Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom

v meste Želiezovce – lokalita Svodov

Kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu je znížiť množstvo nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území Svodov v meste Želiezovce. Projekt je zameraný na realizáciu sanácie nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnych skládok.

Medzi navrhované činnosti projektu patria: zber odpadu nakladaním nahromadeného zmiešaného, stavebného, biologického a veľkoobjemného odpadu nakladačom, odvoz odpadu do miesta zhromažďovania a zneškodňovania odpadu  a následná rekultivácia dotknutého územia vo forme približného vyrovnania terénu.

 

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celkové oprávnené výdavky: 49 070,84 eur

Nenávratný finančný príspevok: 46 617,30 eur

Zmluvný dátum začatia a ukončenia projektu: 7.2018 – 11.2018

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu: 5 mesiacov

 

 Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (www.minv.gov.sk )

Riadiaci orgán pre OP ĽZ : Európsky fond regionálneho rozvoja (www.esf.gov.sk)

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

materiál

 

logo

 

 

 

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore