koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam OR HaZZ Levice

Typ: ostatné
Prevencia vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia.

Vážení občania!

Zimné vykurovacie obdobie je každoročne sprevádzané so zvýšeným výskytom požiarov. Tieto požiare zvyčajne spôsobujú vysoké materiálne škody, často pri nich dochádza k ujme na zdraví osôb a dokonca ku stratám na ľudských životoch.

Postupom plynofikácie obcí postupne ubúda požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia. Objavujú sa však požiare spôsobené kozubovými telesami, ktorých používanie je čoraz rozšírenejšie nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.

Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov- kominárom, ktorý o tomto vydá majiteľovi doklad.

Podobne aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. „odborníkom na všetko“. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké materiálne škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.

Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú:

-zlý technický stav komínov,

-nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,

- nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami ,

- odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod.

Ako vykurovať, aby sme mali teplo a neboli ohrození požiarom?

V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto spotrebičom by mal byť od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od horľavých materiálov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy  odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán - bután, tuhé palivá a iné materiály.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto :

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace

-komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace

-komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov

-komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov

-komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny priamo do ovzdušia, sa vzťahujú primerane opatrenia, ktoré platia pre komín (všeobecne).

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal.

Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

                                                                         OR HaZZ Levice

(Správa prevzatá od Mestského rozhlasu Želiezovce)


Vytvorené: 8. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2016 07:05
Autor: Správce Webu