Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Budovanie jazykových učební - ZŠ s VJM

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Názov projektu:

BUDOVANIE A ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVÝCH UČEBNÍ, ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC, ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J248

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ: Mesto Želiezovce

pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce – Zselíz


Celkovým cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilosti žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti. Úspešnou implementáciou projektu sa zvýšila celková úroveň výučby za pomoci modernizovaných odborných učební a obstaraných didaktických a učebných pomôcok na základnej škole.


Projekt pozostával z 5 hlavných aktivít projektu:

 

1. Zriadenie jazykovej učebne
jazyková učebňaNová učebňa sa vybavila potrebným nábytkom, audiovizuálnou a počítačovou technikou. Zriadením modernej multifunkčnej jazykovej učebne sa skvalitnila príprava žiakov.
 

 

2. Zriadenie Chemickej/Biologickej učebne
chem-biol. učebňaZmenou klasickej triedy sa zriadila odborná učebňa na chémiu a biológiu. V triede sa vybudovali kanalizačné rozvody, vodovod, elektrické vedenie k laboratórnym    pracoviskám pre žiakov, pre učiteľa a k odsávaciemu zariadeniu. Trieda zároveň bola vybavená nových nábytkom a didaktickými pomôckami pre chémiu a biológiu.
Žiaci majú možnosť pre lepšie pochopenie preberanej témy počas vyučovania - výkladu, vykonávať malé pokusy.
 

3. Zriadenie Polytechnickej učebne – školských dielní
dielne2Priestory školských dielní boli nevyhovujúce a zastarané. Priestory dielne boli zrekonštruované ( elektroinštalácia, podlahy, steny..)

Dielňa sa dielnevybavila nábytkom a didaktickými pomôckami potrebnými k vyučovaniu (dielenské stoly, ručné náradia, akumulátorové nástroje ...)


4. Zriadenie IKT učebne
IKTIKT učebňa sa zriadila v klasickej triede, v ktorej prebehla rekonštrukcia miestnosti, el. rozvodov, počítačovej siete,  zariadila sa novým nábytkom a IKT prostriedkami    (interaktívny projektor a tabuľa, školský server, učiteľské a žiacke PC...)

 


5. Stavebno-technické práce
V rámci tejto aktivity prebehli stavebno-technické úpravy podľa potrieb v jednotlivých vyššie uvedených učebniach.

Projekt prispel k vyššej využiteľnosti praktických cvičení, samotného poznávania žiakov, ich podnecovania k tvorivosti a hľadania správnych odpovedí. V metódach výučby sa posilní využívanie prezentačnej techniky k lepšej názornosti prednášaných tém. Skvalitní sa aj práca pedagogických zamestnancov, zlepší sa pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium resp. na požiadavky vedomostnej spoločnosti.

 

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

ZŠ

logo

 

Môžete mať záujem

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

O nás

Želiezovce sú mesto na Slovensku ležiace v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Mesto leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny, na pravom brehu rieky Hron. Prechádza ním cesta I/76 a železničná trať Štúrovo – Levice.


hore