Menu
Mesto Želiezovce
Mesto
Želiezovce
Zselíz
város

Általános érvényű rendeletek

2018

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019
VZN č. 1/2018 o podmienkach použitia zábavnej pyrotechniky

2017
VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o cintorínskych službách na pohrebiskách v meste Želiezovce a prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Želiezovce a jeho mestských častí Mikula a Svodov
VZN č. 10/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzky škôl a školských zariadení
VZN č. 9/2017 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 8/2017 o dani za ubytovanie
VZN č. 7/2017 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Želiezovce - umeny a doplnky č. 6
VZN č. 6/2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
VZN č. 5/2017 o zrušení Centra voľného času
VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
VZN č. 3/2017 o úhradách a spôsobe platenia úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby 
VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok trhových miest so stálym stanovišťom v meste Želiezovce
VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Želiezovce a trhovom poriadku pre príležitostné trhy s dočasným stanovišťom


2016
VZN č. 7/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 6/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017
VZN č. 5/2016 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta /
Cenová mapa
VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Želiezovce
VZN č. 3/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 2/2016 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Želiezovce
VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti mesta Želiezovce

2015
VZN č. 8/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016
VZN č. 7/2015 o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 6/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5/2015 - Trhový poriadok trhových miest zriadených v meste Želiezovce
VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Želiezovce
VZN č. 2/2015 - Štatút mesta Želiezovce
VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta / Dodatok č. 1

 

2014
VZN č. 5/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 4/2014 o dani za predajné automaty
VZN č. 3/2014 o dani za psa
VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 1/2014 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce

2013
VZN č. 2/2013 o verejnom poriadku na území mesta Želiezovce
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Želiezovce

2012
VZN č. 8/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
VZN č. 7/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 6/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 5/2012 o dani za predajné automaty
VZN č. 4/2012 o dani za ubytovbanie
VZN č. 3/2012 o dani za psa
VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 1/2012 o ochrane ovzdušia

2011
VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 / ceny
VZN č. 4/2011 o cintorínskych službách na pohrebiskách v meste Želiezovce / príloha č. 1
VZN č. 3/2011 o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce
VZN č. 2/2011 o označení ulíc, mestských častí a verejných priestranstiev v meste Želiezovce / príloha
VZN č. 1/2011 - Štatút mesta Želiezovce 

2010
VZN č. 9/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné dpady / príloha
VZN č. 8/2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
VZN č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
VZN č 6/2010 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Želiezovce - zmeny a doplnky č. 5
VZN č. 5/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Želiezovce
VZN č. 4/2010 - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
VZN č. 3/2010 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Želiezovce
VZN č. 2/2010 o udeľovaní ocenení mesta Želiezovce
VZN č. 1/2010 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Želiezovce - zmeny a doplnky č. 3

2009
VZN č. 19/2009 o ochrane ovzdušia / príloha - neplatné
VZN č. 18/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Želiezovce / 1. zmena VZN
VZN č. 16/2009, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce / 1. zmena VZN / 2. zmena VZN / 3. zmena VZN
VZN č. 15/2009, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v Želiezovciach / 1. zmena VZN
VZN č. 14/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 13/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
VZN č. 12/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta
VZN č. 11/2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Želiezovce
VZN č. 10/2009 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Želiezovce - zmeny a doplnky č. 4
VZN č. 9/2009 o určovaní nájomného na prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta Želiezovce
VZN č. 8/2009 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
VZN č. 7/2009 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Želiezovce
VZN č. 6/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Želiezovce
VZN č. 5/2009, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce
VZN č. 4/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu / 1. zmena VZN / 2. zmena VZN
VZN č. 3/2009, ktorým sa určujú pravidlá tvorby a vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce
VZN č. 2/2009 schválené uznesením MsZ č. 5/2009 zo dňa 29. 1. 2009, ktorým sa dopĺňa
VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

VZN č. 1/2009 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Želiezovce a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

2008
VZN č. 16/2008 o dani za predajné automaty 
VZN č. 15/2008 o dani za nevýherné hracie prístroje
VZN č. 14/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN č. 13/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 12/2008 o dani za ubytovanie
VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti na rok 2009
VZN č. 9/2008 o dani za psa
VZN č.8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Želiezovce
VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia s mestským majetkom
VZN č. 6/2008 o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Želiezovce
VZN č. 5/2008 „Trhový poriadok Ondrejského jarmoku“
VZN číslo: 4/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Želiezovce
VZN č.3/2008 ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽELIEZOVCIACH
VZN č. 2/2008 „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni“
VZN č.1/2008, ktorým sa určujú pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce

2007
VZN č. 6/2007 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2008 
VZN č. 5/2007 „Trhový poriadok – Ondrejský jarmok“
Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni“
VZN č.3/2007 „Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni“
VZN č. 2/2007 O poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám v znení dodatku č. 1
VZN č.1/2007 Štatút mesta

2006
VZN č. 4/2006 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007 
VZN č. 3/2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
VZN č. 2/2006 Trhový poriadok - Ondrejský jarmok
VZN č. 1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa , príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu.

2005
VZN č. 12/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Želiezovce č. 1/2005 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v Želiezovciach
VZN č. 11/2005 PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI MESTA ŽELIEZOVCE, PRÍSPEVKOVÝCH A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZRIADENÝCH MESTOM ŽELIEZOVCE
VZN č. 10/2005 Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Želiezovce č. 10/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení I. zmeny
VZN č. 9/2005  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Želiezovce č. 9/2005 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2006 
VZN č. 8/2005 „Trhový poriadok – Ondrejský jarmok“
VZN č. 7/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Želiezovce č. 1/2005 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v Želiezovciach.
VZN č. 6/2005 O odpadoch
VZN č. 5/2005 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
VZN č. 4/2005 k Územnému plánu
VZN č. 3/2005 Trhový poriadok príležitostného trhu – Mestské dni
VZN č. 2/2005 Doplnok k VZN č.1--2005 o vytvorení školského obvodu
VZN č. 1/2005 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v Želiezovciach

2004
VZN č. 11/2004 Želiezovce o dani za predajné automaty
VZN č. 10/2004 o dani za ubytovanie v znení I. zmeny
VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení I. a II. zmeny
VZN č. 6/2004 o ochrane životného prostredia mesta Ž e l i e z o v c e
VZN č. 2/2004 o udeľovaní ocenení mesta Želiezovce

2003
VZN č. 7/2003 Podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Želiezovce postavených s podporou štátu

2002
VZN č. 9/2002 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Upgrade

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Látogatottság

Látogatottság:

ONLINE:3
MA:306
A HÉTEN:4530
ÖSSZESEN:2098833

Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce
Mesto Želiezovce

felfelé