Obsah

Vážení obyvatelia mesta Želiezovce!

Naše mesto v súčasnom období pripravuje strategický dokument s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len PHRSR). Existencia tohto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov v danom programovom období.
Počas celého procesu tvorby PHRSR budú na tejto web stránke postupne zverejňované všetky rozpracované dokumenty. Zverejnené dokumenty bude možné pripomienkovať, navrhovať zmeny a dopĺňať.

2022 - 2027

Informácie k vypracovaniu PHRSR - dotazníky

Infromácia o spracovaní PHRSR 2022 - 2027

Zámer spracovania PHRSR 2022 - 2027
 

2016 - 2021