Obsah

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Želiezovciach
 

2018-2022

Komisia ekonomiky
Ing. Tibor Csenger - predseda
Marianna Šedivá, Ľudovít Baka, Kazimír Kovács, Ladislav Boška, Nagyová Eva

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Ing. Kazimír Kovács - predseda
Ľudovít Baka, Nagy Géza, Norbert Kotasz, Eva Červenáková, Miroslav Hasznos, Tibor Molnár, Andrea Puksová

Komisia kultúry, športu a voľnočasových aktivít
Estera Juhászová - predseda
Marek Kepka, Pavol Ivan, Ladislav Sokol, Henrieta Kurucová, Klaudia Konczová, Gabriela Cserbová

Komisia verejného poriadku
Pavol Ivan - predseda
Norbert Rák, Alexandra Jurčeková, Juliana Hanzová, Daniel Bellus

Komisia na ochranu verejného záujmu
Norbert Rák - predseda
Ákos Csonka, Pavol Ivan, Miroslav Kriška, Kazimír Kovács

 

 Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie (ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva),členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a z členov.

Zapisovateľom komisie je spravidla zamestnanec Mesta Želiezovce. 

Predseda komisie:
a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje priebeh schôdze,
b) zostavuje plán činnosti,
c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
d) zastupuje komisiu navonok.

Zapisovateľ komisie:
a) spoločne s predsedom vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
b) zabezpečuje prípravu programu schôdze,
c) vedie písomné záznamy a zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestských orgánov, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôleţitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva,
d) dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom ponechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste,
e) kontrolujú ako sa vybavujú sťaţnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

 

 

2014-2018

Komisia ekonomiky
Komisia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia
Komisia školstva, vzdelávania a mládeže
Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Komisia vnútorných a organizačných vecí
Komisia kultúry
Komisia športu
Komisia ochrany verejného záujmu