el és nincs ereje hazatérni. Amennyiben látják, kérjük hívják a 0918 497 317 telefonszámot. A megtaláló jutalomban részesül. Köszönjük.


OBERAČKOVÁ ZÁBAVA

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Želiezovciach pozýva všetkých členov aj obyvateľov mesta Želiezovce na batôžkovú oberačkovú zábavu s vystúpením skupiny Rikkoňovci, ktorá sa uskutoční dňa 26. októbra 2023, vo štvrtok začiatkom o 17:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Vstup je 5 eur. Každého srdečne očakávajú.

Az országos nyugdíjas-egylet zselízi szervezete szeretettel meghívja tagjait és város lakosait 2023. október 26-án, csütörtökön 17:00 órakor megrendezésre kerülő batyus szüreti mulatságra a zselízi Művelődési Otthonba. A zenét a Rikkoň zenekar szolgáltatja. A belépődíj 5 euró. Mindenkit sok szeretettel várnak.


ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Primátor mesta Želiezovce zvoláva  12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Želiezovciach, ktoré sa uskutoční dňa  26. októbra 2023   (ŠTVRTOK) začiatkom o  1000 hod.  v obradnej sieni MsÚ s nasledovným návrhom programu:

 • Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Želiezovce na rok 2023
 • Hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2022/2023
 • Odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Želiezovce
 • Prerokovanie návrhu znenia Zásad hospodárenia s majetkom mesta Želiezovce
 • Správa o kontrole plnenia uznesení
 • Správa o činnosti MsP za mesiac september 2023
 • Interpelácia poslancov, diskusia

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné, očakávajú účasť občanov.

Zselíz város polgármestere 2023. október 26-án, csütörtökön 10:00 órára a városi hivatal dísztermébe hívja  össze a képviselő-testület 12-ik ülését a következő programtervezettel:

 • Javaslat Zselíz város programköltségvetésének 3-ik módosítására
 • A város tulajdonú ingatlanok eladása
 • Zselíz város vagyongazdálkodási alapelveiről szólo rendelet tervezetének megvitatása
 • A helyi alapiskolák és óvodák 2022/2023-as tanulmányi eredményeinek értékelése
 • Jelentés a határozatok végrehajtásának ellenőrzéséről
 • Beszámoló a városi rendőrség szeptemberi tevékenységéről
 • képviselők interpellációja, vita

A testületi ülés nyilvános, várják a lakosok jelenlétét.


VÝSTAVA #SLOVO #JAZYK #KNIHA

Mestská knižnica v Želiezovciach Vás pozýva na výstavu na výstavu kníh a časopisov pod názvom #slovo#jazyk#kniha, ktorú poskytla BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti. Výstava predstavuje tvorbu menšín, obľúbených autorov či príbehy, ktoré pomáhajú uchovávať materinský jazyk a národnú identitu. Výstava je pre širokú verejnosť dostupná do 16. novembra 2023 v poobedňajších hodinách v dospelom oddelení knižnice. Vstup je voľný.

A Zselízi Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önöket a #szó#nyelv#könyv című vándorkiállításra, melyet a BIBIANA - Nemzetközi Gyermekművészeti Központ közvetített számunkra. A kiállítás bemutatja a kisebbségek tagjainak alkotásait, kedvelt szerzőket és történeteket, amelyek segítenek megőrizni az anyanyelvet és a nemzeti identitást. A kiállítás megtekinthető 2023. november 16-ig a délutáni órákban a könyvtár felnőtt részlegén. A belépés ingyenes!


ŠTATISTICKÝ ÚRAD - Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023. Cieľom zisťovania je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. V období od októbra 2023 do konca januára 2024 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie na účely uvedeného zisťovania sú v zmysle zákona chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke Štatistického úradu www.statistics.sk a na webovej stránke mesta Želiezovce.  

Tisztelt Lakosság!

A Szlovák Nemzeti Bank a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával együttműködve végzi el Szlovákiában a Háztartások pénzügyi és fogyasztási felmérését 2023. A felmérés célja megbízható adatokat szerezni az eurozóna háztartásainak jelenlegi gazdasági helyzetéről. A 2023 októbertől 2024 január végéig tartó időszakban a kiválasztott háztartásokat meglátogatja a Statisztikai Hivatal munkatársa, aki különleges megbízatással igazolja majd magát. Az összeírás során szolgáltatott minden információ a törvény értelmében adatvédelem alatt áll, nem hozható nyilvánosságra, kizárólat az állami statisztika céljából használható fel. Bővebb tájékoztatást a Statisztikai Hivatal honlapján, a www.statistics.sk oldalon vagy a Zselíz város honlapján találnak.


ODBER KRVI

Národná transfúzna služba, Slovenský červený kríž a občianske združenie Mikulčan Vás pozýva na odber krvi dňa 19. októbra, vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.00 hodiny do Domu kultúry v Želiezovciach. Zároveň prosia darcov krvi, aby si priniesli so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca, respektíve legitimáciu darcu krvi. Očakávajú účasť darcov krvi dňa 19. októbra 2023, vo štvrtok v čase od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch Domu kultúry.

A Nemzeti Transzfúziós Állomás nyitrai kirendeltsége, a Szlovák Vöröskereszt és a Mikulčan polgári társulás értesíti lakosainkat, hogy október 19-én, csütörtökön reggel 8-órától 11 óráig a Zselízi Művelődési Otthonban önkéntes véradáson vehetnek részt. Egyúttal kérik a véradókat, hogy hozzák magukkal a személyazonossági igazolványt, az egészségügyi biztosító kiskártyát, ill. a legitimációt. Várják a véradók részvételét 2023.október 19-én, csütörtökön reggel 8 órától 11 óráig a Zselízi Művelődési Otthonban.


MESIAC ÚCTY K STARŠÍM (ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Želiezovce)

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Želiezovciach Vás srdečne pozýva na posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2023, vo štvrtok začiatkom o 14:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. Každého srdečne očakávajú.

Az országos nyugdíjas-egylet zselízi szervezete szeretettel meghívja Önöket 2023. október 12-én, csütörtökön 14:00 órakor az idősek hónapja alkalmából szervezett ünnepségre a zselízi Művelődési Otthonba. Mindenkit sok szeretettel várnak.


VYKUROVACIE OBDOBIE

Vážení občania, vypočujte si oznam Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Levice:

Vykurovacie obdobie každoročne patrí medzi najrizikovejšie obdobia v kalendárnom roku z hľadiska zvýšeného počtu požiarov v bytových ale aj nebytových priestoroch. Správna inštalácia, osadenie, prevádzkovanie krbov, kachlí, kotlov a komínov je zabezpečením istoty v našom domove. Preto je potrebné dbať na údržbu týchto zariadení. Čo hovorí príslušná vyhláška? Okrem iného určuje:

 • lehoty čistenia komínov pri rodinných domoch, a to nasledovne:
 • s kotlom na tuhé palivo sú každé 4 mesiace
 • s kotlom na plyn je 1x za 12 mesiacov
 • s krbom  1x 12 mesiacov
 • ďalej upresňuje bezpečnú vzdialenosť tepelných spotrebičov a dymovodu od horľavých predmetov a horľavých látok
 • pri spotrebičoch na tuhé palivo   80 cm
 • na kvapalné palivo           40 cm
 • na plynné palivo               20 cm
 • elektrické akumulačné kachle v smere výfuku 1 m a v ostatných smeroch 20 cm

Vyhláška upravuje aj podmienky umiestnenia ochrannej podložky pri sporákoch, kozuboch a kachliach.

Čistenie a kontrolu komína môže vykonávať majiteľ alebo užívateľ domu sám, a to v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška  Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z..

