15. 11. 2019
16.00 hod.
Dom kultúry

110. Literárna kaviareň
Pavol Šteiner
Babylon armád

beseda spojená s prezentáciou
novej knihy

Babylon armád
 


22. - 23. 11. 2019
ONDREJSKÝ JARMOK
ANDRÁS-NAPI VÁSÁR

Ondrejský jarmok skOndrejský jarmok hu
 


23. 11. 2019
18.00 hod.
Dom kultúry

Michael Engler
Ešte raz, ale lepšie...

réžia: Martin Mňahončák
hrajú: Martin Mňahončák,
Aniko Vargová, Marko Igonda, Kristína Kreppelová a Gregor Hološka

divadelné predstavenie
Ešte raz...

ZRUŠENÉ!!!
 


24. 11. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

Santiago Montaga
Už ti nikdy nenaletím
preklad: Roman Brat
réžia: Marek Špišák

hrajú: Maroš Kramár, Henrieta Mičkovicová, Marko Igonda a Lenka Barilíková

divadelné predstavenie španielskej komédie
Už ti nikdy nenaletím
 


29. 11. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

111. Literárna kaviareň
Matej Bel
Tekovská stolica

hosť: Mgr. Martin Turóci, PhD.

prednáška - beseda
Matej Bel
 Rodina bez cigariet
RbC logo
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Právne postavenie mestskej polície a jej poslanie

     Spoločenské zmeny v našej spoločnosti, jej demokratizácia, humanizácia a sloboda občanov so sebou priniesli aj nutnosť vybudovania aktívneho systému ochrany práv a oprávnených záujmov občanov a to na podobnej báze ako vo vyspelých demokratických spoločnostiach.
        Významné miesto v systéme ochrany v spoločnosti, aj keď v miestnom meradle má mestská polícia, ktorá sa buduje na princípe ochrany občanov zdržiavajúcich sa a bývajúcich na území mesta, na vzájomnej dôvere a pomoci obyvateľstva, na prísnom a presnom dodržiavaní stanovených pravidiel ochrany, ktoré sa premietajú do základných úloh povinnosti a oprávnení príslušníkov mestskej polície.
        Základný rámec pre vytvorenie obecných a mestských polícii na území Slovenskej republiky po roku 1989 vytvoril zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo svojom § 19 ustanovil možnosť obcí zriadiť si na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, na vykonanie jej všeobecne záväzných nariadení, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutie primátora a ďalších úloh obecnú políciu ako svoj poriadkový útvar. Podrobnosti o organizovaní, právach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície sú vymedzené v ďalších ustanoveniach zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
        Základom činnosti príslušníkov mestskej polície je „služba“ obyvateľom, ktorí majú v políciu dôveru. Príslušník mestskej polície musí vystupovať na verejnosti tak, aby občan z neho nemal strach, ale istý rešpekt a zároveň aj istotu, že dokáže rázne, nekompromisne, ale bez prehnanej tvrdosti zasiahnuť.
Medzi základné povinnosti príslušníkov mestskej polície , okrem dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov, patrí aj ochrana práv a slobôd občanov. Pri zásahoch do práv a slobôd občanov môžu príslušníci mestskej polície zasahovať výlučne na základe zákona a v jeho medziach.
       Obyvatelia mesta potrebujú nestranný profesionálne poriadkový útvar, ktorý v spolupráci s Policajným zborom bude realizovať právne normy s jediným cieľom naplnenia práv a slobôd občanov. Príslušníci mestskej polície musia byť nestranní, plne profesionálni, svojím vystupovaním by nemali diskreditovať svoj poriadkový útvar, musia rešpektovať subjektivitu občanov konať všetko v prospech obyvateľov.
Príslušník mestskej polície je predstaviteľom mesta, preto je povinný správať sa tomu primeraným spôsobom. Dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov musí nielen v takom rozsahu, aby sa nedopustil trestného činu, prípadne priestupku, ale tak, aby ich vážnosť a dôstojnosť nijakým spôsobom neutrpela. Môže vykonávať úkony a zákroky, ktoré mu zákon umožňuje vykonať.
    Zo základných úloh mestskej polície vyplýva predovšetkým jej preventívna – výchovná úloha. Tieto úlohy sú ďalej ustanovené v základných povinnostiach príslušníka mestskej polície, vo všeobecných oprávneniach, v oprávnení otvoriť v oprávnení odňať vec, v použití donucovacích prostriedkov, aj v ďalších ustanoveniach zákona o obecnej polície. Vymedzenie ďalších úloh mestskej polície je striktne viazané na osobitné zákony