Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6
Oficiálne stránky mesta Želiezovce

http://www.zeliezovce-isaszeg.eu/


 

Budova MsÚVitajte na stránke mesta Želiezovce

 

Dámy a páni,
 

vítame Vás na želiezovských stránkach. Naše mesto patrí medzi malé mestá na juhu Slovenskej republiky s bohatou minulosťou, čo  dokazujú aj archeologické nálezy z dávnych čias, ale aj história nedávnej minulosti.  Naše mesto je pre nás domovom. Máme ho radi s jeho pozitívnymi i negatívnymi stránkami.

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás

na verejné stretnutie primátora mesta a poslancov

mestského zastupiteľstva s občanmi mesta

 

dňa 24. októbra  2014 o 18:00 hod.

 

do obradnej siene Mestského úradu v Želiezovciach,

na ktorom bude prezentovaný Odpočet práce samosprávy mesta

za volebné obdobie 2011 – 2014.

 

 

                                                                                              Ing. arch. Pavel BAKONYI

                                                                                                        primátor mesta


 

XVIII. ROČNÍK TRADIČNÉHO ONDREJSKÉHO JARMOKU

sa bude konať v dňoch od 21.11.2014 – 22.11.2014

Prihláška na jarmok je  dostupná v priložených súboroch a predajcovia sú povinní ju v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou)

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedenej akcie, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to najneskôr do 15.11.2014. Termín zaslania prihlášok je záväzný, prihlášky po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Želiezovce, Ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce.

        Predávajúci je povinný mať doklad oprávňujúci k podnikaniu, preukaz totožnosti a ak to vyžaduje charakter predávaného sortimentu (potravinársky sortiment), predávajúci musí mať posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia z miesta bydliska, zdravotný preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov.

U P O Z O R N E N I E

Od 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho  knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie, s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci  požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z  každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Čestné vyhlásenie je dostupné v priloženom súbore.


 

 

 

 

Mestské dni ako stretnutie európskych občanov

Mestské dni ako stretnutie európskych občanov

      V polovici septembra, ako to už v Želiezovciach býva zvykom, sa uskutočnili mestské dni, ktoré boli opäť celovíkendové a opäť podporené z EÚ.

viac...


 

Zásady ochrany pred komármi


Na ZŠ 4, resp. 2 prvé triedy

Do ZŠ na Mierovej ulici bolo na budúci školský rok zapísaných do 1. ročníka 86 detí, z toho 36 dievčat a 50 chlapcov, informovala mestské noviny riaditeľka školy Marta Zabadalová. Želiezovčanov bude v prvom ročníku 54, z okolitých obcí bude dochádzať 32 žiakov.

viac...

 
Prezidentské voľby v Želiezovciach

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 15. marca. V 8 želiezovských okrskoch sa ho zúčastnilo 2587 z celkového počtu 6548 oprávnených voličov, čo predstavuje 39,5 %-nú účasť.

viac...

 
Očakáva sa nepatrné zvýšenie príjmov z podielových daní

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol prijatý rozpočet mesta na tento rok, ktorý z pohľadu celku neprináša výrazné odlišnosti od minuloročných, najmä v oblasti bežných príjmov a výdavkov. Následky dlhovej krízy pretrvávajú doteraz, a tak mesto z tzv. podielových daní, teda štátom znovu rozdelených daní z príjmov fyzických osôb, nemôže počítať s výrazným nárastom.

viac...


Nedaňové príjmy mierne vzrastú

Nedaňové príjmy mesta by podľa schváleného rozpočtu mali oproti vlaňajšiemu roku mierne vzrásť. Vyjadrené v číslach to znamená, že by mali dosiahnuť 381,8 tis. eur. V minulom roku boli nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 372,7 tis. eur, podľa koncoročných očakávaní sa však naplnia len cca vo výške 335 tis. eur. Príjmy mesta z podnikania a vlastníctva majetku by mali dosiahnuť 171 tis. eur.

viac...


 

Zahraničná reprezentácia Kincső

KIncsõ

Raduno Internazionale del Folklore je etablovaný medzinárodný folklórny festival, ktorý prostredníctvom dôslednej programovej koncepcie ponúka mnohostranný priestor nielen pre prezentáciu...

viac...


 

Členovia Kincső začali rok sólovými úspechmi

 

     V dňoch 17.–18. január sa v maďarskom Egeri konalo finále VIII. celoštátnej mládežníckej súťaže v ľudovom tanci, v ktorom si svoje sily zmerali najlepší tanečníci Maďarska. Do finále sa z celkového počtu 99 produkcií 150 účastníkov dostalo 55 produkcií v podaní 74 tanečníkov. Vo finále tejto súťaže sa tanečníci neumiestňujú v poradí: buď získajú titul „Ezüstpitykés táncos”, resp. „Gyöngygalléros táncos” alebo nie. Medzi finalistami boli aj štyria členovia želiezovského súboru Kincső, navštevujúci Ľudovoumeleckú odbornú školu a gymnázium vo Fóte. „Na podujatí sme zaznamenali úspech, aký pred nami žiadny súbor zo Slovenska ešte nedosiahol. Dva páry z nášho súboru získali ocenenie za kvalitnú produkciu,“ hovorí Alexander Juhász, vedúci želiezovského súboru. Ocenenia pre najlepších získali Eszter Németh, Rebeka Németh, Daniel Csicsman a Bence Zsombor Juhász. Gratulujeme im aj všetkým, ktorí sa na ich úspechu podieľali!

