Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daňoví dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz

Typ: ostatné
vodičský preukaz Mestu Želiezovce, ako správcovi dane,  sa vďaka novele daňového poriadku rozšírili možnosť pri vymáhaní daňových nedoplatkov fyzických osôb, a to o zadržanie vodičského preukazu.

Mesto túto formu exekúcie bude uplatňovať v prípadoch, kde iné formy exekúcie neboli úspešné a bude ho vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočností, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie.

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí či dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v príslušnej lehote zaplatený, vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote,  zamestnanec správcu daňový exekučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktoré vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme.   Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní     vymáhaného nedoplatku správca bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu je použiteľná všade tam, kde je možné očakávať efekt, teda u tých daňových dlžníkov, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu oprávňujúceho viesť ktorúkoľvek skupinu motorových vozidiel. Existuje jediná negatívna podmienka, a to, že príjmy daňového dlžníka nesmú byť priamo podmienené držbou vodičského preukazu.  Ide tak o prípady vodičov z povolania, kedy by zadržanie vodičského preukazu malo priamy negatívny dosah na ich príjmy (napr. vodič autobusu, taxikár, vodič kamiónovej dopravy).

Ak ide o dlžníka, ktorý využíva motorové vozidlo ako dopravný prostriedok do práce, u takého sa môže tento spôsob daňovej exekúcie vykonať, pretože motorové vozidlo nie je podmienkou na výkon jeho povolania.

Skutočnosť, že príjmy daňového dlžníka sú podmienené držbou vodičského preukazu nie je správca dane povinný preverovať pred začatím daňového exekučného konaniadlžník musí túto skutočnosť preukázať v odvolaní voči daňovej exekučnej výzve.

Vyzývame dlžníkov, aby si preverovali existenciu a výšku nedoplatkov, aby aktívne komunikovali so správcom dane v snahe hľadať iné alternatívy riešenia, napríklad formou splátkových kalendárov. 

Neplatenie dane je trestný čin, ak dane nezaplatíte vo väčšom rozsahu. Navyše, ak dlžíte na daniach vyššiu sumu ako 160 €, môžu Vás zverejniť v zozname neplatičov na úradnej tabuli.


Vytvorené: 20. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2023 14:32
Autor: Správce Webu