Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia

 
vlajka EÚ štátny znak SR logo MH SR logo NSRR logo operačný program

Mesto Želiezovce sa na Ministerstve hospodárstva SR úspešne uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 - Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu predstavujú 566 348,1 eur. Projekt je podporený príspevkom vo výške 538 030,69  eur, čo je 95 % z celkových oprávnených nákladov.
Začiatok realizácie projektu je júl 2015, ukončenie jún 2016.
(kód výzvy: KaHR-22V-1501; číslo zmluvy: 570/2015-2050-1200; zn.: KaHR-22VS-1501/0571)

Východisková situácia
V meste Želiezovce sa nachádza 546 ks svietidiel, ktoré sú typovo veľmi rôznorodé, čo je nevýhodné pre údržbu. Svietidlá sú staršie, niektoré za hranicou životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia. Svetelné zdroje nie sú chránené, optika je skorodovaná a účinnosť sa blíži k nule. Svietidlá majú veľký uhol vyloženia a svietia najmä mimo vozovky. Parkové svietidlá sú nevhodne použité na lineárne osvetlenie. Ramienka a výložníky na stožiaroch sú skorodované. Svietidlá sú inštalované len na každom druhom stožiari a rozostupy sú niekde až v rozsahu 60 až 80 m. 8 ks rozvádzačov je v dobrom technickom stave ďalších 7 ks je stožiarových, čo je z hľadiska distribučnej spoločnosti nevyhovujúce. Regulácia osvetlenia nie je zriadená. Problémom súčasného stavu je najmä nízka energetická efektívnosť použitých svietidiel, teda celková nízka hospodárnosť sústavy, nielen z hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2 a zosúladenie typov a príkonov svietidiel s priečnym profilom osvetľovanej komunikácie, s geometriou sústavy a s normatívnymi požiadavkami na osvetlenie.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Pôvodné nevyhovujúce svietidlá existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy sa vymenia za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné, typovo jednotné LED svietidlá v počte 525 ks. Keďže sú v súčasnosti svietidlá inštalované vo veľkých rozostupoch, na potrebné miesta sa doplnia nové LED svietidlá na už vybudované nosné konštrukcie v počte 358 ks. Všetky svietidlá budú z hľadiska umiestnenia a príkonu spĺňať parametre osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Staré elektrorozvádzače systému VO budú technicky obnovené, resp. budú inštalované nové s nižším menovitým prúdom hlavného ističa. Príde k úprave, inštalácii riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia. Po realizácii projektu sa zníži inštalovaný príkon svietidiel a teda spotreba VO čo predstavuje úsporu 1.502,68 GJ za rok a úspory emisií 105,19 ton CO2/rok. V prípade úspešnej realizácie sa bude môcť mesto Želiezovce venovať obnovovaniu ďalšej technickej infraštruktúry – prestavbe námestí, rekonštrukcie parkov, mestského úradu, verejného rozhlasu, výstavbe sociálnych bytov a následnému rozvoju komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v záujme rastu kvality života a životného prostredia.

Spôsob realizácie projektu
Svetelnotechnická štúdia je primárnym podkladom k modernizácii. Na jej základe budú obstarané nové LED svietidlá, elektrorozvádzače, riadiaci a monitorovací systém sústavy VO a jej častí. V prvom kroku budú demontované staré svietidlá vrátane výložníkov a ramienok (VaR), prebehne montáž nových LED svietidiel vrátane VaR s doplnením vonkajších káblových rozvodov, ktoré sú nevyhnutné za účelom zapojenia svietidiel do sústavy. Pomocou týchto aktivít sa modernizujú a unifikujú svietidlá a výložníky a zníži sa celkový inštalovaný príkon sústavy. Súbežne príde k technickej obnove pôvodných a inštalácii nových elektrorozvádzačov. Staré rozvádzače sú z dôvodu typu (stožiarové), veku, zlého technického stavu a hlavného istenia vyššej prúdovej hodnoty nevyhovujúce. Nakoniec bude inštalovaný riadiaci a monitorovací systém za účelom dosiahnutia efektívnej možnosti riadenia a programovania osvetľovacích sústav. Následne sa vykoná záverečné svetelnotechnické meranie, ktoré má potvrdiť výsledok modernizácie. Výsledkom prác bude optimalizovaná energetická náročnosť sústavy VO a zníženie nákladov na jej údržbu.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Po modernizácii sa výrazne zlepšia osvetľovacie parametre sústavy, čo prispeje k zvýšeniu kvality života v meste - zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky a zníži sa kriminalita. Budú dosiahnuté úspory na spotrebe elektrickej energie znížia sa platby za odber, klesnú náklady na údržbu a zníži sa tiež produkcia CO2. Projekt je v súlade so strategickým plánom rozvoja mesta Želiezovce, ktorý má úlohu „zlepšiť stav verejného osvetlenia najviac rizikových verejných priestorov z hľadiska bezpečnosti a zintenzívniť verejné osvetlenie na území celého mesta". Taktiež je v súlade s PHSR Nitrianskeho kraja kde je súčasťou opatrenia 29.1 podpora modernizácie verejného osvetlenia v mestách a dedinách s prispením k znižovaniu energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy. V PHSR mesta Želiezovce je aktivita 1.2.7. Výstavba a rekonštrukcia verejného rozhlasu a osvetlenia - modernizácia verejného osvetlenia, s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti osvetľovacích telies.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí jeho výstupmi v nasledovnom období. V každom roku po ukončení prác na projekte sa bude vďaka inštalácii LED svietidiel, obnovy rozvádzačov a inštalácie systému regulácie osvetlenia dosahovať úspora energie, úspora emisií a znížia sa náklady na údržbu. Plánovaná obnova nie je komplexná, v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť obnovu stožiarov v havarijnom stave, ich preložky a výmenu podzemných káblových rozvodov. Výsledky projektu, ktorými je modernizácia VO, úspory na odbere elektrickej energie ako aj úspory z prevádzky budú vďaka LED svietidlám s nízkym príkonom a životnosťou viac ako 100 000 hodín, dlhodobo bez potreby ďalších vstupov zabezpečené. Nové LED svietidlá budú mať 5 ročnú záručnú dobu, počas ktorej budú závady bezplatne odstránené. V záručnej dobe troch rokov bude všetky náklady na opravy diela znášať zhotoviteľ. Svetelnotechnická štúdia predpisuje interval údržby 3 roky s podrobným popisom činností. Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu bude vykonávať spoločnosť Eurospinn, s.r.o., ktorá aj v súčasnosti vykonáva opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste. Potrebné finančné zdroje na 100% prevádzku osvetlenia mesto zabezpečí.

TUR
Projekt prispieva k napĺňaniu hlavného cieľa TUR, ktorým je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a teda efektívnejšieho využívania energie, zníženiu nákladov na odber elektrickej energie, údržbu osvetľovacej sústavy, možnosťou využitia úspor na investície podporujúce rast kvality a života obyvateľov a úspory CO2. Projekt bude prispievať k napĺňaniu špecifického cieľa  TUR „Zvýšenie ekonomickej prosperity“ modernizáciou a unifikáciou svietidiel a výložníkov a teda znížením inštalovaného príkonu svietidiel a tým znížením energetickej náročnosti o 1.502,68 GJ/rok. Taktiež prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa „Zvýšenie kvality životného prostredia“ nepriamymi ročnými úsporami emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov vo výške 105,19 ton CO2 za rok.

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore