Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

37. zasadnutie MsZ dňa 30. 6. 2022

Pozvánka
Uznesenia č. 62 - 77
Hlasovanie
Zápisnica

 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Návrh záverečného účtu mesta Želiezovce na rok 2021 / Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Želiezovce na rok 2021 / Hodnotiaca správa k plneniu rozpočtu mesta Želiezovce za rok 2021Peňažné prostriedky k 31.12.2021Plnenie rozpočtu 2021Súvaha k 31. 12. 2021Návrh na uznesenie

4. Informatívna správa o možnosti čerpania úveru

5. Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFO k projektu „Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete“, kód projektu v ITMS2014+: 310011A063.

6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže k odpredaju pozemku na ulici Mierovej v Želiezovciach (zástavba centra mesta)

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže k odpredaju lokality určenej k IBV v k. ú. Mikula za ulicou Záhradnou

8. Žiadosť o zriadenie vecného bremena v rámci stavby  LE_OKI_Želiezovce, FUČÍKOVA VNK, TS, NNV

9. Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. o kúpu časti mestského pozemku rámci stavby LE_OKI_Želiezovce, FUČÍKOVA VNK, TS, NNV

10. Zriadenie vecného bremena v rámci stavby LE, ŽELIEZOVCE TS VNK NNK IBV ROZMARÍNOVÁ

11. Prerokovanie žiadosti o kúpu častí mestských pozemkov pod trafostanicu na ulici Rozmarínovej

12. Návrh na určenie počtu poslancov schválenie volebných obvodov a určenie úväzku primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy mesta vo volebnom období 2022-2026

13. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach na II. polrok 2022

14. Správa o kontrole plnenia uznesení

15. Správa o činnosti Mestskej polície za mesiac máj 2022

16. Interpelácia poslancov MsZ

17. Diskusia

18. Záver
 

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 7. 2032

Zodpovedá: Správce Webu

Späť