Čistenie, kontrolu a preskúšanie komínov vykonávajú kominári:

 • pred kolaudáciou stavby, teda nové komíny
 • po vyvložkovaní komína
 • pri zmene palivového spotrebiča na iný druh paliva
 • a po požiari

Každoročne vznikne niekoľko požiarov vo vykurovacom období, ktorých príčina je nevhodné osadenie spotrebiča na tuhé palivo a nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých látok.

Pri snahe uhasiť požiar bez ochranných prostriedkov môže dôjsť k ťažkým zraneniam. Pri otvorení komínových dvierok hrozí zosunutie horiacich sadzí do okolitého priestoru, pri práci na streche zase hrozí riziko úrazu popálenia od vyletujúcich iskier. Horiace sadze je možné hasiť len suchým pieskom, pretože pri použití vody by sa mohol komín roztrhnúť. Vždy je vhodné volať hasičov a požiar sadzí nepodceňovať.

V mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach Vás týmto vyzývame k obozretnosti a zodpovednosti pred nastávajúcou vykurovacou sezónou.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke mesta Želiezovce a vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z..

Tisztelt polgártársak, hallgassák meg a lévai járási tűzoltó-kapitányság felhívását:

A fűtési szezon minden évben az egyik legkockázatosabb időszaknak számít megnövekedett tűzesetek számát tekintve mint az ingatlanokban, mint a nem lakás jellegű helyiségekben. A kandallók, kályhák, kazánok, kémények szakszerű össze- és felszerelése, üzemeltetése garanciát ad az otthonunk biztonságára. Ezért oda kell figyelni az eszközöknek a karbantartására. Mit mond az erre vonatkozó rendelet? Többek közt meghatározza

- a családi házakra vonatkozó kéménytisztítási határidőket, és pedig:

- a szilárd tüzelőanyagú kazánnál 4 havonta

- gázkazánnal évente egyszer

- kandallóval évente egyszer

- továbbá pontosítja a hőkészülékek és a füstelvezető csövek biztonságos távolságát a gyúlékony tárgyaktól és anyagoktól

- a szilárd tüzelőanyagú készülékeknél 80 cm

- a folyékony tüzelőanyagúaknál 40 cm

- gázüzemanyagúaknál 20 cm

- az villanyüzemű akkumulátoros kályha esetében 1 m a kivezetés irányában és 20 cm a többi irányban

A rendelet többek közt szabályozza a tűzhely, kandalló és kályha közelében lévő védőburkolat elhelyezésének feltételeit is.

A kémény tisztítását és ellenőrzését maga a ház tulajdonosa vagy használója is elvégezheti a belügyminisztérium által kiadott 401/2007-es számú rendelet szerint.

A kémények tisztítását, ellenőrzését és tesztelését szakeképzett kéményseprők végzik:

 • az épület, azaz új kémények engedélyezése előtt
 • a kémény kibélelése után
 • a tüzelőanyag-készülék más típusú üzemanyagúra való cseréje után
 • tűzeset után

Évente több tűzeset történik a fűtési szezonban, melynek oka a szilárd tüzelőanyaggal működő készülék nem megfelelő felszerelése és a tűzveszélyes anyagoktól való biztonságos távolság be nem tartása.

A védőfelszerelés nélküli tűzoltás súlyos sérülésekhez vezethet. A kéményajtó kinyitásakor fennáll a veszélye annak, hogy az égő korom a környező térbe hullik, vagy a tetőn végzett munka során a kirepülő szikrák okozhatnak égési sérülések. Az égő korom csak száraz homokkal oltható, mert a víz használata szétfeszítheti a kéményt. Mindig tanácsos tűzoltókat hívni, nem szabad alábecsülni a koromtüzet.

A lévai járási tűzoltó-kapitányság nevében ezúton kérjük Önöket, hogy a közelgő fűtési szezon előtt körültekintően és felelősségteljesen járjanak el.

Részletesebb információkat a Zselíz város weboldalán, illetve a belügyminisztérium által kiadott 401/2007-es számú rendeletben találnak.


POHRONSKÁ VERBOVAČKA 2023

Mesto Želiezovce-Dom kultúry v spolupráci s neinvestičným fondom Čistý prameň-Tiszta Forrás Vás pozývajú na XIV. ročník Pohronskej verbovačky, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. októbra piatok v Dome kultúry a 7. októbra v sobotu v Mestskom parku v Želiezovciach. V prípade nepriaznivého počasia v sobotu, podujatie sa bude konať v Dome kultúry. Vstup je voľný. Každého srdečne očakávajú.
 
Zselíz város- Művelődési Otthon a Tiszta Forrás Alappal együttműködve meghívja Önt rendezvényére, a XIV. Garam menti verbunktalálkozóra, mely 2023. október 6-án, pénteken a művelődési otthonban, és 2023. október 7-én, szombaton a Városi parkban kerül megrendezésre Zselízen. Rossz idő esetén a szombati program a Művelődési Otthonban lesz látható. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak.


JESENNÉ UPRATOVANIE

Mesto Želiezovce oznamuje občanom mesta, že organizuje zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, batérií, akumulátorov a iného nebezpečného odpadu, ako sú rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, pesticídy, farby, lepidlá, živice, a pod.,  ktorý sa uskutoční od 30. októbra do 10.00 hod. dňa 10. novembra 2023 počas otváracích hodín na zbernom dvore nachádzajúceho sa pri štátnej ceste za železničnou traťou smerom na Karolinu. Elektrické a elektronické prístroje a akumulátory musia byť celé a nerozmontované. Iný nebezpečný odpad musí byť uzavretý vo vlastnom obale (škatuľa, fľaša a pod.). Ďalej oznamujejú, že zberný dvor je miesto určené na uloženie:

 • objemného odpadu (odpad, ktorý sa  pre svoje rozmery  nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad),
 • biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov (pokosená tráva, konáre, lístie a pod.),
 • drobného stavebného odpadu (malé množstvo zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.)
 • vytriedeného odpadu: papier, sklo a drevo

Prosia občanov, aby jednotlivé zložky odpadov už pred príchodom do zberného dvora pripravili oddelene a aby rešpektovali pokyny obsluhy zberného dvora. Uloženie drobného stavebného odpadu je spoplatnené, uloženie ostatného hore uvedeného odpadu je bez poplatku. Upozorňujú občanov, že uvedené druhy odpadu je zakázané uložiť na iné miesto, než na miesto určené mestom! (Napríklad uložiť nábytok vedľa zberných nádob na verejných priestranstvách.) Za porušenie tohto zákazu môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1500 eur.

Zselíz város tájékoztatja a lakosságot, hogy 2023. október 30-tól   november 10-én 10.00 óráig kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok és más veszélyes hulladék – oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók – gyűjtését szervezi a (vasúton túli) Karolina felé vezető országút mellett található gyűjtőudvarban, nyitvatartási időben. Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve. Más veszélyes hulladéknak a saját, jól zárható csomagolásában (dobozban, palackban) kell lennie. Ezúton tájékoztatják Önöket, hogy a gyűjtőudvar, nyitvatartási időben az egész év folyamán a

 • nagy terjedelmű hulladék (olyan hulladék, amely a mérete miatt nem fér el az általában használatos hulladékgyűjtő edényben)
 • kerti szerves hulladék (kaszált fű, gallyak, ágak, stb.)
 • kis tömegű építkezési hulladék (beton, tégla, csempe, talajlap, stb.)
 • osztályozott papír, üveg és fa hulladék

elhelyezésére kijelölt hely. Kérik lakosainkat, hogy az egyes hulladékfajtákat már elkülönítve hozzák a telepre, és kövessék az üzemeltető munkatársak utasításait.  Az építkezési hulladék elhelyezéséért fizetni kell, a többi, fent említett hulladék elhelyezése ingyenes. Felhívják tisztelt lakosaink figyelmét, hogy hulladékot  a kijelölt helyen kívül elhelyezni tilos! (Pl. bútort közterületen szemétgyűjtő konténer mellé.)  Ennek a tilalomnak a megszegéséért az elkövető személy 1500 euróig terjedő bírsággal sújtható.


