Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Literárna kaviareň

112. Literárna kaviareň – Bc. Gábor Juhász

112. literárna kaviareň Mestskej knižnice Želiezovce sa niesla v duchu histórie. Pri príležitosti tohtoročného 80. výročia deportácie miestneho židovského obyvateľstva náš ctený hosť Bc. Gábor Juhász priblížil dejiny židovského obyvateľstva v okolí Želiezoviec. Bádateľ, ktorý všetok svoj voľný čas venuje výskumu z informačných prameňov, pamätníkov, či objavovaniu pre mnohých z nás skrytých artefaktov. Vo svojej prednáške predostrel obraz dejinných udalostí zo života Židov, ich percentuálne zastúpenie v okolitých obciach i v našom meste v priereze dejín, predstavil viacerých významných obchodníkov, rabínov či zoznamy židovských rodín. Dotkol sa aj témy arizácie židovského majetku a stupňujúceho sa perzekuovania obyvateľov. Svoj výklad doplnil bohatou fotodokumentáciou i ukážkou originálnych dokumentov a listín. Hostia mali prakticky možnosť nahliadnuť do bohatého zdrojového materiálu pripravovanej knihy. Snáď sa s autorom čoskoro stretneme aj pri jej premiére. Naša vďaka patrí nielen hosťovi, ale všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na tradičnú kávu, resp. čaj v tomto roku prvej literárnej kaviarni knižnice.


111. Literárna kaviareň: Mgr. Turóci Martin, PhD.

„Nezíska veľkú slávu, kto veľkú námahu nepozná“

Týmto latinským príslovím začínajú spoluautori bilingválneho latinsko-slovenského prekladu 4. zväzku Vedomostí – najvýznamnejšej vedeckej práce slovenského polyhistora, jazykovedca a pedagóga 18. storočia, Mateja Bela. Dielo s názvom „Tekovská stolica“, ktoré vyšlo v roku 2019, je výsledkom práce kolektívu odborníkov z Kysuckého múzea v Čadci i renomovaných docentov z trnavskej a banskobystrickej univerzity.

V Želiezovciach, 29. novembra 2019, publikáciu osobne predstavil jej zostavovateľ, Mgr. Martin Turóci, PhD., ktorého Mestská knižnica Želiezovce pozvala v rámci svojho cyklu literárnych kaviarní.

Milovníci histórie mali tentokrát možnosť oboznámiť sa s uceleným historicko-geografickým opisom jednej zo 48 uhorských stolíc. Táto, na svoju dobu svojím obsahom i rozsahom výnimočná kniha prináša poznatky z histórie, prírodopisu, etnológie, hospodárstva a ďalších oblastí života zozbierané Matejom Belom dovŕšiac rokom 1742. Pán doktor Turóci vo svojej odbornej prednáške uviedol aj skutočnosti ohľadom vzniku tejto publikácie, fakty o živote tohto významného učenca, o slúžnovských okresoch stolice, medzi nimi samozrejme aj levického. Do pozornosti ponúkol aj opis jednotlivých dedín okresu a v závere svojej prednášky si hostia vypočuli aj vybrané, humorne ladené úryvky z knihy.

Stretnutie v literárnej kaviarni sa ukončilo autogramiádou a voľnou besedou hosťa a zúčastnených.

Fotogaléria

110. Literárna kaviareň: O Babylone armád na dolnom Pohroní

O Babylone armád na dolnom Pohroní

V Mestskom dome kultúry v Želiezovciach sa 15. novembra 2019 stretla takmer polstovka záujemcov na 110. literárnej kaviarni, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na besedu si pozvali PhDr. Pavla Šteiner, PhD., autora dvojdielnej knihy Babylon armád.

Vysokoškolský pedagóg, rodák a dobrý znalec prostredia, v ktorom vyrastal a pôsobí, v tejto knihe nezaujato, držiac sa dostupných historických prameňov zaujímavo opisuje priebeh bojov medzi Hronom a Váhom počas oslobodzovania tohto územia na sklonku II. svetovej vojny.

Keďže išlo zároveň aj o prezentáciu jeho naposledy vydanej knihy, svoje takmer dvojhodinové vystúpenie obohatil o historické vojenské mapy a dobové fotografie veliteľov (ale aj radových vojakov), vojenskej techniky, pamätníkov pripomínajúcich miesta týchto bojov.

Zaujímavý metaforický názov „Babylon armád“ má v tomto prípade svoje plné opodstatnenie. Veď práve na tomto rozsahom neveľkom území juhozápadného Slovenska, na dolnom toku Hrona, sa sústredili v zimných mesiacoch 1944 početné zoskupenia bojujúcich vojsk Wehrmachtu, Červenej a rumunskej armády, v ktorých bojovali príslušníci mnohých národov, hovoriaci rodnými jazykmi.

Bola tu sústredená ťažká bojová technika. V boji popri pechote, jazdectve, tankoch, samohybných diel boli použité i „kaťuše“, lietadlá a vojaci dunajskej námornej flotily.

Čo do vojenského významu, množstvo sústredenia živej sily ako aj techniky, ale aj padlých a zranených, išlo v týchto bojoch o jednu z najväčších vojenských operácií na území Slovenska počas II. svetovej vojny, ktorej význam nebol po dlhé roky doceňovaný.

Veľká pozornosť bola napríklad venovaná bojom o „hronské predmostie“, ktorého sa zmocnila Červená armáda. Nemecké najvyššie velenie pre jeho dobytie pripravilo operáciu SÜDWIND (Zimný vietor), ktorá napriek nemeckej prevahe nakoniec skončila neúspešne.

Do tohto kontextu radíme aj hrdinskú obranu troch tankových posádok T-34 na majeri v Kameníne, keď viackrát odrazili útok nemeckých tigrov, za čo získalo najvyššie vojenské vyznamenanie.

Podobne sme sa oboznámili aj so začiatkom a priebehom bratislavsko-brnianskej operácie Červenej armády na Hrone (úsek od Nového Tekova – Kalná nad Hronom – Žemliare), ktorá sa začala na úsvite 25. marca 1945. Priniesla v pomerne rýchlom časovom slede oslobodenie obcí nášho okresu na pravej strane Hrona (vrátane Želiezoviec), ako aj Bratislavy, južnej Moravy.

Treba mať na zreteli, že v tom čase bol ZSSR súčasťou proti-hitlerovskej koalície a jeho vojská plnili obdobné poslanie ako anglo-americké v západnej Európe, oslobodiť podrobené národy od fašizmu.

Na záver tohto zaujímavého stretnutia prednášajúci zodpovedal na viacero otázok a záujemcov podpísal svoju knihu.

                                                                                Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Fotogaléria

109. Literárna kaviareň - Stretnutie s autormi knihy Monografia Mikula – Garammikola

109. literárna kaviareň, ktorú zorganizovala Mestská knižnica Želiezovce v spolupráci s občianskym združením Mikulčan sa práve pre jej tematiku uskutočnila kultúrnom dome v mestskej časti Mikula. 23. marca 2019 – v mesiaci, keď tradične oslavujeme sviatok kníh, sme si tentoraz pozvali spoluautorov knihy „Monografia Mikula – Garammikola“. Naše pozvanie prijali hostia: Margaréta Nováková, Elena Smetanová, Vladimír Smetana, Ladislav Vince, Peter Peťovský, Marianna Faragová. Prítomní boli aj členovia OZ Mikulčan, pán Ladislav Uhliar a Pavol Ivan. Stretnutie sa uskutočnilo takmer po roku od vydania monografie, čo autorom i občianskemu združeniu poskytlo príležitosť sumarizovať, bilancovať a zároveň sústreďovať odozvy od jej čitateľov i občanov. Autori nám priblížili, ako zaujímavo vznikala publikácia: od prvotnej myšlienky malej brožúrky až po konečný výsledok odbornej publikácie. Monografia, ktorá podrobne sústreďuje historické hospodárske, kultúrne, duchovné a spoločenské špecifiká tejto mestskej časti, bola dosiaľ chýbajúcim artiklom a sa dostala do mnohých domácností. Pozitívne hodnotenie získala aj v súťaži „Slovenská kronika 2018“, vo svojej kategórii získala mimoriadne ocenenie za prínos pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry. V diskusii v podaní Margarétky Novákovej okrem iného zaznela aj myšlienka upraviť a vydať cenný rukopis, v ktorom pán Baka András opisuje Mikulu a niekdajší život v obci. Aj po vydaní knihy sa neustále vynárajú ďalšie fotografie, či pri študijných výskumoch ďalšie dokumenty. Jedným z nich je aj nájomná zmluva na pôdu dôstojníka cisárskej armády - Richarda Guyona, ktorý priniesol poslanec a predseda OZ Ferenca Dudicha v Hronovciach Juhász Gábor. Po vyslovení ďakovných slov všetkým, ktorí pomohli túto knihu vydať, zúčastnení vyjadrili nádej, že sa možno niekedy vytvorí aj jej druhé, rozšírené vydanie. Sobotňajšie stretnutie sa ukončilo premietnutím krátkeho videa o Mikule.

