25. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Ifjú Szivek - Mladé srdcia
Határon Túli
Nemzeti Tánc

vystúpenie folklórneho súboru
vstupné: 5 € / 7 €

 


27. 4. 2018
19.00 hod.
Dom kultúry

Gabriel Barylli
Chlieb s maslom
účinkujú:
Juraj Loj, Dominika Žiaranová,
Martin Mňahončák,
Branislav Deák

komédia,
vstupné: 12 € / 14 €

 


6. 5. 2018
15.00 hod.
Dom kultúry

Detská párty
s ujom Ľubom

tanečná šou pre deti, tombola, maľovanie na tvár, cukríkový dážď...
Vstupné: 5 €

 


19. 5. 2018
od 10.00 hod.
Želiezovský park

DEŇ DETÍ 2018
zábava, hry a rôzne atrakcie
pre deti

 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach

Poslanci MsZ
Komisie
Zasadnutia MsZ
Termíny a programový plán zasadnutí
Rokovací poriadok


Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach má 12 poslancov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Úlohy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôţičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach ţivota a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach mesta,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.,
i) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), menovať a odvolávať riaditeľov škôl a školských zariadení na návrh rady školy, v prípadoch ustanovených v § 3 ods. 4 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, odvolávať riaditeľa školy a školského zariadenia aj bez návrhu rady školy, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať zdruţovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, znelku mesta,
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
r) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu stanovenú všeobecne záväzným nariadením mesta o hospodárení s majetkom mesta,
s) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu stanovenú všeobecne záväzným nariadením mesta o hospodárení s majetkom mesta,
t) schvaľovať aukčný predaj vecí.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.