JESENNÁ DERATIZÁCIA

         Mestský úrad Želiezovce, oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia oznamuje občanom mesta a všetkým právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta, že v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Želiezovce, vlastníci, alebo užívatelia domov a podnikateľských objektov sú povinní najmenej dvakrát ročne vykonať deratizáciu nehnuteľnosti a to na jar v priebehu 13. týždňa a na jeseň v priebehu 44. týždňa bežného roka. Vzhľadom na skutočnosť, že termín jesennej deratizácie sa blíži, upozorňujú na túto povinnosť. Zabránime tým zvýšenému výskytu hlodavcov v meste a zabezpečíme zdravšie životné prostredie. Z dôvodu celoplošnej deratizácie mesta Želiezovce, ktorá prebehne od 30. októbra 2023 do 4. novembra 2023 upozorňujeme majiteľov psov na nebezpečenstvo možnosti otrávenia psa pri kontakte s návnadou, alebo uhynutým hlodavcom. Preto dbajte vo zvýšenej miere na pohyb Vášho psa a podľa možnosti ho nepúšťajte z vôdzky v čase od 30.októbra do 6. novembra 2023. Za pochopenie ďakujeme!

A Zselízi Városi Hivatal építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi osztálya értesíti a lakosságot és a város területén működő jogi és természetes személyeket, hogy a Zselíz környezetvédelméről szóló, 6/2004 számú Általános Érvényű Rendelet 5.paragrafusa, 6. bekezdése értelmében a háztulajdonosok és egyéb épületek tulajdonosai, ill. bérlői évente legalább két alkalommal kötelesek rágcsálóirtást végezni ingatlanjaikban, mégpedig tavasszal a 13. és ősszel a 44. hét folyamán. Mivel elérkezett az őszi rágcsálóirtás ideje, felhívják a figyelmüket ennek elvégzésére, amivel meggátolhatjuk a rágcsálók elszaporodását városunkban, egyben egészségesebb környezetet biztosítunk magunknak.Tekintettel arra, hogy 2023. október 30. és november 4. között az egész városra kiterjedő rágcsálóirtás lesz, figyelmeztetjük a kutya tulajdonosokat, hogy a kutyák a mérgező anyaggal vagy elpusztult rágcsálóval való érintkezés során megmérgezhetik magukat. Ezért fokozottan ügyeljenek kutyájukra, október 30. és november 6. között pedig lehetőleg ne engedjék el őket a pórázról. Közreműködésüket köszönjük!


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE: KOMÉDIA "3x2"

Dom kultúry v Želiezovciach Vás srdečne pozýva dňa 15. októbra 2023, v nedeľu, začiatkom o 18:00 hod. na smiešno-smutnú komédiu z každodenného života s názvom "3x2". V troch príbehoch z manželského života Csongor Kassai a Zuzana Martinková nastavujú ostrovtipné zrkadlo všetkým, ktorí žijú v partnerskom vzťahu a podstatnú časť života sa dokážu hádať o bezvýznamných malichernostiach. Príďte si pozrieť trojgeneračný ohňostroj vtipných manželských zvád a udobrovania. Lístky v predpredaji za 10 € si môžete zakúpiť na portáli maxiticket.sk (https://vstupenky.maxiticket.sk/komedia-3x2-2023-zeliezovce) alebo v Dome kultúry v Želiezovciach (v Dome kultúry sa predávajú lístky len do radov III., V., VII. a IX.) Lístky na mieste: 12 € Každého srdečne očakávame! Info: 036 771 10 99, 0905 243 969

A zselízi Művelődési Otthon szeretettel meghívja Önöket 2023. október 15-én, vasárnap 18:00 órai kezdettel a "3x2" című vicces-szomorú vígjátékra. Kassai Csongor és Zuzana Martinková házaséletének három történetében tükröt tartanak mindazoknak, akik párkapcsolatban élnek és életük jelentős részét jelentéktelen apróságokon vitatkozva töltik. Jöjjön el és nézze meg a humoros házastársi veszekedésekkel és kibékülésekkel teli háromgenerációs tűzijátékát. Jegyek 10 €-ért elővételben kaphatóak a maxiticket.sk portálon (https://vstupenky.maxiticket.sk/komedia-3x2-2023-zeliezovce) vagy a zselízi Művelődési Otthonban (jegyek a Művelődési Otthonban csak a III., V., VII. és a IX. sorba kaphatóak) Jegyek a helyszínen: 12 €-ért kaphatók. Mindenkit szeretettel várunk! Info: 036 771 10 99, 0905 243 969


PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

Vážení občania, v sobotu 30. septembra sa v čase od 7 hodiny do 22 hodiny konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v obvyklých volebných miestnostiach v našom meste. V týchto voľbách máte možnosť využiť svoje volebné právo a hlasovať za vami zvolenú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu. Čím viac občanov príde voliť, tým viac budú voľby demokratickejšie.

Kedves polgártársak! 2023. szeptember 30-án, szombaton reggel 7 órától este 22 óráig a városunk szokott szavazóhelyiségekben választást tartanak a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába. Ezeken a választásokon lehetőségük van élni választójogukkal, és szavazni az Önök által választott politikai pártra, politikai mozgalomra vagy koalícióra. Minél több állampolgár jön el szavazni, annál demokratikusabbak lesznek a választások.

NOSITELIA TRADÍCIÍ - prehliadka folklórnych skupín

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach srdečne pozýva priaznivcov folklóru na Krajskú postupovú súťaž a prehliadku folklórnych skupín z Nitrianskeho Kraja s názvom ,,Nositelia Tradícií,, ktorá sa uskutoční dňa 1.10 . 2023 o 15.00 hod v dome kultúry v Želiezovciach . Účinkujú: Folklórna skupina Jelenčan z Jelenca, Folk. skupina Tradícia z Dražoviec, Folk. skupina Dolina z Maňe a folk. skupina Praslica z Kozároviec. Vstup na podujatie je voľný. 

A Lévai Regionális Művelődési Központ szeretettel meghívja a folklórrajongókat a nyitra megyei folklórcsoportok bemutatására, egyben a járási versenynének fordulórjára. A „Hagyományőrzők” elnevezésű rendezvény 2023. október 1-én, vasárnap, 15 órakor valósul meg a Zselízi Művelődési Otthonban. Fellép: a gímesi Jelenčan Folklórcsoport, a zobordarázsi Tradícia folklórcsoport, a mányai Dolina folklórcsoport és a garamkovácsi Praslica folklórcsoport. A belépés ingyenes.

DEŇ V MESTE FRANZA SCHUBERTA

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov, Občianske združenie Castellum Zeliz a Mesto Želiezovce Vás srdečne pozýva na bezplatné podujatie s názvom „Deň v meste Franza Schuberta“, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2023, v sobotu v Mestskom múzeu v Želiezovciach. Ctených návštevníkov očakávajú na prehliadke mestského múzea a dokončených priestorov kaštieľa medzi 10:00 a 17:00 hodinou. Na prvých 30 návštevníkov čaká aj ochutnávka Sacherovej torty a prípitok. Zažite zaujímavý „Deň v meste Franza Schuberta“, v sobotu, 23. septembra 2023.

