Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dom kultúry v Želiezovciach

dom kultúry  

Adresa:

Mierová ul. 40
937 01 Želiezovce
GPS: 48.048615; 18.653762
Tel: +421 (0)36 771 10 99
domkultury.zeliezovce@gmail.com

Kontaktná osoba: Alexander Juhász

Prehľad kultúrnych podujatí v roku 2016
Návrh programu kultúrnych podujatí na rok 2017

PRENÁJOM MIESTNOSTÍ V DOME KULTÚRY V ŽELIEZOVCIACH
na základe VZN č. 5/2016 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta.

VZN / cenová mapa

Kultúrny dom Želiezovce
Výška nájomného pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach
· veľká sála do 3 hodín 70,00 €
· veľká sála nad 3 hod. za každú začatú hodinu sa pripočíta 23,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) do 2 hodín 23,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) nad 2 hod.
za každú začatú hodinu sa pripočíta 12,00 €

Prenájom na organizovanie spoločenských plesov, zábav, diskoték, stužkových slávností za jednu akciu v trvaní do 12 hodín je:
· veľká sála 100,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17 ) 20,00 €
Šatňové služby 0,20 €/osoba, minimálne 17,00 €/akcia

Podmienky nájmu v dome kultúry v Želiezovciach
(1) Pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach platia osobitné sadzby uvedené v cenovej mape, v ktorých sú zahrnuté tieto služby: vykurovanie, osvetlenie, ozvučenie, používanie sociálnych zariadení pre účinkujúcich a upratovanie. Minimálna výška nájomného za dlhodobý prenájom priestorov v dome kultúry v Želiezovciach a vo Svodove sa stanoví v zmysle § 2 ods. 1. VZN č. 5/2016.
(2) Za služby neuvedené v ods. 1 prenajímateľ účtuje odplatu minimálne vo výške skutočne preukázaných nákladov.

Zľavy z nájomného v dome kultúry v Želiezovciach
(1) Prenajímateľ môže poskytnúť zľavu z nájomného určeného podľa prvej vety § 5 ods. 1
a) miestnym kultúrnym a spoločenským organizáciám, politickým stranám vo výške 50 %;
b) miestnym gymnáziám, základným školám, materským školám, Centru voľného času, Základnej umeleckej škole, rodičovským združeniam pôsobiacim pri týchto subjektoch a iným subjektom vo všeobecnom záujme, ktorý preukazujú osobitnou a spoločensky zvlášť významnou spoluprácou s mestom Želiezovce vo výške 100%. Spoločensky zvlášť významnou spoluprácou sú aktivity vyvíjané za účelom šírenia dobrého mena mesta, najmä propagáciou mesta na športových a kultúrnych podujatiach.
(2) O poskytnutí zľavy z nájomného pri krátkodobom prenájme rozhoduje primátor a pri dlhodobom prenájme mestské zastupiteľstvo.
(3) Nájomné sa neúčtuje za 3 hodiny zdobenia sály pred podujatím podľa § 5 ods. 2. Za každú začatú hodinu nad 3 hodiny sa účtuje poplatok 3,50 €. Výzdoba je povolená na základe usmernenia pracovníkov kultúrneho domu.
(4) Nájomné sa neúčtuje za nacvičovanie kultúrneho programu miestnym kultúrnym spolkom.
(5) O poskytnutí zľavy podľa ods. 1 rozhodne primátor mesta na základe písomnej žiadosti nájomcu.