Fotogaléria

108. Literárna kaviareň - Tolnai Csaba

„Levice v premenách času“
Hostia 108. literárnej kaviarne, ktorú zorganizovala Mestská knižnica v Želiezovciach, mali možnosť prežiť zaujímavú virtuálnu historickú prechádzku naším okresným mestom, a to v podaní oddaného lokálpatriota, regionálneho spisovateľa, zberateľa historických pohľadníc a fotografií, viceprimátora Levíc i poslanca VÚC, pána Csabu Tolnaiho.
V tradičnom cykle besied sa tentokrát knižnica zamerala na svoj širší región. Prezentácia s názvom „Levice v premenách času“ zaujala hostí podujatia nielen dobovými fotografiami, ale aj autorovým pútavým komentárom a medzi hosťami kolujúcou vzácnou zbierkou pohľadníc. V úvode svojej prednášky vykreslil obraz levického hradu z čias tureckého obliehania, načrtol vtedajšiu rozlohu mesta, priblížil architektonické prvky, významné historické udalosti, dejinné súvislosti. Azda najzaujímavejšími boli historky o veľkopodnikateľoch Schoellerovcoch, ich honosnom kaštieli a jazierku s umelým gejzírom, informácie o spôsobe vyvýšenia budovy radnice, o využití kamenného materiálu z hradného opevnenia. Ďalej ozrejmil vznik hradnej a mlynskej veže, priniesol viaceré pohľady na námestie a centrum mesta prinášajúce atmosféru doby, aktívny spoločenský, obchodný a kultúrny život. Okrem iných to boli zaujímavé fotky legendárneho „sedliackeho“ hostinca Červený vôl „Vörös Ökör“, i budovy Okresného súdu. Jedinečný kolorit mesta dotvárali aj tradičné jarmoky s chutnou husacinou na námestí, ako aj levické korzo lemované množstvom malých obchodov vrátane obchodu s delikatesami a čerstvo praženou kávou Alexeja Lachkého. Pán Tolnai tu poukázal aj na súvislosť oskarového filmu Obchod na korze a levického korza. Žiaľ, mnohé z historických budov už nie sú zachované. Zároveň však doplnil, že v znovuoživenom Levickom okrášľovacom spolku, v ktorom pôsobí ako predseda, sa angažuje v rozličných aktivitách na obnovu zašlej slávy zachovaných historických pamiatok i výsadby zelene. V záverečnej diskusii zodpovedal okrem iných aj otázku ohľadom pravdivosti povesti o Levických bielych husiach. Hostia mali zároveň možnosť zakúpiť si knihy s autorovým podpisom.

Sme radi, že nás pán Tolnai Csaba poctil svojou návštevou a predstavil mesto Levice v odlišnom, tak trochu nostalgickom duchu. Zároveň vyslovujeme poďakovanie aj Kaviarni Miracle, vďaka ktorej si naši hostia pochutili na chutnej káve či čajíku.

Fotogaléria

107. Literárna kaviareň - Rastislav Bagita

Pozitívne účinky „smoothie“ nápojov si mohli návštevníci 107. Literárnej kaviarne vypočuť od výživového poradcu Rastislava Bagitu, ktorého si Mestská knižnica v Želiezovciach pozvala na besedu v rámci svojich pravidelných stretnutí. Hosťom predstavil knihu „107 neodolateľných smoothie receptov“, pri vzniku ktorej sa podieľal ako spoluautor. Kávu a čaj tentoraz návštevníci vymenili za zdravé nápoje vyrobené z ovocia a zeleniny, ktorých pravidelnú konzumáciu považuje za dôležitý doplnok vyváženého stravovania každého z nás. V odbornej prednáške sa venoval súčasným civilizačným chorobám, ako je predovšetkým diabetes, vysoký krvný tlak, problémy s kĺbovým aparátom, s pečeňou a cievnym systémom i genetické predispozície. Vyzdvihol potrebu konzumácie vitamínov, minerálnych látok i vlákniny (min. 40g denne). „Smoothie je ideálnou voľbou v každom smere – aby sme zabránili tzv. vyjedaniu chladničky (aj z dôvodu výkyvu hladiny cukru), aby sme organizmu dodali potrebné množstvo potrebných látok (5 ks zeleniny, 3 ks ovocia denne) a zvýšili odolnosť voči vonkajším negatívnym javom.“  Základné kroky pri príprave smoothie knihovníčky zároveň prezentovali pri dvoch receptoch. Bonusom bola zároveň malá ochutnávka. Na záver uviedol, že spravuje portál Slovenský klub zdravia, kde si záujemcovia môžu prečítať aj užitočné články venujúce sa tejto tematike, prípadne ho môžu individuálne kontaktovať na tel. čísle 0917 236 108.