A Tekov regionális turisztikai szervezet, a Castellum Zeliz Polgári Társulás és Zselíz város tisztelettel meghívja Önöket az „Egy nap Franz Schubert városában” elnevezésű ingyenes rendezvényre, amely 2023. szeptember 23-án, szombaton valósul meg a Zselízi Városi Múzeumban. A tisztelt látogatókat 10.00 és 17.00 óra között várják a városi múzeumban és a kastély elkészült helyiségek bemutatásán. Ezenkívül az első 30 látogatónak egy Sacher tortaszelettel is kedveskednek. Éljenek át egy érdekes napot Franz Schubert városában" 2023. szeptember 23-án, szombaton.


SEPTEMBROVÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU

Septembrové číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Aké témy prináša? Spustili finálnu rekonštrukciu Pionierskej ulice. Bude mať betónový povrch. Kapacita katolíckeho cintorína zvýšená o 92 miest. Mesto začalo ponúkať na prenájom urnové miesta v novom kolumbáriu. Zverejnili plány na pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa. Ktorá časť bude obnovená najbližšie? Aký bol festival a čo tu v auguste robili nórski hudobníci? Nepočuli alebo nestihli ste vysielanie mestského rozhlasu? Správy si môžete prečítať na mestskej stránke, oznamy o úmrtiach nájdete aj v novinách. Ako si viedli želiezovské tenisové družstvá v tohtoročnej sezóne? O to aj o ďalších zaujímavých témach sa dočítate v septembrovom čísle Želiezovského spravodajcu. Kúpite si ho na obvyklých predajným miestach, okrem iných aj v predajni UniParket vo Svodove a na benzínke TaM.

Már kapható a Zselízi Hírmondó szeptemberi száma. Milyen témákról olvashatunk benne? Megkezdődött az Úttörő utca teljes felújítása. Az úttest betonfelületet kap. 92 hellyel bővült a katolikus temető kapacitása. Már bérelhetők az újonnan épült urnahelyek. Felvázolták a kastély felújításának további terveit. Mely épületrész következik legközelebb? Milyen volt a népművészeti fesztivál és hogy kerültek ide norvég zenészek? Nem hallotta a városi hangszóró adását? A hirdetményeket a városi honlapon is elolvashatja, az elhalálozásokról az újságban is tájékozódhat. Hogyan szerepeltek idén a zselízi teniszcsapatok? Minderről és sok más érdekességről is olvashatunk a Zselízi Hírmondó szeptemberi számában. Megvásárolható a szokott helyeken, többek közt a szódói UniParket üzletben és a TaM beninkúton.


ODVOZ TRIEDENÉHO ODPADU

Firma Služby Šarovce oznamuje obyvateľom, že vývoz triedeného odpadu sa 18. septembra 2023, v pondelok, teda dnes, z technických príčin neuskutoční. Náhradný termín Vám vopred oznámime. Za pochopenie vám ďakujeme.

A Služby Šarovce cég értesíti lakosainkat, hogy az osztályzott hulladék elszállítása 2023. szeptember 18-án, hétfőn, tehát ma, technikai okok miatt nem valósul meg. Az elszállítás új időpontjáról értesíteni fogják Önöket. Megértésüket köszönjük.


PODUJATIE MO MATICE SLOVENSKEJ

MO Matice slovenskej v Želiezovciach Vás srdečne pozýva na podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 75. výročia návratu slovenských rodín zo Sarvaša do rodnej zeme pod názvom: POZNÁME SVOJE KORENE? Stretnutie sa uskutoční dňa 23. septembra 2023, v sobotu o 14:00 hod. v Dome kultúry v Želiezovciach. V programe bude prezentácia sarvašského nárečia vo forme spomienok a pôvodných piesní. Súčasťou podujatia bude výstava autentických historických predmetov zo Sarvaša a okolia. Výstava bude dostupná do stredy 27. septembra 2023 denne od 8:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť!

A Matica slovenská zselízi szervezete tisztelettel meghívja Önöket a szarvasi szlovák családok szülőföldjükre való visszatérésének 75. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvényre: ISMERJÜK GYÖKEREINKET?-címmel. A találkozó 2023. szeptember 23-án, szombaton 14.00 órakor valósul meg a Zselízi Művelődési Otthonban. A programban a szarvasi dialektus bemutatására kerül sor emlékek és eredeti dalok formájában. Továbbá a kiállítás keretében Szarvas és környékbeli autentikus történelmi tárgyak lesznek megtekinthetők 2023. szeptember 27-ig naponta 8:00 órától 16:00 óráig. Mindenkit szerettel várnak!


NÁJDENÝ PES

14. septembra 2023, teda dnes sa našiel žíhaný pes stredného vzrastu v areáli škôlky v Mikule. Prosíme majiteľa aby kontaktoval mestskú políciu na čísle 0905 891 441. Ďakujeme.

2023. szeptember 14-én, tehát a mai napon befogásra került a mikolai óvodában egy tigriscsíkos közepes testű kutya. Kérjük a gazdáját, jelentkezzen érte a városi rendőrségnél a 0905 891 441-es telefonszámon. Köszönjük.


GEODETICKÉ ČINNOSTI

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje občanom mesta plánované vykonávanie geodetických činností v katastrálnom území mesta Želiezovce. Uvedené činnosti sa budú realizovať 20. septembra 2023, v stredu. Poverená skupina zamestnancov sa preukáže preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a bude vykonávať kontrolu, prehliadku a meračské práce na vybranom geodetickom bode. Vlastník nehnuteľností, prípadne iná oprávnená osoba je podľa zákona o geodézii a kartografii povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov, preto žiadajú občanov o spoluprácu. Celý oznam o vykonávaní geodetických činností nájdete na webovej stránke mesta Želiezovce.

A Pozsonyi Geodéziai és Térképészeti Intézet értesíti lakosainkat, hogy városunk kataszteri területén 2023. szeptember 20-án, szerdán tervezett geodéziai tevékenységeket végez majd. Az ingatlanok területére való belépés során a megbízott alkalmazottak erre jogosító igazolványt mutatnak fel, és a kiválasztott geodéziai pontokon ellenőrzési, vizsgálati és mérési munkákat fognak végezni. A geodéziai és térképészeti törvény szerint az ingatlantulajdonos, illetve más jogosult személy köteles eltűrni a geodéziai pontok elhelyezését, ezért kérik az lakosság közreműködését. A geodéziai tevékenységekről szóló teljes hirdetmény megtalálható Zselíz város honlapján.


STRATENÉ KĽÚČE

Vážení občania! Dňa 13. septembra, v stredu sa v katolíckom cintoríne v Želiezovciach našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť u Mestskej polícii v Želiezovciach.

Tisztelt polgártársak! 2023. szeptember 13-án, szerdán a zselízi katolikus temetőben találtak egy kulcscsomót. A tulajdonos a kulcsokat átveheti a Zselízi Városi Rendőrségen.


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ulica HURBANOVA a mestská časť MIKULA

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 13.09. 2023 do 22.09. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Hurbanovej a v Mikuli. Preto žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií. Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. szeptember 13--tól szeptember 22-ig a Hurban utcában és Mikolán tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Megértésüket köszönjük!


ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE

Občianske združenie Gábora Tormu pozýva dňa 9. septembra 2023, v sobotu nadšencov športu všetkých vekových kategórií na nenáročné kondičné cvičenie a duchovné načerpanie nových síl na mestskom športovom ihrisku v Želiezovciach. Hviezdnym hosťom bezplatného podujatia bude majsterka sveta vo fitness Alexandra Béres, ktorej tréning sa začne o 10.00 hod. a bude sprevádzaný množstvom ďalších programov. Vyskúšajte sa napríklad v tanci v rytme salsa alebo v športoch ako kalanetika, Tae Bo, step aerobic, zumba, trampolína, dynamický aerobic, moderný tanec, či vyskúšajte špeciálne cielené cvičenie pod dohľadom fyzioterapeutky. Návštevou charitatívneho jarmoku môžete naviac podporiť aj miestnu škôlku a školy. Zažite už túto sobotu dopoludnie plný rôznych aktivít, počas ktorého si nielen zašportujete, ale zároveň sa pri rytmickej hudbe aj príjemne zrelaxujete. Všetkých hostí a milovníkov športu srdečne očakávajú túto sobotu medzi 9:00 a 13:00 hodinou na mestskom športovom ihrisku v Želiezovciach.

Torma Gábor Egyesület 2023. szeptember 9-én, szombaton egy kis testmozgással egybekötött lelki feltöltődésre invitálja Önöket a városi sportpályára. A testedzés bármely korosztály számára alkalmas. Az ingyenes rendezvény sztárvendége Béres Alexandra fitnesz világbajnok, akinek 10 órakor kezdődő tréningjét számos további program kíséri. Próbálják ki magukat a salsa táncban, vagy olyan sportokban mint például a kalanetika, Tae Bo, step aerobic, zumba, trambulin, dinamikus aerobic, modern tánc vagy vegyenek részt egy gyógytornász felügyelete mellett végzett gyógytornán. Emellett a jótékonysági vásáron a helyi óvodát és iskolákat támogathatják. Éljenek át egy változatos tevékenységekkel teli délelőttöt már ezen a szombaton, amely során a ritmusos zene mellett nem csak edzhetnek de kellemesen relaxálhatnak is. Minden vendéget és sportkedvelőt szeretettel várnak szombaton 9:00 és 13:00 óra között a zselízi sportpályán.


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - mestská časť SVODOV

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 4.9. 2023 do 16.9. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete v mestskej časti Svodov. Preto žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie riešili vzhľadom na prebiehajúce práce. Týmto upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií. Za pochopenie ďakujeme!

A Zselízi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. szeptember 4-től szeptember 16-ig Szódón tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a járművek parkolása során legyenek tekintettel ezekre a munkálatokra. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot. Megértésüket köszönjük!


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - mestská časť SVODOV

estský úrad oznamuje obyvateľom, že od 30.8. 2023 do 8. 9. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete v mestskej časti Svodov. Preto žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. augusztus 30- tól szeptember 8-igSzódó városrészben tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérjük a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


VÝZVA K ZAPLATENIU 1. SPLÁTKY MIESTNYCH DANÍ

Mestský úrad Želiezovce, referát daní a poplatkov, vyzýva občanov, ktorí nezaplatili 1. splátku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023, aby tak učinili najneskôr do 31. augusta 2023.

A Zselízi Városi Hivatal adóügyi osztálya felszólítja a lakosok azon részét, akik nem fizették ki a 2023 évi ingatlanadó, kutyaadó és a szemétdíj első részletét, hogy tegyék ezt meg legkésöbb 2023. augusztus 31-ig. 


OSLAVY 79. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mesto Želiezovce Vás srdečne pozývajú na oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia dňa 25. augusta 2023, v piatok. Program začína o 13:30 hod. kladením vencov na Námestí sv. Jakuba a pokračuje od 18:00 hod. v priestoroch ZŠ na Mierovej ulici. Oslavy sa konajú pod záštitou primátora mesta Ing. Ondreja Juhásza. Pozývame všetkých členov a sympatizantov, ľudí dobrej vôle a najmä mládež. Veríme, že spolu prežijeme príjemné chvíle.

A Szlovák Antifasiszta Harcosok Szövetségének Zselízi alapszervezete  és Zselíz Város szeretettel meghívja Önöket a szlovák nemzeti felkelés 79. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, mely 2023. augusztus 25-én, pénteken valósul meg. A program 13:30-kor koszorúzással kezdődik a Szent Jakab téren, majd ezt követően a program 18:00-tól a Béke utcai alapiskolában folytatódik. Az ünnepséget a polgármester, Juhász András mérnők védnökségével szervezik. Szeretettel várják a tagokat, szimpatizánsokat, jó szándékú embereket és főként az ifjúságot. Bízunk benne, hogy kellemes időt töltünk együtt.


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU OD 22.8.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Leviciach  VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom území okresu LEVICE.

V tomto čase je riziko vzniku požiaru najmä na verejných miestach v prírodnom prostredí, ako sú lesy a ich ochranné pásmo, suché trávnaté plochy, dozrievajúce obilniny na poľnohospodárskych pôdach, lesoparky, parky, verejné záhrady a iné.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru upozorňujú na dodržiavanie povinností podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Zakázané je najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo obhosporadovatelia lesných pozemkov sú  p o v i n n í   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť.

Za porušenie povinností podľa zákona o ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a fyzickej osobe uložená pokuta.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí až do odvolania.

 

A Lévai Járási Tűzoltó-parancsnokság a Lévai járás egész kataszteri területére fokozott tűzvédelmi állapotot hirdetett ki.

Ebben az időszakban magas a tűz kialakulásának a veszélye a nyilvános helyeken a természetben, mint például erdők és védőövezeteik, száraz gyepek, mezőgazdasági területeken érő gabonafélék, erdei parkok, közkertek és egyéb területek.

Fokozott tűzvédelmi állapotban felhívják a figyelmet a tűzvédelmi törvényben foglalt kötelezettségek betartására.

 • Tilos mindenféle nyílt lánggal való manipulálás nyílt területen.
 • Tilos dohányozni, egő vagy izzó tárgyakat eldobni, ill. nyílt lánggal manipulálni fokozottan tűzveszélyes helyeken,
 • növényzetet, bokrokat, fákat tüzelni olyan helyeken, ahol a tűz tovább terjedhetne, gyúlékony anyagokat tüzelni erdőterületeken.

Az erdőterületek tulajdonosai, kezelői, ill. gazdálkodói kötelesek:

 • Járótevekenységet biztosítani az erdőterületeken, ill. az erdők védelmi területein-

A tűzvédelmi törvényben foglalt kötelezettségek megszegése miatt jogi személyre, természetes személyre - vállalkozóra, valamint természetes személyre bírság szabható ki.

A fokozott tűzvédelmi állapot a határozat visszavonásáig érvenyes.


UZATVORENIE MESTSKÉHO PARKU POČAS FESTIVALU

Organizátori 57. celoštátneho festivalu ľudového umenia v Želiezovciach upozorňujú občanov, že Mestský park bude počas festivalu pre verejnosť zatvorený. Slúži len pre návštevníkov festivalu. Hlavné pódium je časť parku, kam je počas festivalu zakázaný vstup cudzím osobám a návštevníkom, okrem účinkujúcich. Za pochopenie vám ďakujú.

Az 57. Országos Népművészeti Festivál szervezői értesítik a lakosságot, hogy a városi park az egész hétvégén a fesztivált szolgálja. Afesztivál alatt a Nagyszínpad az a része a parknak, ahová idegeneknek, látogatóknak, a fellépőkön kívül belépni TILOS. Megértésüket köszönik.


VÝVOZ BRO - NÁHRADNÝ TERMÍN

Mestský úrad oznamuje obyvateľom, že zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu sa v stredu 16. augusta neuskutočnil z technických príčin. Náhradný termín vývozu je 17. augusta, vo štvrtok. Za pochopenie vám ďakujeme.

