31. 8. 2019
19.00 hod.
Želiezovský park

Spája nás hudba
rockový festival
Spája nás hudba

 


Medzinárodný folklórny festival
TAKÍ SME

14. 9. 2019
16.00 hod.

Krojovaný sprievod mestom
17.00 hod
Námestie sv. Jakuba

Galaprogram
XII. Pohronskej verbovačky...

20.00 hod
Dom kultúry

Medzinárodný tanečný dom
Takí sme 2019 
 


MsKtelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu
51. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu
50. Celoštátneho
ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach
12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dom kultúry v Želiezovciach

dom kultúry  

Adresa:

Mierová ul. 40
937 01 Želiezovce
GPS: 48.048615; 18.653762
Tel: +421 (0)36 771 10 99
domkultury.zeliezovce@gmail.com

Kontaktná osoba: Alexander Juhász

Prehľad kultúrnych podujatí v roku 2016
Návrh programu kultúrnych podujatí na rok 2017

PRENÁJOM MIESTNOSTÍ V DOME KULTÚRY V ŽELIEZOVCIACH
na základe VZN č. 5/2016 o podmienkach prenájmu nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta.

VZN / cenová mapa

Kultúrny dom Želiezovce
Výška nájomného pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach
· veľká sála do 3 hodín 70,00 €
· veľká sála nad 3 hod. za každú začatú hodinu sa pripočíta 23,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) do 2 hodín 23,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17) nad 2 hod.
za každú začatú hodinu sa pripočíta 12,00 €

Prenájom na organizovanie spoločenských plesov, zábav, diskoték, stužkových slávností za jednu akciu v trvaní do 12 hodín je:
· veľká sála 100,00 €
· malé miestnosti ( č. 4 a 17 ) 20,00 €
Šatňové služby 0,20 €/osoba, minimálne 17,00 €/akcia

Podmienky nájmu v dome kultúry v Želiezovciach
(1) Pri príležitostnom prenájme miestností v dome kultúry v Želiezovciach platia osobitné sadzby uvedené v cenovej mape, v ktorých sú zahrnuté tieto služby: vykurovanie, osvetlenie, ozvučenie, používanie sociálnych zariadení pre účinkujúcich a upratovanie. Minimálna výška nájomného za dlhodobý prenájom priestorov v dome kultúry v Želiezovciach a vo Svodove sa stanoví v zmysle § 2 ods. 1. VZN č. 5/2016.
(2) Za služby neuvedené v ods. 1 prenajímateľ účtuje odplatu minimálne vo výške skutočne preukázaných nákladov.

Zľavy z nájomného v dome kultúry v Želiezovciach
(1) Prenajímateľ môže poskytnúť zľavu z nájomného určeného podľa prvej vety § 5 ods. 1
a) miestnym kultúrnym a spoločenským organizáciám, politickým stranám vo výške 50 %;
b) miestnym gymnáziám, základným školám, materským školám, Centru voľného času, Základnej umeleckej škole, rodičovským združeniam pôsobiacim pri týchto subjektoch a iným subjektom vo všeobecnom záujme, ktorý preukazujú osobitnou a spoločensky zvlášť významnou spoluprácou s mestom Želiezovce vo výške 100%. Spoločensky zvlášť významnou spoluprácou sú aktivity vyvíjané za účelom šírenia dobrého mena mesta, najmä propagáciou mesta na športových a kultúrnych podujatiach.
(2) O poskytnutí zľavy z nájomného pri krátkodobom prenájme rozhoduje primátor a pri dlhodobom prenájme mestské zastupiteľstvo.
(3) Nájomné sa neúčtuje za 3 hodiny zdobenia sály pred podujatím podľa § 5 ods. 2. Za každú začatú hodinu nad 3 hodiny sa účtuje poplatok 3,50 €. Výzdoba je povolená na základe usmernenia pracovníkov kultúrneho domu.
(4) Nájomné sa neúčtuje za nacvičovanie kultúrneho programu miestnym kultúrnym spolkom.
(5) O poskytnutí zľavy podľa ods. 1 rozhodne primátor mesta na základe písomnej žiadosti nájomcu.