22. - 23. 6. 2018
Želiezovský park

MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK

PROGRAM


23. 6. 2018
Športové ihrisko Sikenica

V. medzinárodná súťaž vín, džemov a lekvárov
vyhlásenie výsledkov

Termín súťaže: 13. 6. 2018 o 9.00 hod.
v Kultúrnom dome Sikenica

 


30. 6. 2018
Kultúrny dom Svodov

Deň Svodova
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Z marcového zasadnutia MsZ

Typ: ostatné
cMsZ v Želiezovciach zasadalo na svojej 29. schôdzi 9. marca po tom, čo sa v pôvodnom termíne 23. februára nezišiel dostatočný počet, čiže nadpolovičná väčšina poslancov. V úvode rokovania poslanci zobrali na vedomie a schválili správu o kontrole plnenia uznesení a riešení interpelačných pripomienok poslancov. Zobrali na vedomie aj informatívnu správu o súdnych a exekučných konaniach, v ktorých je mesto jednou zo zúčastnených strán a správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016. Zároveň zrušili VZN č. 5/2010 o podmienkach podávania a vybavovania sťažností a petícií. MsZ zobralo na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 a správu o výsledku finančnej kontroly.

Zastupiteľstvo schválilo dotácie z rozpočtu mesta na tento rok 16 organizáciám. MsZ schválilo poskytnutie dotácií a uložilo informovať predstaviteľov miestnej rímsko-katolíckej a evanjelickej cirkvi o možnosť požiadať o dotáciu na účel podľa platnej legislatívy. Zobralo na vedomie vyhodnotenie kultúrneho života v meste za uplynulý rok a schválilo kultúrny kalendár na rok 2017. Vzalo na vedomie informáciu o potrebe vstupu do oblastnej organizácie cestovného ruchu, súhlasilo so vznikom organizácie a vstupom mesta do nej. Rozhodlo o predaji časti parcely v želiezovskom katastri, zobralo na vedomie informatívnu správu o stave a vymáhaní pohľadávok na nájomnom a uznieslo sa, že v budúcnosti sa táto správa má predkladať štvrťročne. Zobralo na vedomie zápisnicu komisie na otváranie obálok vo veci prenájmu nebytových priestorov a garážových miest, súhlasili s vyhodnotením výsledkov a schválili prenájom predmetných nehnuteľností.

MsZ schválilo predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula, prípravu a predloženie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na sanáciu nelegálnych skládok odpadu, predloženie žiadosti o NFP na projekt Cyklistické trasy v Želiezovciach – zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy a predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu rekonštrukcie telocvične T18.

Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o odstránení balvanitého sklzu na konci úpravy koryta toku Hronu, zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za uplynulé obdobie, zmenu organizačného poriadku MsÚ a zrušilo už dlhší čas neobsadené miesto mestského policajta. Schválilo majetkovo-právne vysporiadanie niektorých pozemkov a vykonanie pozemkových úprav v katastrálnych územiach mesta.


Vytvorené: 29. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2017 23:36
Autor: Správce Webu