A Városi hivatal értesíti lakosainkat, hogy a biológiai úton lebomló hulladék gyűjtése és elszállítása 2023. augusztus 16-án, szerdán technikai okok miatt nem valósult meg. Az elszállítás új időpontja 2023. augusztus 17-a, csütörtök. Megértésüket köszönjük.


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ulice HVIEZDOSLAVOVA a ADYHO

Mestský úrad oznamuje obyvateľom, že od 16.8. 2023 do 25. 8. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Hviezdoslavovej a Adyho. Preto žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujeme na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. augusztus 16- tól augusztus 25-igHviezdoslav és az Ady utcákban tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérjük a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


POZOROVANIE SLNKA ĎALEKOHĽADOM

Tekovská hvezdáreň Levice a Mestská knižnica Želiezovce Vás srdečne pozývajú na pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom dňa 23. augusta 2023, v stredu v čase od 11:00 do 12:00 hod. na námestie svätého Jakuba v Želiezovciach. Pozorovanie ďalekohľadom je bezplatné. Očakávaní sú všetci detskí i dospelí priaznivci astronómie dňa 23. augusta, v stredu od 11:00 do 12:00 hod. na Námestí svätého Jakuba v Želiezovciach.

A Lévai Barsi Csillagvizsgáló és a Zselízi Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja Önöket 2023. augusztus 23-án, szerdán 11:00 és 12:00 óra között a Szent Jakab térre, ahol ingyenes csillagászati távcsöves megfigyelést nyújtanak.
A rendezvény ingyenes. Minden csillagászat kedvelőt sok szeretettel várnak 2023. augusztus 23-án, szerdán 11:00 és 12:00 óra között a Szent Jakab téren.


DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA PIRÁTSKYM POKLADOM

Mestská knižnica pozýva deti na dobrodružnú výpravu za pirátskym pokladom. Tvorivo-zábavné podujatie sa uskutoční 24. augusta 2023, vo štvrtok od 9:00 do 12:00 hodiny v Mestskej knižnici v Želiezovciach. Prosíme záujemcov, aby sa nahlásili do 21. augusta emailom na knižnicazeliezovce@gmail.com, alebo telefonicky na 0367711000 alebo osobne v knižnici.
Srdečne Vás očakávame 24. augusta 2023, vo štvrtok, o 9:00 hodine v detskom oddelení knižnice, kde zažijete neobyčajné pirátske dobrodružstvo. Pásikavé tričko je vítané. 

A Zselízi Városi Könyvtár sok szeretettel meghívja a gyermekeket a könyvtár egyik alkotó-szórakoztató rendezvényére, mely 2023. augusztus 24-én, csütörtökön, reggel 9:00 órától 12:00 óráig valósul meg a könyvtár gyermekrészlegén. Kérjük azokat a gyermekeket, akik részt szeretnének venni a rendezvényen, hogy augusztus 21-ig jelenkezzenek emailben a kniznicazeliezovce@gmail.com címen, telefonon a 0367711000 számon vagy személyesen a könyvtárban.
A gyermekeket sok szeretettel várunk 2023. augusztus 24-én, csütörtökön, reggel 9:00 órákor a könyvtár gyermekrészlegén egy különleges kalózos kalandon. A csíkos póló javasolt.


57. CELOŠTÁTNY ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL - 57. ORSZÁGOS NÉPMŰVESZETI FESZTIVÁL

Augusztus 18-tól 20-ig újra a népművészeté a főszerep a Zselízi parkban. A Csemadok Országos Tanácsa Zselíz városával karöltve idén is méltó helyszínt biztosít az 57. Országos Népművészeti Fesztivál megrendezéséhez, mely a Felvidék magyarságának legnagyobb országos seregszemléje, kimagasló szakmai rendezvénye. Színvonalas hazai és külföldi néptáncegyüttesek műsorában több száz táncos, zenész, vásári komédiások gondoskodnak a remek hangulatról egyszerre több helyszínen.Vásári forgatag, folyamatos kézműves kirakodóvásár várja az érdeklődőket, folklórműsorok, népzenei koncertek, népi kismesterségek bemutatója, szentmise és istentisztelet, táncházak és tánctanítások, gyerekprogramok, népi gyerekjátékok egész sorával várjuk az ide látogatókat,a magyar kultúrát szerető közönséget....“mert Zselíz titka: TÖBB,MINT FESZTIVÁL“!

Od 18. augusta do 20. augusta bude Želiezovský park opäť patriť ľudovému umeniu. Republiková rada Csemadok-u v spolupráci s mestom Želiezovce zabezpečili miesto pre uskutočnenie 57. ročníka Celoštátneho festivalu ľudového umenia, organizovaného ako jedno z najväčších podujatí s odborným zázemím. V jednotlivých programových blokoch sa v rámci prezentácií vynikajúcich domácich i zahraničných folklórnych súborov predstavia stovky tanečníkov, hudobníkov a ďalších umelcov, a spestria tak atmosféru viacerých miest. Jarmok ľudových remeselníkov, folklórne prehliadky, koncerty ľudovej hudby, tvorivé dielne, omše a bohoslužba, po večeroch školy ľudového tanca a tanečné domy, programy pre deti a celý rad detských hier čakajú na návštevníkov z radov divákov, ktorí majú vzťah k maďarskej ľudovej kultúre. Pretože toto stretnutie milovníkov ľudového umenia v Želiezovciach je viac, ako len festival...“!


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ulica FUČÍKOVA a časť ulice NEMOCNIČNÁ

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 10.8. 2023 do 18. 8. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Fučíkovej a na časti Nemocničnej. Preto žiadajú vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. augusztus 10-tól augusztus 18-ig a Fučík utcában és a Kórház utca elején tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ULICA ŠKOLSKÁ

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 3.8. 2023 do 11. 8. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Školskej. Preto žiadajú vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. augusztus 3-tól augusztus 11-ig az Iskola utcában tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ULICA JESENSKÉHO

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 1.8. 2023 do 11. 8. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Jesenského. Preto žiadajú vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. augusztus 1-től augusztus 11-ig a Jesenský utcában tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


MATIČNÉ SLÁVNOSTI

Miestny odbor Matice slovenskej v Želiezovciach Vás srdečne pozýva na Matičné slávnosti, ktoré sa uskutočnia dňa 5. augusta 2023, v sobotu v Martine pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej. V slávnostnom programe vystúpia matičné folklórne skupiny so Slovenska i zahraničia, okrem iných aj SĽUK, folklórna skupina Chemlon, spevácky zbor slovenských učiteľov a slovenské speváčky Zuzana Smatanová a Veronika Ramada. Zraz účastníkov bude ráno o 8.00 hodine na parkovisku pri obchodnom dome Lidl. Cena autobusového zájazdu je 15,-€. Prihlásiť sa môžete u p. Holkovej (0944 369 084) alebo p. Puchríkovej (0904 695 659).

A Matica slovenská helyi szervezete sok szeretettel meghívja Önöket a 2023. augusztus 5-én Turócszentmártonban a szervezet megalakulásának 160. évfordulója alkalmából megtartandó központi ünnepségre. Az ünnepségen fellépnek szlovákiai és külföldi folklóregyüttesek, többek közt a SĽUK táncsoport, a Chemlon folklór együttes, a Szlovák Pedagógusok Énekkara, Zuzana Smatanová és Veronika Ramada énekesnők. Az autóbusz a Lidl áruház melletti parkolóból indul reggel 8:00 órakor. A kirándulás ára 15,-€. Jelentkezni Holková Magdánál és Puchrík Zuzanánál lehet a következő telefonszámokon: 0944 369 084, 0904 695 659.


