Rodina bez cigariet
RbC

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

Typ: ostatné
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §
11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach
najneskôr do 15.01.2020 .
Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov
vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom
v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem
o náhradu nákladov na^dstránenie a okliesnenie stromov
a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr
do 30.11.2019 a zároveň predložiť návrh rozsahu
a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou
existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti
a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.
Podmienky odstraňovania stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení distribučnej sústavy a obmedzenia
a povinnosti v ochrannom pásme energetických zariadení
sú bližšie upravené v § 11 a §43 zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v bode 16.17 platného Prevádzkového
poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý je zverejnený na jej
webovom sídle w/vww/.zsdis.sk.
Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných porastov
je potrebné dbať na dodržiavanie právnych predpisov
v oblasti ochrany životného prostredia (najmä zákona č.
543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov a vyhlášky 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych predpisov v oblasti nakladania
s odpadmi (najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov) a príslušných technických
noriem a arboristických štandardov. Ak je z dôvodu
bezpečnosti vykonania odstraňovania a okliesňovania
stromov a iných porastov v blízkosti energetických zariadení
distribučnej sústavy potrebné prerušiť distribúciu elektriny,
je vlastník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., o vypnutie vedenia alebo manipuláciu
na inom zariadení a o zaistenie a odistenie pracoviska,
a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným
odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov,
a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
Presnýtermín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom
dohody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s.
Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy
má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú
distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné miesto, Spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s.. Vám preto vopred ďakuje
za spoluprácu.

Správa energetických zariadení: Stred
E-mail: odberatel@zsdis.sk
Tel. číslo: 0850 333 999
Dátum zverejnenia výzvy: 15.11,2019
www.zsdis.sk
 

Výzva


Príloha

Vytvorené: 14. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2019 11:17
Autor: Správce Webu