31. 8. 2019
19.00 hod.
Želiezovský park

Spája nás hudba
rockový festival
Spája nás hudba

 


Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

14. 9. 2019
16.00 hod.

Krojovaný sprievod mestom
17.00 hod
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
XII. Pohronskej verbovačky...

20.00 hod
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom
Takí sme 2019 
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 
vlajka EÚ štátny znak SR logo MH SR logo NSRR logo operačný program

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce

Mesto Želiezovce sa na Ministerstve hospodárstva SR úspešne uchádzalo o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Želiezovce v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 - Energetika, opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu predstavujú 566 348,1 eur. Projekt je podporený príspevkom vo výške 538 030,69 
eur, čo je 95 % z celkových oprávnených nákladov.
Začiatok realizácie projektu je júl 2015, ukončenie jún 2016.

(kód výzvy: KaHR-22V-1501; číslo zmluvy: 570/2015-2050-1200; zn.: KaHR-22VS-1501/0571)

Východisková situácia
V meste Želiezovce sa nachádza 546 ks svietidiel, ktoré sú typovo veľmi rôznorodé, čo je nevýhodné pre údržbu. Svietidlá sú staršie, niektoré za hranicou životnosti a už nepredstavujú energeticky a nákladovo efektívny prostriedok osvetlenia. Svetelné zdroje nie sú chránené, optika je skorodovaná a účinnosť sa blíži k nule. Svietidlá majú veľký uhol vyloženia a svietia najmä mimo vozovky. Parkové svietidlá sú nevhodne použité na lineárne osvetlenie. Ramienka a výložníky na stožiaroch sú skorodované. Svietidlá sú inštalované len na každom druhom stožiari a rozostupy sú niekde až v rozsahu 60 až 80 m. 8 ks rozvádzačov je v dobrom technickom stave ďalších 7 ks je stožiarových, čo je z hľadiska distribučnej spoločnosti nevyhovujúce. Regulácia osvetlenia nie je zriadená. Problémom súčasného stavu je najmä nízka energetická efektívnosť použitých svietidiel, teda celková nízka hospodárnosť sústavy, nielen z hľadiska spotreby energie, ale najmä s ohľadom na zabezpečenie predpísaných parametrov osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2 a zosúladenie typov a príkonov svietidiel s priečnym profilom osvetľovanej komunikácie, s geometriou sústavy a s normatívnymi požiadavkami na osvetlenie.

Situácia po ukončení realizácie projektu
Pôvodné nevyhovujúce svietidlá existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy sa vymenia za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné, typovo jednotné LED svietidlá v počte 525 ks. Keďže sú v súčasnosti svietidlá inštalované vo veľkých rozostupoch, na potrebné miesta sa doplnia nové LED svietidlá na už vybudované nosné konštrukcie v počte 358 ks. Všetky svietidlá budú z hľadiska umiestnenia a príkonu spĺňať parametre osvetlenia v súlade s normou STN EN 13201-2. Staré elektrorozvádzače systému VO budú technicky obnovené, resp. budú inštalované nové s nižším menovitým prúdom hlavného ističa. Príde k úprave, inštalácii riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia. Po realizácii projektu sa zníži inštalovaný príkon svietidiel a teda spotreba VO čo predstavuje úsporu 1.502,68 GJ za rok a úspory emisií 105,19 ton CO2/rok. V prípade úspešnej realizácie sa bude môcť mesto Želiezovce venovať obnovovaniu ďalšej technickej infraštruktúry – prestavbe námestí, rekonštrukcie parkov, mestského úradu, verejného rozhlasu, výstavbe sociálnych bytov a následnému rozvoju komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v záujme rastu kvality života a životného prostredia.