Fotogaléria

106. Literárna kaviareň - Hričovský: „Záhradka ponúka nielen overenú úrodu bez chémie, ale aj pohyb a relax“

Napriek tomu, že obchodné reťazce ponúkajú čoraz viac ovocia a zeleniny (rýchlenej, mnohonásobne postrekovanej a často aj bez chuti), záhradkári vo vidieckych sídlach na svoju záhradku nedajú dopustiť. To, že sú záhradky opäť v móde, potvrdzuje aj vysoká účasť na októbrovom stretnutí s Dr.h.c. Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., v 106. literárnej kaviarni Mestskej knižnice v Želiezovciach.

Záhrada, hoci tá istá, sa ustavične mení. Každý deň je iný, len cyklus striedania ročných období je večný. Listy, ktoré na jeseň opadali, sú zdrojom života ďalšej jari. Úlohy záhradkárov sú teda každý rok podobné. Svoje dlhoročné skúsenosti a najdôležitejšie práce v jesennej záhradke priblížil pán profesor v rámci svojej prednášky s názvom „Jesenné práce v záhrade“. Vyzdvihol dôležitosť pestovania a obrovský zdravotný význam jabĺk, hrušiek, sliviek, čerešní, višní, broskýň, marhúľ i orecha kráľovského. Neobišiel ani ďalšie ovocné druhy ako moruša, rakytník rešetliakový, ríbezle, maliny, egreše, černice, jahody, drieň, arónia, baza, dula, čučoriedky, mandle, vinič, či menej frekventované hurmikaki a figovník. Podľa jeho slov a štatistických údajov však v súčasnosti konzumujeme stále málo ovocia i zeleniny. „Moji drahí želiezovčania, píšte si...“ týmito slovami poskytol svoje cenné pestovateľské rady aj v oblasti rezu ovocných stromčekov a kríkov, výživy rastlín a kompostovania, ochrane proti jarným mrazom, škodcom. Praktické a fundované rady navyše spestril i humornými, či poetickými vložkami. Citoval napríklad básnika Khalila Gibrana: „Pracujme a učme sa, aby sme nestratili krok so zemou a s jej dušou. Lebo nepracovať, neučiť sa, znamená stať sa cudzincom v čase a vystúpiť z toku života, ktorý vznešene, ale v hlbokej pokore smeruje k nekonečnu. Ako aj Georga Bernarda Shawa: „Teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučme sa žiť na tejto Zemi ako ľudia, - aj na Slovensku, aj v Želiezovciach.“

Ako sme mali možnosť vidieť, jeho osveta nekončí pri radách v rozhlasových a záhradkárskych televíznych reláciách. V závere besedy dostali priestor aj otázky zúčastnených, ktorí mali možnosť zakúpiť si publikácie „Osvedčené rady do záhrady“, „Rok v ovocnej záhrade“, či najnovší stolový kalendár „Rok v záhrade 2018“ s autogramom pána Hričovského.

