15. 11. 2019
16.00 hod.
Dom kultúry

110. Literárna kaviareň
Pavol Šteiner
Babylon armád

beseda spojená s prezentáciou
novej knihy

Babylon armád
 


22. - 23. 11. 2019
ONDREJSKÝ JARMOK
ANDRÁS-NAPI VÁSÁR

Ondrejský jarmok skOndrejský jarmok hu
 


23. 11. 2019
18.00 hod.
Dom kultúry

Michael Engler
Ešte raz, ale lepšie...

réžia: Martin Mňahončák
hrajú: Martin Mňahončák,
Aniko Vargová, Marko Igonda, Kristína Kreppelová a Gregor Hološka

divadelné predstavenie
Ešte raz...

ZRUŠENÉ!!!
 


24. 11. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

Santiago Montaga
Už ti nikdy nenaletím
preklad: Roman Brat
réžia: Marek Špišák

hrajú: Maroš Kramár, Henrieta Mičkovicová, Marko Igonda a Lenka Barilíková

divadelné predstavenie španielskej komédie
Už ti nikdy nenaletím
 


29. 11. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

111. Literárna kaviareň
Matej Bel
Tekovská stolica

hosť: Mgr. Martin Turóci, PhD.

prednáška - beseda
Matej Bel
 Rodina bez cigariet
RbC logo
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spoločný obecný úrad - životné prostredie

Ing. Gabriela Bieliková
tel.: +421 36 771 0403
e-mail: gabriela.bielikova@zeliezovce.sk
Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

Ing. Jitka Buchlovičová
tel.: +421 36 771 1196
e-mail: jitka.buchlovicova@zeliezovce.sk


Veronika Tóthová
tel.: +421 36 771 1196
e-mail: veronika.tothova@zeliezovce.sk

 

 

Výruby drevín - oznámenia o začatí konania

 

Náplň činnosti Spoločného obecného úradu

V zmysle Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 24.6.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.6.2008 účastníkmi zmluvy (mesto Želiezovce, obec Tekovské Lužany, obec Čata, obec Farná, obec Hontianska Vrbica, obec Hronovce, obec Kukučínov,obec Malé Ludince, obec Kuraľany, obec Pohronský Ruskov, obec Nýrovce, obec Šalov, obec Šarovce, obec Zbrojníky, obec Sikenica, obec Zalaba, obec Čaka, obec Keť, obec Málaš, obec Plavé Vozokany, obec Turá, obec Veľké Ludince /spolu 22 obcí/) bol zriadený Spoločný obecný úrad (ďalej len „SOÚ“ v meste Želiezovce so sídlom Želiezovce ulica SNP č. 2. Úrad nie je právnickou osobou a je organizačne začlenený do štruktúry Mestského úradu v Želiezovciach. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa úradu je primátor mesta. SOÚ bol zriadený na zabezpečovanie:

a) výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

b) pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,

c) výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody v prvom stupni vo veciach ochrany drevín v súlade so zákonom NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

d) výkonu štátnej správy vo vodnom hospodárstve podľa zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo  vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov,

e) pôsobnosti na úseku ochrany ovzdušia,

f) pôsobnosti na úseku ochrany pred povodňami SOÚ v uvedených oblastiach zabezpečuje v súlade s platnou právnou úpravou odborné podklady a iné písomnosti v daných právomociach pre potreby združených obcí a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí starostov a primátora mesta