koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva občanov...

Typ: ostatné
Výzva a upozornenie

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred
VÝZVA
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí
na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom
č. 251/2012Z.Z. § l l o d s . 1,3
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y z ý v a
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické
vedenia v správe Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo
spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa
§43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2016
V prípade, že táto lehota uplynie márne. Západoslovenská distribučná, a.s.,
vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia
vyplývajúceho z § 11 Zákona Č. 251/2012 Z.z., v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie distribučného vedenia z bezpečnostných dôvodov
pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní
pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s.
tel. Č.+421 37 776 3638, Mgr. Pavel Demjanics, tím správy energetických
zariadení Stred.
V Nitre, 11. január 2016

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
vo veci
OREZU a VÝRUBU STROMOV
V ochrannom pásme vonkajších
vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením
maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich
orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je
možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to
u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom
znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Vytvorené: 21. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2016 07:36
Autor: Správce Webu