Fotogaléria

105. Irodalmi kávéház

Laboda Róbert tanár, költő, a slam poetry hazai meghonosítója az „Én csak néztem” című verseskötetét mutatta be az Irodalmi kávéház 105-ik rendezvényén, mely ismét a Csemadok Zselízi Alapszervet közös rendezésében valósult meg.
A Nagykürtösi születésű vendégünk Füleken nevelkedett, jelenleg pedig Komárom vált az otthonává. Ahogy megtudtuk a füleki gimnáziumban, Szvorák Zsuzsa tanárnő hatására szerette meg a színjátszást, s gyakorlatban a Nyitrai Egyetemista Kínjátszó Körében (Nyekk-ben) és a Pozsonyi HomoDrama színjátszókörben is kíválóan teljesített. A színészet mellett a közkedvelt slam-poetry műfaj sem idegen számára. Az országos slam poetry bajnokság sikere után pedig egyre nagyobb ismerettséget élvezhet. Már hetedik éve hogy neve a Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában az aranysávos minősítésű drámakörével, a Pogácsakedvelőkkel fonódott össze, valamint a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó versennyel, melyről diákjai több alkalommal is díjazottként tértek haza. Az új verses kötetéből az Irodalmi Szemle, Irodalmi Jelen, Kalligram irodalmi lapok is hoztak le verseket, tematikája, őszintesége és nyelvi játéka több korosztályt is megérintenek. „Az irodalom egy olyan belső szabadságot ad az embernek, amikor már nem akar mindenkinek mindenáron megfelelni” mondta Laboda Robi az elszavalt versei, ill. nálunk kicsit szokatlan szlammelés után.
Nagy köszönet, hogy a hazai közönség is felfedezhette e-műfajt és egy kicsit személyesebb oldaláról is megismerhettük vendégünket és legújabb alkotását.

                                                                                                              Zselízi Városi Könyvtár

1 2 3 4

104. Literárna kaviareň

V prvý decembrový deň roku 2016 sa uskutočnila 104. Literárna kaviareň, ktorej hosťom bol vzácny človek,  prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.. Priblížil nám tragické udalosti novembra 1939, mnohé zaujímavosti zo svojho pôsobenia v médiách, ako hovorcu a osobného poradcu bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera a mnoho iných zaujímavých informácií zo svojho života. Premiérovo zazneli aj básne z autorovej poslednej básnickej zbierky Osmičky galaxie z CD, ktoré nahrali v Slovenskom rozhlase. Atmosféra bola vynikajúca, účastníci si odniesli množstvo poznatkov o ňom, o jeho práci i tvorbe.

1 2 3 4

103. Literárna kaviareň

Aj 103. literárna kaviareň bola úspešná.  V stredu 29.júna Mgr. Margaréta Nováková, historička Tekovského múzea uviedla poslucháčov slovom aj obrazom na dobrodružné putovanie životom Štefana Koháry, spojeného úzko s dejinami Levíc aj hradu. Ďakujeme kaviarni Miracle, Domu kultúry a kvetinárstvu Ladislava Sokola za podporu podujatia.

1 2 3 4

102. literárna kaviareň

Hodossy Gyula

1 2 3

101. literárna kaviareň

 

Napriek nepriaznivému počasiu sa v stredu 10. februára 2016 v podvečer stretli priaznivci literatúry na 101. stretnutí v literárnej kaviarni v Maďarskom dome. Privítali medzi sebou vzácneho hosťa pána Tibora Szomolaiho, ktorý predstavil svoju druhú knihu s názvom „Fáklyavivő“ (Ten, čo svieti fakľou).
V diele prináša vlastný pohľad na neutešenú situáciu maďarských katolíkov na Slovensku, na skostnatené zákony katolíckej cirkvi neochotnej meniť svoje zabehané pravidlá. Nevyhýba sa však ani otázkam komunálnej politiky či citlivej otázke národnostnej menšiny na zmiešanom území. V neposlednom rade podporuje aj myšlienku spoločenskej, komunitnej aktivizácie občanov.
Ďakujeme za spoluprácu Maďarskému domu, Csemadoku a priaznivcom knižnice.

101. Irodalmi kávéház

Immár 101. alkalommal lehettek író-olvasó találkozó részesei a Magyar ház és a Zselízi Városi Városi Könyvtár által megszervezett irodalmi kávéház látogatói. 2016. február 10-én, szerda délután Szomolai Tibor-t fogadtuk vendégül, aki a második „Fáklyavivő” című könyvét mutatta be.
A regényben saját szemszögéből mutatja be egy szlovákiai katolikus hitegylet vigasztalan helyzetét, a berögződött vallásgyakorlatokat, melyektől igencsak nehezen válnak meg. Foglalkozik az emberi kishitűséggel, a felvidéki magyarság sorsával, de a helyi közösségépítés fontosságával is.
Ezúton is köszönetet szeretnénk nyilvánítani a Magyar ház, a Csemadok Alapszervezet tagjainak és a könyvbarátoknak.

literárna kaviareň1literarna kaviareň2literárna kaviareň3

 

Predchádzajúce literárne kaviarne

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore