Obsah

Biodiverzita
Tím MsÚ, ktorý získal cenu Hlavné mesto biodiverzity 2010Pojem diverzita vo všeobecnosti znamená rozma­nitosť a pestrosť. Biodiverzita - biologická diverzita - biologická rozmanitosť - vyjadruje rozmanitosť a premenlivosť na všetkých organizačných úrovniach živej prírody.
Od genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov (koľko druhov hmyzu, vtáctva, rastlín, stromov a pod.), ktoré sa v danom mieste vyskytujú (napr. v katastri mesta Želiezovce) a vyrovnanosť v rozložení jedincov medzi druhmi spoločenstva. Význam biodiverzity je pre člo­veka kľúčový. V podstate sme existenčne závislí na tzv. službách ekosystémov, ktoré podporujú, ba až podmie­ňujú život na Zemi: podieľajú sa na zachytení slnečnej energie, udržiavaní klímy, zložení atmosféry, kvalite vody, kolobehu látok a energie, eliminácii škodlivín, produkcii dreva, liečiv, plodín a podobne. Ekologické procesy tvorí súbor následných činností jednotlivých druhov rastlín, živočíchov, húb, lišajníkov a mikroor­ganizmov v spoločenstve. Tieto funkcie ekosystémov nevieme nahradiť, aj keby sa mohlo zdať, že technická vyspelosť nám to umožňuje. Vo všeobecnosti vyššia biodiverzita je charakteristická pre ekosystémy s efektívnejšou produktivitou, schopnosťou odolávať stresovým faktorom a zároveň udržať väčšie množstvo druhov organizmov v dobrej kondícii.

späť...