Németh Eszter I. kategória - Gyöngygalléros táncos
Németh Rebeka II. kategória - Gyöngygalléros táncos
Csicsman Dániel II. kategória - Ezüstpitykés táncos
Juhász Bence Zsombor II. kategória - Ezüstpitykés táncos


 

Pre efektívnejšiu ochranu

      V septembri bola vykonaná revízia chráneného stromu tisovca dvojradového, stojaceho v mestskom parku blízko amfiteátra. Želiezovský strom, zasadený grófom Jánom Karolom Esterházym, bol vyhlásený za chránený strom v roku 1996...

viac...


 

Najlepšieho saxofonistu máme doma

      Základná umelecká škola Franza Schuberta zaznamenala ďalší úspech v celoštátnej súťaži. Každý, kto pozoruje činnosť ZUŠ, nepovažuje podobné informácie za výnimočné, keďže žiaci školy dosahujú podobné úspechy často...

viac...


 

Mestská polícia na novom vozidle

Hyundai i30 kombi

Počas minulého roka sa Mestská polícia v Želiezovciach začala postupne pripravovať na poskytovanie služieb zameraných na ochranu súkromných objektov...

viac...


 

Schubert Fest 2013

Schubert Fest 2013

Konzervatórium v Bratislave sa pri príležitosti 185. výročia smrti Franza Schuberta rozhodlo uskutočniť festival, ktorý by pozostával z koncertov na niekoľkých miestach a predstavil skladateľovu piesňovú, klavírnu, komornú i zborovú tvorbu skladateľa...

viac...


 

Vyhodnotili strom roka 2013

TISOVEC DVOJRADOVÝ ŽELIEZOVCE

V utorok 29. októbra bola vyhodnotená anketa Strom roka 2013. Cieľom ankety, každoročne vyhlasovanej Nadáciou Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie

viac...


 

Anikó si zopakovala vlaňajší úspech

Tanec v parku

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa rozhodla pokračovať v tradícii organizovania súťaže s názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS (Miestnej akčnej skupiny). V tomto roku vyhlásila jej 3. ročník, v ktorom sa na rozdiel od minulých ročníkov okrem miestnych akčných skupín v rámci prístupu LEADER mohli zúčastniť aj verejno-súkromné partnerstvá...

viac ...


 

Pavel Korbel vystavoval v Leviciach

V nedeľu 8. septembra bola v levickej synygóge otvorená výstava obrazov akademického maliara Pavla Korbela a jeho hostí ku ktorým patril aj želiezovský maliar Jozef Kanyuk. Život a dielo oboch maliarov, ktorých okrem priateľstva spája aj to, že obaja sa narodili v Maďarsku, priblížili kurátori výstavy Ladislav Uhliar a Csaba Tolnai.
Maliar a pedagóg Pavel Korbel, ktorý po roku 1968 žil vo Švajčiarsku, si za svoju tvorbu vyslúžil mnohé medzinárodné ocene¬nia, dokonca je aj čestným občanom mesta Želiezovce, je aj úspešným pedagógom. Na spomínanej výstave boli vystavené aj práce jeho žiačok Kataríny Rákóczi a Kataríny Bordánovej. (ŽS)


 

Tlačová správa

Mestské dni v európskom duchu

V dňoch 13.–15. septembra sa v Želiezovciach uskutočnili mestské dni, tentoraz v európskom duchu s názvom Želiezovce 2013 – Dni európskych občanov...

viac ...


 

Eszterlánc

Napísali o nás

Pátranie

Akékoľvek informácie o deťoch môžete poskytnúť polícii na čísle 158 alebo na Linke pre hľadané deti 116000

viac...


 

Návšteva zo severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe

V polovici septembra privítali na Mestskom úrade v Želiezovciach návštevu zo severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe...

viac...


 

Zber použitých rastlinných olejov


 

V súťaži „Strom Roka 2010“ náš želiezovský dub, ktorý rastie v parku pri kaštieli, skončil na treťom mieste. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ho podporili svojim hlasom.
 


 


 


 

Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010 sú Želiezovce

Slovenským Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010 sa stalo mesto Želiezovce. Mesto si získalo titul nielen za výsledky dokumentujúce nasadenie mesta pri ochrane prírody, ale aj zaujímavými projektmi podporujúcimi ochranu drevinnej vegetácie.

 

viac...


 

Navštívte Mestské múzeum a pamätnú izbu Franza Schuberta v Želiezovciach

Harmonogram viacúčelového ihriska

Otvorenie Mestského múza a pamätnej izby Franza Schuberta

V priestoroch tzv. Sovieho domu, v ktorom kedysi prebýval Franz Schubert (v rokoch 1818 a 1824 tu pôsobil ako domáci učiteľ hudby dcér grófa Esterházyho) doteraz sídlila expozícia Tekovského múzea Levice – Pamätná izba Franza Schuberta.

viac...


 

webygroup

dnes je: 21.10.2014

meniny má: Uršuľa

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Valid HTML 4.01 Transitional

Za obsah zodpovedá
a technická podpora


English version
Magyar verzió

4978849

Úvodná stránka