Spôsob realizácie projektu
Svetelnotechnická štúdia je primárnym podkladom k modernizácii. Na jej základe budú obstarané nové LED svietidlá, elektrorozvádzače, riadiaci a monitorovací systém sústavy VO a jej častí. V prvom kroku budú demontované staré svietidlá vrátane výložníkov a ramienok (VaR), prebehne montáž nových LED svietidiel vrátane VaR s doplnením vonkajších káblových rozvodov, ktoré sú nevyhnutné za účelom zapojenia svietidiel do sústavy. Pomocou týchto aktivít sa modernizujú a unifikujú svietidlá a výložníky a zníži sa celkový inštalovaný príkon sústavy. Súbežne príde k technickej obnove pôvodných a inštalácii nových elektrorozvádzačov. Staré rozvádzače sú z dôvodu typu (stožiarové), veku, zlého technického stavu a hlavného istenia vyššej prúdovej hodnoty nevyhovujúce. Nakoniec bude inštalovaný riadiaci a monitorovací systém za účelom dosiahnutia efektívnej možnosti riadenia a programovania osvetľovacích sústav. Následne sa vykoná záverečné svetelnotechnické meranie, ktoré má potvrdiť výsledok modernizácie. Výsledkom prác bude optimalizovaná energetická náročnosť sústavy VO a zníženie nákladov na jej údržbu.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Modernizácia verejného osvetlenia je nevyhnutná z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok s cieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie. Po modernizácii sa výrazne zlepšia osvetľovacie parametre sústavy, čo prispeje k zvýšeniu kvality života v meste - zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky a zníži sa kriminalita. Budú dosiahnuté úspory na spotrebe elektrickej energie znížia sa platby za odber, klesnú náklady na údržbu a zníži sa tiež produkcia CO2. Projekt je v súlade so strategickým plánom rozvoja mesta Želiezovce, ktorý má úlohu „zlepšiť stav verejného osvetlenia najviac rizikových verejných priestorov z hľadiska bezpečnosti a zintenzívniť verejné osvetlenie na území celého mesta". Taktiež je v súlade s PHSR Nitrianskeho kraja kde je súčasťou opatrenia 29.1 podpora modernizácie verejného osvetlenia v mestách a dedinách s prispením k znižovaniu energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy. V PHSR mesta Želiezovce je aktivita 1.2.7. Výstavba a rekonštrukcia verejného rozhlasu a osvetlenia - modernizácia verejného osvetlenia, s dôrazom na znižovanie energetickej náročnosti osvetľovacích telies.

Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu sa zabezpečí jeho výstupmi v nasledovnom období. V každom roku po ukončení prác na projekte sa bude vďaka inštalácii LED svietidiel, obnovy rozvádzačov a inštalácie systému regulácie osvetlenia dosahovať úspora energie, úspora emisií a znížia sa náklady na údržbu. Plánovaná obnova nie je komplexná, v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť obnovu stožiarov v havarijnom stave, ich preložky a výmenu podzemných káblových rozvodov. Výsledky projektu, ktorými je modernizácia VO, úspory na odbere elektrickej energie ako aj úspory z prevádzky budú vďaka LED svietidlám s nízkym príkonom a životnosťou viac ako 100 000 hodín, dlhodobo bez potreby ďalších vstupov zabezpečené. Nové LED svietidlá budú mať 5 ročnú záručnú dobu, počas ktorej budú závady bezplatne odstránené. V záručnej dobe troch rokov bude všetky náklady na opravy diela znášať zhotoviteľ. Svetelnotechnická štúdia predpisuje interval údržby 3 roky s podrobným popisom činností. Trvalú prevádzku a pravidelnú údržbu bude vykonávať spoločnosť Eurospinn, s.r.o., ktorá aj v súčasnosti vykonáva opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste. Potrebné finančné zdroje na 100% prevádzku osvetlenia mesto zabezpečí.

TUR
Projekt prispieva k napĺňaniu hlavného cieľa TUR, ktorým je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu prostredníctvom optimalizácie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a teda efektívnejšieho využívania energie, zníženiu nákladov na odber elektrickej energie, údržbu osvetľovacej sústavy, možnosťou využitia úspor na investície podporujúce rast kvality a života obyvateľov a úspory CO2. Projekt bude prispievať k napĺňaniu špecifického cieľa  TUR „Zvýšenie ekonomickej prosperity“ modernizáciou a unifikáciou svietidiel a výložníkov a teda znížením inštalovaného príkonu svietidiel a tým znížením energetickej náročnosti o 1.502,68 GJ/rok. Taktiež prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa „Zvýšenie kvality životného prostredia“ nepriamymi ročnými úsporami emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov vo výške 105,19 ton CO2 za rok.