koncert učiteľov (1)

MsK


 

 

televízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Októbrové zasadnutie MsZ: Knižnica ako príspevková organizácia bude zrušená

Typ: ostatné
okt 2015 zast.Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach zasadalo na svojom 13. rokovaní 29. októbra v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode schválilo hodnotenie dosiahnutých výchovno-vyučovacích výsledkov v školskom roku 2014/2015. Potom zobralo na vedomie žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi o odstúpenie od zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk a domov smútku v Želiezovciach.

Po krátkom prerokovaní podmienok zrušenia Mestskej knižnice ako príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právneho nástupcu poslanci schválili zrušenie príspevkovej organizácie. Poverenej riaditeľke uložili vypracovať plán revízie knižničného fondu vrátane organizačného a personálneho zabezpečenia, vypracovať účtovnú závierku, uzavrieť účtovné knihy, odovzdať živnostenské oprávnenie organizácie ku koncu roka a predložiť zriaďovateľovi. Mestskému úradu uložili prevziať majetok a záväzky organizácie, vyhotoviť potrebné oznámenia vyplývajúce z pracovno-právnych a zmluvných vzťahov a vysporiadať aj všetky finančné vzťahy organizácie. MsZ schválilo zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Želiezovce a zobralo na vedomie správu o prijatých nápravných opatreniach vyplývajúcich z následnej finančnej kontroly. Schválilo zámenu pozemkov medzi mestom a rímsko-katolíckou cirkvou, v rámci ktorej mesto vymení svoje pozemky okolo Kostola sv. Jakuba za cirkevné pozemky v strede námestia. Schválilo aj žiadosť o zriadenie vecného bremena na účely zabezpečenia elektrickej prípojky pre žiadateľov v záhradkárskej oblasti. Zrušilo svoje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o podmienkach ubytovania v mestskej núdzovej ubytovni. Súhlasilo s účasťou v súťaži spoločnosti LIDL, ktorá plánuje každý rok postaviť 10 detských ihrísk v mestách, kde prevádzkuje predajne na základe hlasovania obyvateľov. Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o stave a vymáhaní nedoplatkov na nájomnom a schválili udelenie ceny Pro Urbe Walterovi Schmidtovi, konateľovi spoločnosti Himolla, materskej spoločnosti Selyz Nábytok, s.r.o. Predsedovia komisií informovali o zasadnutí svojich poradných orgánov a výsledkoch ich rokovaní. MsZ sa oboznámilo aj so správou o septembrovej činnosti mestskej polície.
 


Vytvorené: 3. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2017 04:18
Autor: Správce Webu