KANALIZÁCIA - OZNAM PRE SPÄTNÉ ÚPRAVY - ULICA DÓZSOVÁ

Mestský úrad oznamuje obyvateľom nášho mesta, že od 28. 7. 2023 do 7. 8. 2023 budú prebiehať spätné úpravy terénu po výstavbe kanalizačnej siete na ulici Dózsovej. Preto
žiadajú vlastníkov motorových vozidiel, aby parkovanie počas týchto stavebných prác riešili v susedných uliciach. Týmto upozorňujú na zvýšenú opatrnosť pri výkopoch pre úpravu konštrukcií komunikácií.
Za pochopenie ďakujeme!

A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy a csatornázási munkák után 2023. július 28-tól augusztus 7-ig a Dózsa utcában tereprendezési munkákat fognak végezni. Kérik a gépkocsi tulajdonosokat, hogy a munkálatok alatt  járműveiket a szomszédos utcákban helyezzék el. A helyi utak felújítása céljából medrek lesznek létrehozva az érintett területeken, ezért ezeken a helyeken fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Megértésüket köszönjük!


LETNÉ ČÍSLO ŽELIEZOVSKÉHO SPRAVODAJCU

Letné číslo Želiezovského spravodajcu je už v predaji. Okrem iného prináša reportáž s podrobným opisom rekonštrukčných prác v kaštieli vrátane vyjadrení hlavných aktérov a bohatej fotodokumentácie.

Čo prináša zmena územného plánu? Nové lokality pre bytové aj rodinné domy. Kde budú stát?

Vo Svodove už výstavbu nových domov nepovoľujú, no bytová výstavba mesta to má zmeniť. O čo ide?

Dôchodcovia s mladíckym elánom. Najväčšie združenie v meste oslavovalo jubileum.

Miesto niekdajšieho Dreveného kaštieľa je už mesiace označené, ale ako sa tam dostaneme? Podrobný opis s mapkou vám pomôže.

O novom druhu Sacherovej torty a aj mnohých iných témach sa dočítate v letnom čísle Želiezovského spravodajcu, ktorý vyšiel na 24 stranách. Kúpite si ho na obvyklých predajných miestach, okrem iných aj v potravinách Jednota Levice na Ul. kpt. Nálepku a v mestskej knižnici.

A Zselízi Hírmondó nyári száma már kapható az újságárusoknál. Többek közt egy riport keretében bemutatja a kastély felújításának részleteit a főszereplők megszólításával és gazdag fényképanyaggal.

Milyen változásokat hoz a területrendezési terv módosítása? Új területeket jelöl ki családi házak és lakások építésére. Hol lehet majd építkezni?

Szódón már nem engedélyeznek új lakásépítést, ám a város lakásépítési terve változtathat a helyzeten. Miről van szó?

Fiatalos nyugdíjasok. A város legnagyobb szervezete jubileumot ünnepelt.

Az egykori Fakastély helyét hónapokkal ezelőtt megjelölték, de hogyan találjuk meg? A lapban található részletes leírás és térkép a segítségünkre lehet.

Az újfajta Sacher tortáról és számos további témáról is olvashatnak az ezúttal 24 oldalon megjelent Zselízi Hírmondó nyári számában. Kapható a szokott helyeken, többek közt a Nálepka százados utcai Jednota üzletben és a városi könyvtárban.


PREČÍTANÉ LETO 2023

Mestská knižnica Želiezovce realizuje aj tieto letné prázdniny aktivitu Prečítané leto 2023. V rámci nej deti získajú pri návšteve knižnice zdarma spomienkovník a malý darček, ktorý im postráži vzácne prázdninové spomienky a zabaví ich. Prečítaním už štyroch až piatich kníh počas letných prázdnin a to takých, ktoré budú vaše deti baviť, sa postaráte o porazenie prázdninového útlmu. Takto deti nestratia nič zo svojich školských vedomostí a zručností. Knižnica vám ponúka na výber množstvo vtipných, obrázkových či overených príbehov v tlačenej i elektronickej forme. Otváracie hodiny oddelenia pre deti počas prázdnin sú: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 12 do 14 hodiny a v stredu od 12 do 15 hodiny. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke kniznicazeliezovce.wordpress.com, na facebookovom profile knižnice, alebo na stránke precitaneleto.sk.

A Zselízi Városi Könyvtár az idei nyári szünetben is meghirdeti az Átolvasott nyár 2023 programját, melynek keretében a gyerekek a könyvtár látogatásakor egy kis meglepetést és egy ajándék emlékfüzetet is kapnak, mely segít megőrzi a nyári szünidő értékes emlékeit és el is szórakoztatja őket. Már négy-öt érdekes könyv elolvasása gondoskodik a nyári szünet alatt nem ritkán előforduló unalom előzéséről, de hozzájárulnak a gyerekek iskolai tudásánák bővítéséhez vagy kézségeik fejlesztéséhez is. A könyvtárban számos humoros, képes vagy akár klasszikus történet közül lehet választani,  nyomtatott és elektronikus formában. A gyermekrészleg a nyári szünidő alatt: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 12:00-tól 14:00-ig, szerdán 12:00-tól 15:00-ig látogatható. További információkat a kniznicazeliezovce.wordpress.com weboldalunkon, a könyvtár Facebook-profilján, vagy a precitaneleto.sk weboldalon találhatnak.


KUBO - ELEKTRONICKÉ DETSKÉ KNIHY

Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom aj všetkým obyvateľom, že s podporou Mesta Želiezovce Vám prináša online čítanie detských elektronických kníh v digitálnej čitárni KUBO. Stačí byť len našim čitateľom, alebo sa u nás zaregistrovať aj s možnosťou online registrácie a cez aplikáciu KUBO detské knihy čítať kedykoľvek a kdekoľvek. V digitálnej čitárni KUBO nájdete množstvo kvalitnej detskej literatúry už pre deti od 2 rokov aj v anglickom a ukrajinskom jazyku. Vyplňte prázdniny svojich detí zmysluplným využitím mobilov či tabletov. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke kniznicazeliezovce.wordpress.com, na facebookovom profile knižnice, alebo nám napíšte na kniznicazeliezovce@gmail.com či volajte na číslo 0367711000.

A városi könyvtár értesíti olvasóit, hogy Zselíz város támogatásával a KUBO digitális olvasóterem aplikációján keresztül online elérhető elektronikus gyermekkönyveket kínál elolvasásra. Elegendő, hogy a felhasználó a könyvtár olvasója legyen, vagy kitöltve a könyvtár online regisztrációs lapját és a KUBO alkalmazáson keresztül bárhol és bármikor hozzáférhet az ott található elektronikus gyermekkönyvekhez. A KUBO digitális olvasóteremben nagyon sok színvonalas gyerekirodalom található már 2 éves kortól, szlovák, angol és ukrán nyelven tartalmas időtöltést kínálva gyermekeknek a nyári szünidő alatt is mobiltelefonjukon akár tabletjükön keresztül. Bővebb információ a kniznicazeliezovce.wordpress.com honlapon és a könyvtár Facebook-profilján található, vagy írjanak a kniznicazeliezovce@gmail.com címre.


POZOROVANIE SLNKA ĎALEKOHĽADOM

Tekovská hvezdáreň Levice a Mestská knižnica Želiezovce Vás srdečne pozývajú na pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom dňa 26. júla 2023, v stredu v čase od 12,30 do 13,30 hod. na námestie svätého Jakuba v Želiezovciach. Pozorovanie ďalekohľadom je bezplatné. Očakávaní sú všetci detskí i dospelí priaznivci astronómie dňa 26. júla, v stredu od 12,30 do 13,30 hod. na Námestí svätého Jakuba v Želiezovciach.

