Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Etický kódex

zamestnanca Mestského úradu Želiezovce a Spoločného obecného úradu v Želiezovciach
 

Úvodné ustanovenia

Etický kódex zakotvuje profesionálne významné požiadavky na osobnosť, postoje a správanie zamestnanca Mestského úradu v Želiezovciach a Spoločného obecného úradu v Želiezovciach.
Každému zamestnancovi sa poskytuje jeden exemplár tohoto kódexu.
Požiadavky Etického kódexu možno v konkrétnom prípade voči pracovníkovi uplatniť od prvého dňa nasledujúceho po tom, keď tento kódex prevzal.
Požiadavky kódexu určujú systém kvality riadenia a plnenia pracovných povinností, ktoré ovplyvňujú verejné záujmy vysokej hodnoty.
Neplnenie požiadaviek etického kódexu sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 
 
Vzťah k pracovným povinnostiam
 
Požiadavky vo vzťahu k vlastnej osobe
Sebazdokonaľovanie - zamestnanec je povinný formovať a rozvíjať svoje kladné vlastnosti a postoje, pozorne sledovať a zbavovať sa nežiadúcej stránky svojej osobnosti.
Sebakontrola - zamestnanec v oblasti svojej pracovnej pôsobnosti je povinný vyhľadávať a nadobudnúť všetky vedomosti, ktoré sú dostupné a použiteľné. Ak použiteľné poznatky nie sú jemu dostupné upozorní na túto skutočnosť svojho nadriadeného.
Sebadisciplína - zamestnanec bez usmernenia, výzvy, upozornenia alebo pripomienky svojho nadriadeného je povinný sám udržiavať vysokú mieru svojej pracovnej aktivity.
Samostatnosť - zamestnanec vo veciach, v ktorých je kompetentný, koná z vlastného podnetu.
 
Požiadavky vo vzťahu k verejným veciam
Úcta k demokracii - zamestnanec v postojoch ku všetkým verejným veciam uplatňuje úctu k princípom demokracie, najmä rešpektuje pravidlá jej fungovania, jej orgány a kompetentné rozhodnutia týchto orgánov.
Oddanosť k mestu a samospráve - východiskom postojov zamestnanca je snaha o naplnenie záujmu mesta a oprávnených záujmov jeho občanov. Má byť oddaný poslaniu samosprávy. Ani mimo pracoviska nemôže zaujať postoje, ktoré by mohli tento jeho vzťah spochybniť.
Uprednostnenie verejného záujmu - zamestnanec uprednostňuje verejný záujem pred záujmom osobným alebo skupinovým. Osobný alebo skupinový záujem nesmie ovplyvniť jeho postoje a konanie.
Politická nestrannosť - postoje a konanie zamestnanca musí byť politicky dôsledne nezávislé, v práci nesmú odrážať jeho prípadnú politickú príslušnosť alebo sympatiu.
Reprezentatívnosť - zamestnanec si uvedomuje význam všetkých jeho postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti orgánov samosprávy najmä tým, že poskytuje kladný osobný príklad v postojoch k verejným veciam.
 
Požiadavky vo vzťahu k občanom
Korektné správanie - zamestnanec sa správa zdvorilo, prejavuje ochotu a záujem o dorozumenie.
Názorová tolerancia - zamestnanec má právo na svoj vlastný názor, na jeho konkrétne prejavenie a na jeho obhajovanie, vlastný názor však neuplatňuje zaujato, so záujmom vyhľadáva iné názory, skúma ich a objektívne ich hodnotí.
Uvážlivosť - reč alebo písomný prejav zamestnanca sú vždy dobre uvážené, nedochádza k unáhleným alebo povrchným prejavom bez dôkladnej znalosti situácie alebo k prejavom, ktoré nie sú účelné.
Kolegialita - zamestnanec ochotne poskytuje kolegovi radu alebo pomoc, v nevyhnutných prípadoch ho zastúpi, upozorňuje kolegu na všetky pracovne významné informácie, poznatky a skúsenosti. Rešpektuje kompetenciu a zodpovednosť kolegu. Má právo uviesť vhodným spôsobom svoj odlišný názor, ale definitívny postoj kompetentného kolegu bezvýhradne rešpektuje.
Zvládnutie záťažových situácií - Záťažou je situácia, ktorá vyžaduje mimoriadne vypätie duševných síl pracovníka, prípadne ľudí v jeho okolí. Je ňou najmä konflikt, hroziaci konflikt a nevyhnutnosť dorozumenia v mimoriadnom pracovnom zaťažení.

K záťažovej situácii pracovník zaujíma prístup, v ktorom
a. dôsledne vylúči všetky osobné, záporné vyznievajúce postoje,
b. sleduje starostlivo podstatu veci, nereaguje na provokačné alebo konfrontačné podnety,
c. skúma motív protichodného názoru,
d. nezaujato sa zaoberá možnosťou vlastného omylu a ak ho zistí, vecne ho prizná,
e. vyhľadáva prvok, na ktorom je možné založiť zhodu názorov,
f. pripustí odlišný osobný názor,
g. v krajnom prípade usmerní kontakt do vecného konštatovania, že zhoda nie je dosiahnuteľná.

 

Vypracovala:
Ing. Diana Csicsmanová, prednostka MsÚ
V Želiezovciach dňa 2.3.2005
 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore