3. 5. - 1. 6. 2018
prac. dni 9.00 - 17.00 hod.
Dom kultúry

Ilona Kiss Dulai
Výstava zbierky pohľadníc

Vernisáž: 2. 5. 2018 o 17.00 hod.
 


1. 6. 2018
21.00 hod.
Bowling bar

Colorado
koncert country-rockovej skupiny
 


2. 6. 2018
9.30 hod.
Kultúrny dom Svodov

Deň detí
vo Svodove

súťaže a zábava pre deti
 


8. - 10. 6. 2018
Želiezovský park

52. CELOŠTÁTNY
ĽUDOVO-UMELECKÝ FESTIVAL

52. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 


22. - 23. 6. 2018
Želiezovský park

MESTSKÉ DNI
VÁROSI NAPOK

 


30. 6. 2018
Kultúrny dom Svodov

Deň Svodova
 


MsK - logotelevízne relácie RTVS:

Prichádzame s radosťou v srdciach!
Naše kvitnúce tradície

záznam z galaprogramu 51. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 11. júna 2017


„Sú krajiny...“
záznam z galaprogramu 50. ročníka
Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu v Želiezovciach 12. júna 2016

 


Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet schválený

Typ: ostatné
MsZPosledné vlaňajšie, v poradí 41. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Želiezovciach sa uskutočnilo 14. decembra v sobášnej sieni mestského úradu. V úvode rokovania predstaviteľ spoločnosti Slovgeoterm, a.s. Bratislava predstavil obsah navrhovanej rozsiahlej štúdie o možnostiach využitia geotermálnej energie v Želiezovciach. Tá má zodpovedať základné otázky o požiadavkach na investície, návratnosti aj technickom riešení. Zastupiteľstvo informácie zobralo na vedomie a poverilo spoločnosť Slovgeoterm vypracovaním štúdie.

Poslanci schválili VZN č. 8/2017 o dani za ubytovanie, VZN č. 9/2017 o dani z nehnuteľnosti, VZN č. 10/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o cintorínskych službách na pohrebiskách a Prevádzkový poriadok pohrebísk. Schválili  rozpočet na rok 2018, vzali na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019-2020 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhom týchto rozpočtov. Bežný rozpočet bol prijatý s prebytkom 471 tis. eur, kapitálový so schodkom 1,061 mil. eur, vyrovnané celkové príjmy a výdavky sú vo výške 6 703 589,70 eur.

MsZ schválilo termíny zasadnutí a zobralo na vedomie informáciu o možnostiach prestavby slobodárne. Schválilo zámer zriadenia vecného bremena na dve parcely vo vlastníctve mesta v súvislosti s budovaním infraštruktúry k pripravovanej výstavbe obchodného centra v lokalite vedľa predajne LIDL. Zobralo na vedomie a schválilo správu o kontrole plnenia uznesení MsZ a vzali na vedomie správu o činnosti mestskej polície v novembri 2017.


Vytvorené: 16. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2018 09:13
Autor: Správce Webu