A Lévai Barsi csillagvizsgáló és a Zselízi városi könyvtár sok szeretettel meghívja önöket július 26- án, szerdán 12,30 és 13,30 óra között a szent Jakab térre, ahol ingyenes csillagászati távcsöves megfigyelést nyújtanak. A rendezvény ingyenes. Minden csillagászat kedvelőt sok szeretettel várnak 2023. július 26-án, szerdán 12,30 és 13,30 óra között a szent Jakab téren.


ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO KOMÁRNO

Rada základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Želiezovciach oznamuje všetkým svojím členom a občanom nášho mesta, že dňa 8. augusta 2023, v utorok organizuje zájazd na termálne kúpalisko Komárno s odchodom  z parkoviska pri obchodnom dome Lidl ráno o 8:00 hodine. Poplatok za zájazd pre člena je 14,-€ a pre nečlenov 17,-€. Poplatok zahŕňa cenu za dopravu aj vstupné. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0908 12 10 11.

A helyi mozgássérültek tanácsa értesíti a tagságot és városunk lakosait, hogy 2023. augusztus 8-án, kedden kirándulást szervez a Komáromi termálfürdőbe. Indulás a Lidl áruház előtti parkolóból reggel 8:00 órakor. Részvételi díj tagoknak 14,-€ és a nem tagoknak 17,-€, mely az utazás díját és a belépődíjt is magába foglalja. Jelentkezni lehet a következő telefonszámon: 0908 12 10 11.


POŠTA ŽELIEZOVCE - obmedzenie hodín pre verejnosť

Pošta Želiezovce oznamuje svojim cteným zákazníkom, že v dňoch 1. až 4. augusta 2023, teda od utorka do piatka bude pošta pre verejnosť otvorená v obmedzenom režime, a to nasledovne: V utorok, vo štvrtok a v piatok od 8:30 hodiny do 12:00 hodiny, a poobede od 13:00 do 16:00 hodiny, a v stredu od 8:30 hodiny do 12:00 hodiny a poobede od 13:00 do 17:00 hodiny.

Za porozumenie Vám ďakujú.

A Zselízi Posta hivatal értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2023. augusztus 1-e és 4-e között, tehát kedtől péntekik a posta hivatal korlátozott nyitvatartással üzemel, még pedig: Kedden, csütörtökön és pénteken 8:30-től 12:00 óráig, délután 13:00-tól 16:00 óráig, Szerdán 8:30-től 12:00 óráig és délután 13:00-tól 17:00 óráig tart nyitva.

Megértésüket köszönik!


ZÁJAZD NESVADY (ZO Jednoty dôchodcov)

Základná organizácia Jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sa prihlásili na jednodňový zájazd na termálne kúpalisko Nesvady, že odchod bude vo štvrtok, 20. júla 2023, o 8:00 hodine z parkoviska pri obchodnom dome Lidl.

Az Országos Nyugdíjas-egylet zselízi szervezete értesíti a tagok azon részét, akik jelentkeztek a Naszvadi 1-napos kirándulásra, hogy az indulás 2023. július 20-án, csütörtökon 8:00 órakor lesz a Lidl áruház előtti parkolóból.


9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Primátor mesta Želiezovce zvoláva  9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Želiezovciach, sa uskutoční dňa  11. júla 2023   (UTOROK) začiatkom o  1700 hod.  v obradnej sieni MsÚ s nasledovným návrhom programu:

 • Doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory od Štátneho Fondu Rozvoja Bývania a žiadosti o poskytnutie dotácie od Ministerstva dopravy Slovenskej republiky za účelom spätnej kúpy budovy bývalej Slobodárne
 • Návrh na odsúhlasenie podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky na financovanie ďalších etáp rekonštrukcie kaštieľa a revitalizácie Želiezovského parku
 • Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Želiezovce na rok 2023
 • Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku v centre mesta pre účely výstavby stanice záchrannej zdravotnej služby
 • Zástavba centra mesta - podmienky obchodnej verejnej súťaže
 • Interpelácia poslancov, diskusia

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné, očakávajú účasť občanov.

Zselíz város polgármestere 2023. július 11-re, keddre 17:00 órára a városi hivatal dísztermébe hívja  össze a képviselő-testület 9-ik ülését a következő programtervezettel:

 • A város Állami Lakásfejlesztési Alaphoz a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumához benyújtott támogatási kérelmének kiegészítése a volt munkásszálló épületének visszavásárlása céljából
 • Javaslat a kastély felújítása és a Zselízi park revitalizálása következő szakaszainak finanszírozási plályázatainak benyújtására
 • Javaslat Zselíz város 2023. évi programköltségvetésének módosítására
 • Egy belvárosi telek sürgősségi mentőállomás építése céljából való bérbeadási kérelmének tárgyalása.
 • A belváros beépítése – a versenypályázat feltételei
 • képviselők interpellációja, vita

A testületi ülés nyilvános, várják a lakosok jelenlétét.


OTVÁRACIE HODINY KNIŽNICE POČAS LETA:

OTVÁRACIE HODINY POČAS MESIACOV JÚL A AUGUST:

Mestská knižnica Želiezovce Vám oznamuje, že od 3. júla 2023 budú počas leta upravené otváracie hodiny v poobedných hodinách nasledovne:

A NYITVATARTÁS JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN:

A Zselízi Városi Könyvtár értesíti Önöket, hogy 2023. július 3-tól módosítja délutáni nyitvatartását:

Oddelenie pre dospelých – Felnőtt részleg:

Pondelok - Hétfő

zatvorené / zárva

14:00 – 15:30

Utorok - Kedd

10:00 – 12:00

14:00 – 15:30

Streda - Szerda

10:00 – 12:00

15:00 – 17:00

Štvrtok – Csütörtök

zatvorené / zárva

zatvorené / zárva

Piatok - Péntek

10:00 – 12:00

14:00 – 15:30

Oddelenie pre deti - Gyermekrészleg:

Pondelok - Hétfő

12:00 – 14:00

Utorok - Kedd

12:00 – 14:00

Streda - Szerda

12:00 – 15:00

Štvrtok – Csütörtök

12:00 – 14:00

Piatok - Péntek

12:00 – 14:00

Za porozumenie vám ďakujú. / Megértésüket köszönik.


ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN MSÚ

Mestský úrad Želiezovce oznamuje občanom nášho mesta, že od 3.júla 2023 sa upravujú úradné hodiny, a to nasledovne: každý deň: od 8:00 do 14:00 hod.  

Zselízi Városi Hivatal értesíti városunk lakosait, hogy 2023. július 3-tól a nyitvatartási idő az alábiak szerint módosul: minden nap: 8:00 órától 14:00 óráig.


VÝSTAVA KALENDÁROV

Mestská knižnica Želiezovce Vás srdečne pozýva na unikátnu výstavu kalendárov 2023. Vystavované sú víťazné diela z prestížnej celoslovenskej súťaže o najkrajšie kalendáre o Slovensku. Výstava je otvorená do 6. júla 2023 v čase otváracích hodín oddelenia pre dospelých, a to: v utorok, stredu a piatok od 10:00 do 12:00 hodiny; v pondelok, utorok a piatok od 14:00 do 16:30 hodiny. Vstup je bezplatný. Každý je srdečne vítaný.

A Zselíz Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önöket a Szlovákiát ábrázoló naptárak kiállítására. A látogatók nívós országos versenyen díjazott naptárakat tekinthetnek meg. A kiállítás 2023. július 6-ig tart nyitva a könyvtár felnőtt részlegén a nyitvatartási idejében: kedden, szerdán és pénteken 10:00 és 12:00 óra között; hétfőn, kedden és pénteken pedig 14:00 és 16:30 óra között. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várnak.

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore