24. 2. 2019
17.00 hod.
Dom kultúry

Tatiana Kusá
Prišla som bojovať
o Vášho muža

alebo
A čo ja, láska?

réžia: Martin Mňahončák
účinkujú: Marta Sládečková,
Dominika Kavaschová
/ alt. Zuzana Porubjaková,
Martin Mňahončák

divadelné predstavenie
Kumšt Production
vstupné: 12 € / 14 €

videopozvánka

 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupiteľstvo aj o plnení PHSR

Typ: ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa zišlo na svojom 46. zasadnutí 26. apríla v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode rokovania MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na niektoré pozemky v areáli ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským pre Reformovaný cirkevný zbor v Želiezovciach. Návrhy kultúrnych kalendárov Domu kultúry a Mestskej knižnice na tento rok boli schválené bez pripomienok, rovnako aj správa hlavného kontrolóra o vykonanej finančnej kontrole a správa o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov.

Schválená bola opakovaná žiadosť o predaj pozemkov prislúchajúcich k rodinnému domu na Schubertovej ulici aj návrh na doriešenie majetkovo-právne nevysporiadaných pozemkov na Sacherovej ulici. MsZ súhlasilo s vyhodnotením výsledkov súťažných návrhov na prenájom priestorov vo vlastníctve mesta zámeru a schválilo uzavretie nájomnej zmluvy so jednou záujemkyňou. Zobralo na vedomie správu o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži na predaj objektu bývalej MŠ vo Svodove. MsZ schválilo uzatvorenie kúpnej zmluvy na parcelu v areáli autokempingu s ďalším majiteľom. Poslanci zobrali na vedomie správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom, informáciu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za rok 2017 a správu o činnosti mestskej polície.


Vytvorené: 4. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 17:45
Autor: Správce Webu