Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Informácie pre predajcov - FO nepodnikatelia

Informácie pre predajcov - fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie

Prihlášky na príležitostné trhy  sú dostupné v priložených súboroch a je potrebné poslať ich originál podpísané poštou (platí pre fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie) s požadovanými prílohami 

formou listu na adresu: Mesto Želiezovce,Mestský úrad Želiezovce,SNP 2,937 01  Želiezovce

alebo

elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom (fyzické osoby, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku)  ako elektronické podanie (vrátane príloh) prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

  1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny:
  • originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny (nie fotokópie),
  • originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať pokladnicu (nie fotokópie),
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (fotokópia listu vlastníctva alebo fotokópia nájomnej zmluva a pod.).

 

  1. predávajúce vlastné výrobky – remeselníci:
  • originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou (nie fotokópie),
  • originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu (nie fotokópie).

 

viac informácií na tel. č. +421 36 7711 087

Tlačivá pre záujemcov o predajné miesta

1. Záväzná prihláška
2. Čestné vyhlásenie o používaní pokladnice
3. Čestné vyhlásenie - poľnohospodárske prebytky
4. Čestné vyhlásenie - remeselníci

 

Pokyny k jarmoku

Situačný plán jarmoku

Umiestňovanie stánkov je povolené od piatka 07:00 hod.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore