Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
lesVážení spoluobčania!
S príchodom jari, ide ruka v ruke, aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične
v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody,
ktoré sú spôsobené najmä neopatrným a nedbalým správaním ľudí.

Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch mali klimatické
podmienky.
V uplynulom roku bolo najviac lesných požiarov zaznamenaných z dôvodu
vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania odpadu a odpadkov.
Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou
poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov.
V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických
osôb, teda každého občana, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Každá fyzická osoba je povinná:
· dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany
pred požiarmi,
· dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
a fyzická osoba nesmie:
· vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
· zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:
· oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
· sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania,
· ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
· zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, 
· vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu
celého spaľovania,
· po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.
Fyzickej osobe v prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“
upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní
pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.
Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a
postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké
vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.
Vážení občania aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú
zo zákona o ochrane pred požiarmi ako aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim deťom a ich pobytu v prírode.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

materiál v pdf (236.19 kB)


Príloha

Vytvorené: 6. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 07:56
Autor: Správce Webu