TAKÍ SME 2018
medznárodný folklórny festival

15. 9. 2018
16.00 hod.
Námestie sv. Jakuba

X. Pohronská verbovačka
17.00
Želiezovský park

Galaprogram
Prehliadka gastronomických špecialít

20.00
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom 
 


23. - 24. 11. 2018
ONDREJSKÝ JARMOK
ANDRÁS-NAPI VASÁRRA

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet schválený

Typ: ostatné
MsZPosledné vlaňajšie, v poradí 41. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa uskutočnilo 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode rokovania predstaviteľ spoločnosti Slovgeoterm, a.s. Bratislava predstavil obsah navrhovanej rozsiahlej štúdie o možnostiach využitia geotermálnej energie v Želiezovciach. Tá má zodpovedať základné otázky o požiadavkach na investície, návratnosti aj technickom riešení. Zastupiteľstvo informácie zobralo na vedomie a poverilo spoločnosť Slovgeoterm vypracovaním štúdie.

Poslanci schválili VZN č. 8/2017 o dani za ubytovanie, VZN č. 9/2017 o dani z nehnuteľnosti, VZN č. 10/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o cintorínskych službách na pohrebiskách a Prevádzkový poriadok pohrebísk. Schválili  rozpočet na rok 2018, vzali na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019-2020 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhom týchto rozpočtov. Bežný rozpočet bol prijatý s prebytkom 471 tis. eur, kapitálový so schodkom 1,061 mil. eur, vyrovnané celkové príjmy a výdavky sú vo výške 6 703 589,70 eur.

MsZ schválilo termíny zasadnutí a zobralo na vedomie informáciu o možnostiach prestavby slobodárne. Schválilo zámer zriadenia vecného bremena na dve parcely vo vlastníctve mesta v súvislosti s budovaním infraštruktúry k pripravovanej výstavbe obchodného centra v lokalite vedľa predajne LIDL. Zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení MsZ a vzali na vedomie správu o činnosti mestskej polície v novembri 2017.


Vytvorené: 16. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2018 09:13
Autor: Správce Webu