Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Školský úrad Želiezovce

Kontakt
Mestský úrad v Želiezovciach
Ul. SNP 40/2
937 01 Želiezovce
2. poschodie, č. dv. 40

Marián Vajda
Telefón: +421 36 771 24 15
E-mail: marian.vajda@zeliezovce.sk

 

 

Náplň činnosti školského úradu

Mesto Želiezovce ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona 596/2003 Z.z.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1 zákona a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgánúzemnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veciach rozhodovania, a to:

a) o prijatí žiaka do základnej školy, povolení odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka, oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy, oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy, povolení vykonávať komisionálnu skúšku, povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy, určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy.

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovya vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

c) zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie v školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom,

d) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,

e) zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, v súlade s platnými právnymi predpismi,

f) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,

g) zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,

h) zabezpečuje vykonávanie štátnej správy v I. stupni vo veciach ohrozenia výchovy avzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka (zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - § 31 Priestupky na úseku školstva a výchovy mládeže).

Obce môžu odborného zamestnanca školského úradu poveriť aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8 a § 9 zákona.