27. 10. 2018
15.00 hod.
Dom kultúry

Popoludnie so strašidlami
tvorivé dielne a súťaže pre deti
 


27. 10. 2018
16.00 hod.
Esterházyho kaštieľ

Anton Pižurný
Biela skrinka
Chlapci zo Schubertovej ulice

uvedenie novej knihy
 


27. 10. 2018
17.00 hod.
Kultúrny dom Svodov

Odpočet práce samosprávy
mesta Želiezovce
za obdobie
2014 - 2018

prezentácia
 


28. 10. 2018
17.00 hod.
Kultúrny dom Mikula

Odpočet práce samosprávy
mesta Želiezovce
za obdobie
2014 - 2018

prezentácia
 


29. 10. 2018
18.00 hod.
Dom kultúry

Odpočet práce samosprávy
mesta Želiezovce
za obdobie
2014 - 2018

prezentácia
 


18. 11. 2018
17.00 hod.
Dom kultúry

Imre Kálmán - Julius Brammer
- Alfred Grünwald

A Montmartre-i ibolya
(Fialka z Montmartru)

operett két részben
THÁLIA színház

opereta v troch dejstvách
Vstupné: 7 € / 9 €

 


23. - 24. 11. 2018
ONDREJSKÝ JARMOK
ANDRÁS-NAPI VÁSÁRRA

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Právne postavenie mestskej polície a jej poslanie

     Spoločenské zmeny v našej spoločnosti, jej demokratizácia, humanizácia a sloboda občanov so sebou priniesli aj nutnosť vybudovania aktívneho systému ochrany práv a oprávnených záujmov občanov a to na podobnej báze ako vo vyspelých demokratických spoločnostiach.
        Významné miesto v systéme ochrany v spoločnosti, aj keď v miestnom meradle má mestská polícia, ktorá sa buduje na princípe ochrany občanov zdržiavajúcich sa a bývajúcich na území mesta, na vzájomnej dôvere a pomoci obyvateľstva, na prísnom a presnom dodržiavaní stanovených pravidiel ochrany, ktoré sa premietajú do základných úloh povinnosti a oprávnení príslušníkov mestskej polície.
        Základný rámec pre vytvorenie obecných a mestských polícii na území Slovenskej republiky po roku 1989 vytvoril zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo svojom § 19 ustanovil možnosť obcí zriadiť si na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na vykonanie jej všeobecne záväzných nariadení, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutie primátora a ďalších úloh obecnú políciu ako svoj poriadkový útvar. Podrobnosti o organizovaní, právach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície sú vymedzené v ďalších ustanoveniach zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
        Základom činnosti príslušníkov mestskej polície je „služba“ obyvateľom, ktorí majú v políciu dôveru. Príslušník mestskej polície musí vystupovať na verejnosti tak, aby občan z neho nemal strach, ale istý rešpekt a zároveň aj istotu, že dokáže rázne, nekompromisne, ale bez prehnanej tvrdosti zasiahnuť.
Medzi základné povinnosti príslušníkov mestskej polície , okrem dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, patrí aj ochrana práv a slobôd občanov. Pri zásahoch do práv a slobôd občanov môžu príslušníci mestskej polície zasahovať výlučne na základe zákona a v jeho medziach.
       Obyvatelia mesta potrebujú nestranný profesionálne poriadkový útvar, ktorý v spolupráci s Policajným zborom bude realizovať právne normy s jediným cieľom naplnenia práv a slobôd občanov. Príslušníci mestskej polície musia byť nestranní, plne profesionálni, svojím vystupovaním by nemali diskreditovať svoj poriadkový útvar, musia rešpektovať subjektivitu občanov konať všetko v prospech obyvateľov.
Príslušník mestskej polície je predstaviteľom mesta, preto je povinný správať sa tomu primeraným spôsobom. Dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov musí nielen v takom rozsahu, aby sa nedopustil trestného činu, prípadne priestupku, ale tak, aby ich vážnosť a dôstojnosť nijakým spôsobom neutrpela. Môže vykonávať úkony a zákroky, ktoré mu zákon umožňuje vykonať.
    Zo základných úloh mestskej polície vyplýva predovšetkým jej preventívna – výchovná úloha. Tieto úlohy sú ďalej ustanovené v základných povinnostiach príslušníka mestskej polície, vo všeobecných oprávneniach, v oprávnení otvoriť v oprávnení odňať vec, v použití donucovacích prostriedkov, aj v ďalších ustanoveniach zákona o obecnej polície. Vymedzenie ďalších úloh mestskej polície je striktne viazané na osobitné zákony