31. 8. 2019
19.00 hod.
Želiezovský park

Spája nás hudba
rockový festival
Spája nás hudba

 


Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

14. 9. 2019
16.00 hod.

Krojovaný sprievod mestom
17.00 hod
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
XII. Pohronskej verbovačky...

20.00 hod
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom
Takí sme 2019 
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce – lokalita Svodov

Kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu je znížiť množstvo nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území Svodov v meste Želiezovce. Projekt je zameraný na realizáciu sanácie nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnych skládok.

Medzi navrhované činnosti projektu patria: zber odpadu nakladaním nahromadeného zmiešaného, stavebného, biologického a veľkoobjemného odpadu nakladačom, odvoz odpadu do miesta zhromažďovania a zneškodňovania odpadu  a následná rekultivácia dotknutého územia vo forme približného vyrovnania terénu.

 

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celkové oprávnené výdavky: 49 070,84 eur

Nenávratný finančný príspevok: 46 617,30 eur

Zmluvný dátum začatia a ukončenia projektu: 7.2018 – 11.2018

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu: 5 mesiacov

 

 Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (www.minv.gov.sk )

Riadiaci orgán pre OP ĽZ : Európsky fond regionálneho rozvoja (www.esf.gov.sk)

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

materiál

 

logo